ด่วน! ยกเลิกการใช้พาราควอตทางการเกษตร สาธารณสุขยืนยันแล้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันมติเดิมให้ยกเลิกการใช้พาราควอตทางการเกษตรแล้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันมติเดิมที่ให้ยกเลิกการใช้พาราควอตทางการเกษตร หลังประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงสาธารณสุข เกษตรฯ อุตสาหกรรม นักวิชาการ และองค์กรเอกชน พร้อมส่งข้อมูลผลกระทบสุขภาพเพิ่มเติม ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณา

บ่ายวันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2561) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร 3 กระทรวง ได้แก่ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนและนักวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมวิชาการเกษตร กรมโรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนเรศวร เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) เกี่ยวกับสารพาราควอต (Paraquat)

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล ให้สัมภาษณ์ว่า นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยสุขภาพประชาชนจากผลกระทบสารพาราควอต ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลและผลกระทบจากการใช้สารดังกล่าว ในวันนี้ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ยังคงยืนยันตามมติเดิมที่ให้ยกเลิกการใช้พาราควอตทางการเกษตร เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย เกษตรกรและผู้ประกอบการได้รับผลกระทบน้อยที่สุด พร้อมทั้งจะนำข้อมูลวิชาการที่ได้รับเพิ่มเติม เสนอต่อคณะอนุกรรมการพิเศษของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาแนวทางในการควบคุมสารดังกล่าว คาดว่าจะได้ข้อสรุปในปลายเดือนมีนาคม 2561 เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการของกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

กระทรวงสาธารณสุข มองผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ซึ่งพบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น และมีงานวิจัยใหม่ๆ ที่พบว่ามีผลต่อสุขภาพทั้งประชาชนทั่วไป เกษตรกร และสิ่งแวดล้อม โดยจะมีขั้นตอนในการดำเนินการ เช่น การหาทางเลือกอื่น ๆ ทดแทนการใช้พาราควอต การจัดการผลิตภัณฑ์ที่คงค้างในตลาด เป็นต้น ไม่ได้ยกเลิกทันที เพื่อให้เกษตรกรรับทราบข้อมูลและมีระยะเวลาในการปรับตัว” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated