ไทยเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร เร่งผลักดันใช้เครื่องจักรกลทดแทน พร้อมยกระดับคุณภาพผลผลิตสู่ตลาดโลก
ไทยเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร เร่งผลักดันใช้เครื่องจักรกลทดแทน พร้อมยกระดับคุณภาพผลผลิตสู่ตลาดโลก

กรุงเทพฯ/แฟรงเฟิร์ต – เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ร่วมกับ สมาคมเกษตรแห่งเยอรมนี (DLG) จัดงานเสวนา สัมภาษณ์พิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรจากต่างประเทศ จะเข้ามาพัฒนาและยกระดับธุรกิจเกษตรไทยสู่ตลาดโลกอย่างไร” โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับสื่อมวลชน

ภายในงานเสวนา มีการยกประเด็นปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร ซึ่งเป็นภาคที่ใช้แรงงานมากที่สุด แต่มีรายได้ต่อประชากรต่ำที่สุด ทั้งนี้ ประเทศไทย เป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญของภูมิภาค กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีประสิทธิภาพการใช้แรงงานกับการเกษตรลดลง รวมถึงความไม่มั่นคงจากรายได้ ขาดแรงจูงใจ ทำให้แรงงานหันไปเลือกอาชีพในด้านอื่นแทน ซึ่งหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ จะทำให้เกิดปัญหาในระยะยาว และส่งผลต่อกำลังการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทย

หนึ่งในแนวทางการแก้ไขที่ถูกนำเสนอและผลักดันจากภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง คือการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเข้ามาเสริมแรงงานภาคเกษตร ซึ่งเคยใช้ได้ผลมาแล้วในประเทศแถบยุโรป ซึ่งก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก่อนประเทศไทย และมีการแก้ปัญหาโดยการใช้เครื่องจักร ลดการใช้แรงงานคน ซึ่งนอกจากจะแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานแล้ว ยังทำให้ผลผลิตแน่นอน มีคุณภาพ ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมั่นคงกว่าเดิม  ซึ่งทางสมาคมเกษตรแห่งเยอรมนี ผู้จัดงานอะกริเทคนิก้า งานแสดงเทคโนโลยีและสัมมนา ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ร่วมมือกับบริษัท วีเอ็นยูฯ จากประเทศไทย ผลักดันให้เกิดงาน อะกริเทคนิก้า เอเชีย เป็นปีที่ 2 แล้ว เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐและเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ยุคของเทคโนโลยีอย่างแท้จริง

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (คนซ้ายสุด)
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (คนซ้ายสุด)

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพร่วมการจัดงานอะกริเทคนิก้า เอเชีย 2018 กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิต และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีรายได้ที่มั่นคง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงเห็นว่าการเข้าร่วมจัดงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรที่จะได้มาศึกษาเรียนรู้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ที่ผู้จัดงานจะได้รวบรวมมาแสดงอย่างหลากหลาย เป็นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรให้ก้าวสู่การทำการเกษตรยุคใหม่ ที่ต้องสร้างทักษะและกระบวนการทำการเกษตรโดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเป็นหลักแทนที่การใช้แรงงานคน รวมถึงการทำการเกษตรในอนาคตที่ต้องใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทำงานอย่างแม่นยำ ช่วยลดต้นทุนและความสูญเสียในการผลิต กรมส่งเสริมการเกษตรมีเป้าหมายที่จะนำเจ้าหน้าที่กลุ่ม Young Generation ที่เรียกว่า Future DOAE และเกษตรกรผู้นำมาเรียนรู้และเตรียมความพร้อมกว่า 1,000 คนได้แก่ 1) Young Smart Farmer 2) Smart Farmer 3) เกษตรแปลงใหญ่ 4) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 5) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  6) ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และ 7) วิสาหกิจชุมชนบริการเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งจะทำให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรที่จัดแสดงในงาน

บรรยากาศการเสวนา
บรรยากาศการเสวนา ปีญหาคลาดแคลนแรงงานภาคเกษตร

ดร.พิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Smart Farm จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC หน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “หัวข้อเกี่ยวกับเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farm นี้เป็นหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของสาธารณะชนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภาพของการเกษตรไทย จากสังคมเกษตรแบบเดิมก้าวไปสู่เกษตรที่ใช้เทคโนโลยีผสมผสานร่วมกับ ICTs ในการผลิต คุณภาพมาตรฐานและการตลาด คนรุ่นใหม่กลับมาให้ความสนใจในเรื่องอาชีพเกษตรมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดี เป็นโอกาสที่นักวิจัยเทคโนโลยี และผู้เขียนนโยบายจะต้องหันมาฟัง และปรับฐานคิดในการร่วมกันกำหนดทิศทางการเกษตรของประเทศใหม่ ให้ความฝันในการเป็นผู้ผลิตอาหารของโลกเป็นความจริงให้ได้”

“ประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พม่า เวียดนาม กัมพูชา และไทย เป็นตลาดที่มีความหลากหลาย และยังต้องการเทคโนโลยีด้านเกษตรในการพัฒนาคุณภาพ บริษัท AGCO จึงเข้ามามีบทบาท ในการพัฒนา แก้ปัญหา และรองรับความต้องการของลูกค้า ผ่านงานอะกริเทคนิก้า เอเชีย และผลักดันให้เกิดการแข่งขันและพัฒนา โดย AGCO มีความเชื่อมั่นว่า งานอะกริเทคนิก้า เอเชีย จะเป็นเวทีสำคัญต่อการพัฒนาด้านเกษตรในภูมิภาค” คุณเชน ชไนเดอร์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จากบริษัท AGCO Holding (Singapore) Pte. Ltd. กล่าวเสริม

นายปีเตอร์ กรูเทิร์น
นายปีเตอร์ กรูเทิร์น

ทางด้านนายปีเตอร์ กรูเทิร์น กรรมการผู้จัดการ องค์กรการเกษตรแห่งเยอรมัน (DLG) ผู้นำด้านเวทีการเจรจาธุรกิจระดับโลก ได้นำเสนอว่า “งานอะกริเทคนิก้า เอเชีย เป็นอีกหนึ่งเวที ที่จะเป็นแหล่งรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเครื่องจักรกลการเกษตรจากทั่วโลก พร้อมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเกษตรกรรมจากนานาประเทศ เพื่อมาร่วมแบ่งปันข่าวสารความรู้ในแวดวงเครื่องจักรกลเกษตร ผ่านการประชุมสัมมนา และงานวิจัยต่างๆ ซึ่งเลือกสรรหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรกรรมสำหรับภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะ”

“การพัฒนาประสิทธิภาพของการผลิตเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะว่าเป็นภูมิภาคมีความต้องการผลิตภัณฑ์การเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง งานเสวนานี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้จากทางรัฐบาล สถาบันการวิจัย และผู้ประกอบการชั้นนำ ว่าการใช้เทคโนโลยี Smart Farming หรือการทำเกษตรในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจะสามารถสนับสนุนเกษตรกรในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียได้อย่างไร” นายปีเตอร์ กรูเทิร์น กล่าวเสริม “วันนี้เราได้พูดคุยถึงข้อมูลเชิงลึกไปประมาณหนึ่งแล้ว ที่งานอะกริเทคนิก้า เอเชีย 2018 ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับเทคโนโลยีใหม่ๆ จากบริษัทชั้นนำของโลกกว่า 300 บริษัท ในส่วนของงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ งานประชุม ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้และศึกษาข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวเมล็ดข้าวอย่างแม่นยำ หรือ Precision Farming in Rice Cropping และการสร้างระบบ Machinery Ring

“ผู้เชี่ยวชาญชี้ ไทยเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงาน เร่งเดินหน้าผลักดันใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงานภาคเกษตร พร้อมยกระดับคุณภาพผลผลิตสู่ตลาดโลก”งานอะกริเทคนิก้า เอเชีย 2018

งานแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลการเกษตรในเอเชีย ร่วมกับกับบริษัทที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นทางการ คือ บริษัท AGCO Holding (Singapore) Pte. Limited, Röhren- und Pumpenwerk Bauer GmbH; Celikel Tarim Makineleri San. Ve Tic. Ltd. Sti., FLIEGL Agrartechnik GmbH, Maschio Gaspardo S.p.A., Minos Agricultural Machinery, Pöttinger Landtechnik GmbH, and Jiangsu World Agricultural Machinery จะจัดพร้อมควบคู่กับการจัดงานแสดงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมด้านการปลูกพืชผัก ไม้ผล และดอกไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย หรือ “งานฮอร์ติ เอเชีย” มีผู้ประกอบการกว่า 300 บริษัทจาก 25 ประเทศทั่วโลก มีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายองค์กร เช่น International Rice Research Institute (IRRI) and the Regional Council for Agricultural Machinery และ Associations in Asia and the Pacific (ReCAMA) โดยผู้เข้าชมงานได้จะได้พบวิธีที่จะทำให้ศักยภาพของการทำการเกษตรเพิ่มมากขึ้นและเหมาะสมกับทุกภูมิภาค พร้อมกับสามารถเจรจาธุรกิจได้ภายในงาน สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่ www.agritechnica-asia.com พิมพ์รหัส  VMB 20014

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated