“อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน” วช.จัดระดมความคิด เพื่อวิถีชีวิตคนไทย
“อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน” วช.จัดระดมความคิด เพื่อวิถีชีวิตคนไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงบประมาณ จัดระดมความคิด เรื่อง “อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน” เพื่อกำหนดโจทย์วิจัยที่สำคัญของประเทศ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “วิจัยยุคใหม่เข้าถึงประชาชน” เวลา 09.00 น.

“อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน” วช.จัดระดมความคิด เพื่อวิถีชีวิตคนไทยโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า
สภานโยบาย วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีหน้าที่กำหนดทิศทางและนโยบายการวิจัยและ นวัตกรรมของประเทศ และขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
เพื่อเป็นกลไก การบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้ตรงกับความต้องการ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถ ผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนา
ประเทศตาม เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการร่วม สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)
สำนักงบประมาณ มีหน้าที่ขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้ทิศทางการทำงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม ตอบโจทย์สำคัญตรงกับตามความต้องการของประเทศ ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชน โดยได้จัดทำกรอบ การวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อเป็นการเตรียมโจทย์วิจัย ที่มุ่งเน้นการวิจัยที่มีความสำคัญกับกลุ่มอาชีพหลักของคนไทย

“อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน” วช.จัดระดมความคิด เพื่อวิถีชีวิตคนไทย

โดยการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อระดมความเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยกำหนดโจทย์วิจัยและนวัตกรรม ในการพัฒนาประเทศให้ตรงกับความต้องการของประชาชน ลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้งานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์และตอบโจทย์
หรือแก้ไขปัญหา ของประชาชนได้ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะมีการระดมสมอง ในเรื่องของ “โจทย์วิจัยสำหรับวิถีชีวิตคนไทยและอาชีพของคนไทย” ในเรื่อง ข้าว มันสำปะหลังและอ้อย ยางพารา ไม้ผล เศรษฐกิจ (ลำไย มะพร้าว ทุเรียน มังคุดและลองกอง) น้ำมันปาล์ม โคเนื้อและโคนม การแพทย์ครบวงจร และ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้ได้ประเด็นวิจัยหรือโจทย์วิจัยสาหรับวิถีชีวิตคนไทย และอาชีพ ของคนไทยรวมทั้งให้นักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยได้เห็นตัวอย่างของงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ รวมถึงได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการ รับข้อเสนอการวิจัย และกรอบการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ในปีงบประมาณ 2562

อนาคต ประเทสไทย“อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน” วช.จัดระดมความคิด เพื่อวิถีชีวิตคนไทยอนาคต ประเทสไทย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated