เดินหน้านาแปลงใหญ่...กรมการข้าวเร่งขยายผลผ่านเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เดินหน้าเร่งขยายผลนาแปลงใหญ่เต็มที่

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า จากนโยบาย พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำหนดให้ปี 2560 เป็นเรื่อง การยกระดับมาตรฐานการทำการเกษตรแบบยั่งยืน หรือ Smart Agriculture ซึ่งโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ก็ยังเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยกระทรวงเกษตรฯ ตั้งเป้าดำเนินการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 1,000 แปลง จากปี 2559 ที่ดำเนินการ 650 แปลง เป็นนาแปลงใหญ่จำนวน 301 แปลง

เมื่อมีนโยบายเพิ่มพื้นที่ดำเนินการเกษตรแปลงใหญ่ จากเดิมที่กรมการข้าวตั้งเป้าดำเนินการนาแปลงใหญ่จัดตั้งใหม่ในปี 2560 เพียง 54 แปลง ก็จำเป็นต้องปรับจำนวนให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ ได้เร่งสั่งการให้คณะทำงานของกรมการข้าวไปดำเนินการขยายผลการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ให้เพิ่มขึ้น โดยผ่านช่องทางเครือข่าย

เนื่องจากศูนย์ข้าวชุมชนมีการรวมกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่ายอยู่แล้ว มีพื้นที่รวมกว่า 1,600 แปลง และกำลังจะขยายเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 แปลงในปีนี้ หากสามารถเข้าไปดำเนินการวางระบบการผลิตข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนให้เป็นระบบเดียวกับนาแปลงใหญ่ ก็จะขยายผลนาแปลงใหญ่ได้มากขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม นอกจากการจัดตั้งนาแปลงใหญ่เพิ่มขึ้นแล้ว กรมการข้าวยังมีแผนการดำเนินงานในด้านการดูแลนาแปลงใหญ่เดิมทั้ง 301 แปลง เพื่อให้มีการดำเนินการที่ต่อเนื่อง มีการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน เพิ่มจุดแข็ง รวมทั้งการบริหารจัดการกลุ่มนาแปลงใหญ่ให้สามารถดำเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต คุณภาพผลผลิต มีการบริหารจัดการกลุ่มที่เข้มแข็ง มีการวางแผนการผลิตที่สามารถเชื่อมโยงการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated