นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านส่งเสริมการผลิต กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรตั้งเป้าในการก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี ในปี พ.ศ. 2570 – 2575 โดยบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร จะเป็นผู้นำด้านการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี ทั้ง 4 สายการผลิต ประกอบด้วย การขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดีจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ท่อนพันธุ์ ต้นพันธุ์ และเมล็ดพันธุ์ ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีระบบควบคุมคุณภาพได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล และมีโรงงานควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ดำเนินการผลิตเต็มศักยภาพ สามารถจำหน่ายให้กับเกษตรกร ช่วยลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานภายนอก

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านส่งเสริมการผลิต

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรมีหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลอย่างกองขยายพันธุ์พืช ซึ่งมีภารกิจหลักในการดำเนินงานด้านการผลิตกระจายพืชพันธุ์ดี และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์พืช ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนางานด้านการเกษตร ดำเนินงานผ่านศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 ศูนย์ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ พิษณุโลก มหาสารคาม ลำพูน สุพรรณบุรี และจังหวัดอุดรธานี มีพืชพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ทั้งพันธุ์เศรษฐกิจและพันธุ์ท้องถิ่นให้บริการครบทุกรูปแบบ ทั้งพืชพันธุ์ดีจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ท่อนพันธุ์ ต้นพันธุ์ และเมล็ดพันธุ์ โดยเป็นการทำงานขยายผลจากหน่วยปรับปรุงพันธุ์ เช่น กรมวิชาการเกษตร ซึ่งผลิตพันธุ์พืชในชั้นพันธุ์คัดและชั้นพันธุ์หลัก แต่ขาดการขยายผลในชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย เพื่อส่งต่อให้ถึงมือเกษตรกร ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเพียงพอแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพันธุ์ดี สำรองใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติและใช้ในการส่งเสริมการเกษตร

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ทิศทางการขับเคลื่อนงานขยายพันธุ์พืช ได้วางแนวทางการพัฒนาไว้ 2 แนวทางด้วยกัน คือ 1) พัฒนางานด้านการผลิตพืชด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการผลิตพืชพันธุ์ที่สอดคล้องเหมาะสม เพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่ ทั้งพันธุ์เศรษฐกิจและพันธุ์ท้องถิ่นด้วย BCG Model การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล การพัฒนาระบบ DOAE Marketplace เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพืชพันธุ์ดีและปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพสำหรับให้บริการและจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ รวมไปถึงการบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน และ 2) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ โดยการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากรด้านการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี

“ปัจจุบันกองขยายพันธุ์พืชเป็นแหล่งผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี และกำลังเตรียมก้าวสู่การเป็นแหล่งผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของพื้นที่อย่างทั่วถึง ในปี พ.ศ. 2566 – 2570 นำไปสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี ในปี พ.ศ. 2570 – 2575 ตอบสนองประเด็นสำคัญทั้งเรื่องความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) และความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) สำหรับเกษตรกรที่สนใจพืชพันธุ์ดี หรือต้องการคำแนะนำในการปลูกพืช สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชทุกศูนย์ทั่วประเทศ ขอให้เกษตรกรทุกท่านมั่นใจได้ในคุณภาพ พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตรครับ” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated