รศ. ดร. จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์เกษตรหนึ่งใจ กองงาน “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ โครงการตามพระดำริในพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับพันธมิตร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  พันเอก กฤตพันธุ์ รักใคร่ ที่ปรึกษา กองงาน “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 (นพค. 34) จังหวัดพิษณุโลก

เกษตรหนึ่งใจและพันธมิตรพร้อมใจถวายพระพรชัยมงคล
เกษตรหนึ่งใจและพันธมิตรพร้อมใจถวายพระพรชัยมงคล

พรร้อมทั้งร่วมด้วยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด และ บริษัท ฮงฮวด จำกัด ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์สำหรับเยาวชน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

รศ. ดร. จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์เกษตรหนึ่งใจ กองงาน “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร”
รศ. ดร. จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์เกษตรหนึ่งใจ กองงาน “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร”

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์สำหรับเยาวชน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา

พ.อ.กฤตพันธุ์ รักใคร่ บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 (นพค. 34) จังหวัดพิษณุโลก
พ.อ.กฤตพันธุ์ รักใคร่ บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 (นพค. 34) จังหวัดพิษณุโลก

มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ เป็นคนดี มีการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและมีความสุข โยน้อมนำแก่นแท้ของแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ไปปฎิบัติ

โครงการ “เกษตรหนึ่งใจ อนุรักษ์ผักพื้นบ้าน” โดยความร่วมมือกับ บริษัท บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักตรา “ศรแดง” ซึ่งคุณอิสระ วงศ์อินทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ได้ส่งทีมวิทยากร มอบเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านนานาชนิด สำหรับจัดทำสถานีอนุรักษ์ผักพื้นบ้านต้นแบบ แห่งแรกที่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 จังหวัดพิษณุโลก และได้ให้การอบรมเยาวชนเกี่ยวกับการปลูกผักพื้นบ้าน เพื่อให้เยาวชนรู้จักผักพื้นบ้านชนิดต่างๆ ซึ่งหลายชนิดมีคุณค่าด้านอาหารและโภชนาการสูง

เด็กและเยาวชน โชว์รางวัลเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านนานาชนิดจากศรแดง
เด็กและเยาวชน โชว์รางวัลเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านนานาชนิดจากศรแดง

รวมทั้งได้ซึมซับวัฒนธรรมการเพาะปลูกผักพื้นบ้านที่มีเฉพาะในประเทศไทย จึงถือเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ อีสท์ เวสท์ ซีด ตระหนักในเรื่องนี้  และหวังใจว่าโครงการ  “เกษตรหนึ่งใจ อนุรักษ์ผักพื้นบ้าน” จะเป็นแรงกระตุ้นการเพาะปลูกและอนุรักษ์สายพันธุ์ผักพื้นบ้านให้แก่เด็กเยาวชน และคงอยู่คู่กับสังคมไทยตราบนานเท่านาน นอกจากจะเป็นความร่วมมือจาก บริษัท บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด แล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากคุณพรศักดิ์ พงศาปาน หรือ ลุงพร สอนอาชีพ แบรนด์แอมบาสเดอร์ผักพื้นบ้าน ที่จะช่วยต่อยอดการสร้างอาชีพและการตลาด เพื่อจุดประกายการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงให้แก่เยาวชนต่อไป

คุณพรศักดิ์ พงศาปาน (ลุงพรสอนอาชีพ )และ คุณสมเจตน์ พิมพ์ทอง ให้ความรู้เรื่องผักพื้นบ้านแก่เด็กๆ
คุณพรศักดิ์ พงศาปาน (ลุงพรสอนอาชีพ )และ คุณสมเจตน์ พิมพ์ทอง ให้ความรู้เรื่องผักพื้นบ้านแก่เด็กๆ

ในกิจกรรมดังกล่าว คุณรัตนพล ตั้งตรงศักดิ์ และทีมวิทยากรจาก บริษัท ฮงฮวด จำกัด ร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกษตรหนึ่งใจ ครบเครื่องกับฮงฮวด” หัวข้อ การผลิตแชมพู สบู่เหลวอาบน้ำ น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า และเจลล้างมือ ด้วยการประยุกต์ใช้สมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้เสริม ทำให้เกษตรกรสามารถประยุกต์ใช้สมุนไพรพื้นถิ่นสำหรับทำผลิตภัณฑ์ใช้เองในครัวเรือน และสามารถต่อยอดผลิตจำหน่ายในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนได้ ทั้งนี้เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันสืบสานแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เด็กๆ อบรมผลิตแชมพู สบู่เหลวอาบน้ำ น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า ฯ ด้วยการประยุกต์ใช้สมุนไพรในท้องถิ่น
เด็กๆ อบรมผลิตแชมพู สบู่เหลวอาบน้ำ น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า ฯ ด้วยการประยุกต์ใช้สมุนไพรในท้องถิ่น

รศ. ดร. จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์เกษตรหนึ่งใจ กองงาน “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ขอเชิญชวนชุมชนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของศูนย์เกษตรหนึ่งใจ อาทิ โครงการ “เกษตรหนึ่งใจ ให้พี่เลี้ยง” เป็นโครงการที่ขอเชิญชวนผู้มีความพร้อม สมัครเป็นพี่เลี้ยงและสถานที่ศึกษาดูงาน โครงการ “เกษตรหนึ่งใจ อนุรักษ์ผักพื้นบ้าน” เป็นโครงการที่ร่วมกันอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน สืบสานวัฒนธรรมไทยและต่อยอดผักพื้นถิ่นในภาคต่างๆ

ในโอกาสดังกล่าว พ.อ.กฤตพันธุ์ รักใคร่ เปิดเผยว่านอกจากนำเยาวชนทำความดีดังกล่าวแล้ว ล่าสุดมีครอบครัวหนึ่ง ซึ่งพิการทั้งลูก ทั้งพ่อ ได้เดินทางมาหาตนถึงภายในหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 บอกว่าลำบาก ไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆ ตนจึงมอบข้าว และเงินไปจำนวนหนึ่ง จากนั้นได้แจ้งข่าวความเดือดร้อนส่งไปยังกลุ่มเพื่อนๆ ทางไลน์ และเฟซบุ๊กเพื่อระดมให้การช่วยเหลือต่อ ทำให้มีผู้ใจบุญร่วมบริจาคข้าวของเครื่องใช้ แพมเพิร์สแก่นางลำไพในวันนี้ เพื่อนำไปดูแลลูกชายที่พิการต่อไป

พ.อ.กฤตพันธุ์ รักใคร่ และพันธมิตร มอบเงินทุนและเครื่องสาธารณูปโภค แก่นางลำไพ ทัดดวง และครอบครัว
พ.อ.กฤตพันธุ์ รักใคร่ และพันธมิตร มอบเงินทุนและเครื่องสาธารณูปโภค แก่นางลำไพ ทัดดวง และครอบครัว

นางลำไพ ทัดดวง อายุ 34 ปี อยู่บ้านเลขที่ 287 ม.3 ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก กล่าวว่า ตนทำงานแม่บ้าน ส่วนสามีคือ นายประทุม เพชรทอง อายุ 52 ปี เป็นยามที่องค์การโทรศัพท์พิษณุโลก มีบุตรชายด้วยกัน 1 คน ชื่อ ด.ช.ทิติวัฒน์ เพชรทอง อายุ 5 ขวบ สภาพร่างกายพิการมาตั้งแต่เกิด เนื่องจากเป็นโรคศีรษะโต เคยผ่าตัดที่ศีรษะ 4 ครั้งเพื่อต่อท่อจากศีรษะให้น้ำระบายออกทางกระเพาะปัสสาวะ และเป็นโรคกรดไหลย้อนอย่างรุนแรงจนอาการชัก นอกจากนั้นยังต้องผ่าตัดช่องท้องอีกหลายครั้งเพราะลำไส้ตัน จนเกิดอาการลำไส้เน่า ต้องให้อาหารทางสายยางทางหน้าท้องแทน และยังต้องเจาะคออีก เนื่องจากหลอดลมตีบทำให้กินอาหารทางปากไม่ได้ ปัจจุบันต้องไปพบแพทย์ตามนัดประมาณเดือนละครั้ง หรือขึ้นอยู่กับอาการ หากมีการชักเกร็งบ่อยต้องพาไปหาหมอทันที

ผู้สนใจร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่  รศ. ดร. จุรีย์รัตน์  ลีสมิทธิ์  (อาจารย์แมว) สำนักงานศูนย์เกษตรหนึ่งใจ กองงาน “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 โทรศัพท์ 083 559 8448 (หมายเลขเจ้าหน้าที่กองงานฯ) อีเมล์ molku@ku.ac.th  ไลน์ ไอดี microku หรือ ajmaew

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated