ดีเดย์เก็บเกี่ยวทุเรียนสะเด็ดน้ำ

นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวว่า จังหวัดยะลาได้กำหนดให้วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เป็นวันเริ่มเก็บเกี่ยวทุเรียน “พันธุ์หมอนทอง” ประจำปี 2566 ตามประกาศจังหวัดยะลาเรื่อง มาตรการในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดปี 2566 (กำหนดวันเริ่มเก็บเกี่ยวทุเรียน) จากปัญหาการเก็บเกี่ยวทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) โดยมีสาเหตุหลักจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ ผู้รับซื้อ เกษตรกร และผู้มีอาชีพตัดทุเรียน ที่เก็บเกี่ยวทุเรียนก่อนถึงระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ทำให้ทุเรียนไม่มีคุณภาพ ส่งผลต่อการสุกและคุณภาพของเนื้อทุเรียนที่ผู้บริโภคได้รับ และส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศ  โดยเฉพาะชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของทุเรียนไทยในอนาคต รวมทั้งส่งผลต่อเศรษฐกิจภายในประเทศและความเป็นอยู่ของเกษตรกรอีกด้วย

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เน้นย้ำให้ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อน สำหรับผู้ที่เก็บเกี่ยวทุเรียนพันธุ์หมอนทองก่อนวันที่ 8 สิงหาคม 2566 กรณีเกษตรกร และมือตัด ให้แจ้งความประสงค์จะเก็บเกี่ยวทุเรียนได้ที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หรือสำนักงานเกษตรอำเภอ ณ ที่ตั้งแปลงปลูก ส่วนสถานประกอบการ (ล้ง) ที่จะส่งออก ให้แจ้งความประสงค์ส่งออกทุเรียนได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา

ทั้งนี้ หากพบการเก็บเกี่ยวทุเรียนก่อนวันประกาศ และมีการตรวจพบทุเรียนอ่อน จังหวัดยะลาได้มีมาตรการพิจารณาพักใบรับรอง GAP สำหรับเกษตรกร และพักใบรับรอง GMP สำหรับสถานประกอบการ (ล้ง) พร้อมกับการใช้มาตรการทางการปกครอง และมาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 มาตรา 47 และประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา 271 มาตรา 341 และมาตรา 343 เพื่อลงโทษผู้ที่กระทำผิด

ด้าน นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา กล่าวว่า การผลิตทุเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสำคัญของภาคใต้ตอนล่าง คาดการณ์ว่าปี 2566 จะมีปริมาณผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาด 76,741 ตัน เริ่มออกสู่ตลาดในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน โดยมีการกระจายผลผลิตไปยังผู้บริโภคภายในประเทศและต่างประเทศ มีประเทศคู่ค้าที่สำคัญได้แก่ ประเทศจีน นอกจากนี้ยังกระจายผลผลิตผ่านวิสาหกิจชุมชน ศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร Modern Trade ไปรษณีย์ ตลาดออนไลน์ ตลาดค้าผลไม้ภายในจังหวัด การจำหน่ายตรงให้กับผู้บริโภค

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพของทุเรียน กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ร่วมกับจังหวัดยะลาจัดกิจกรรมวันเปิดฤดูกาลทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา ประจำปี 2566 ขึ้น ในวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ทุเรียน ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา ซึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองและเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภค นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดยะลา ได้รับทราบถึงการเริ่มฤดูกาลเก็บเกี่ยวทุเรียนของจังหวัดยะลา พร้อมประชาสัมพันธ์วันเริ่มเก็บเกี่ยวทุเรียนตามประกาศจังหวัดยะลา

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเปิดฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน (ตัดทุเรียนมีดแรก) กิจกรรมการสาธิตการตรวจวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน การแสดงนิทรรศการทางวิชาการ และการชิมทุเรียน และผลิตภัณฑ์จากทุเรียน มีเกษตรกร ตลอดจนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานกว่า 120 คน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated