เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565 ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้มอบเช็คเงินชำระหนี้แทนเกษตรกร มอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกร และมอบใบทะเบียนองค์กรให้สมาชิกกองทุนฯ จังหวัดชุมพร กว่า 1,134 ราย โดย นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงาน กฟก. ได้มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ อยู่รอต รักษาการในตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงาน กฟก. พร้อมด้วย นายมนัส วงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร นายสุกิจ ลุ้งใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 4 ภาคใต้ นางรุ่งทิพย์ นวลขาว หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดชุมพร และพนักงาน/ลูกจ้างสาขาชุมพรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ นายจุรินทร์ ได้มอบเช็คเงินชำระหนี้แทนเกษตรกร จำนวน 1 สหกรณ์ เป็นเงิน 361,556.03 บาท มอบโฉนดที่ดินคืนเกษตรกรที่ได้ชำระหนี้ปิดบัญชีคืนกองทุนแล้ว จำนวน 5 ราย 8 แปลง เนื้อที่ 41 ไร่ 1 งาน 76.7 ตารางวา และมอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร จำนวน 13 องค์กร จำนวนสมาชิก 1,134 ราย

ด้านผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ กฟก. ในปี 2565 ภายใต้การกำกับดูแลของนายจุรินทร์ ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ชำระหนี้แทนเกษตรกรรวมทั้งสิ้น 2,096 ราย 2,098 บัญชี เป็นเงิน 1,772.33 ล้านบาท ซึ่งสามารถรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรได้ 1,594 แปลง เนื้อที่รวม 8,625 ไร่ ส่วนของภาคใต้ได้ดำเนินการชำระหนี้แทนจำนวน 136 ราย 137 บัญชี จำนวนเงิน 176 ล้านบาท มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน จำนวน 130 แปลง เนื้อที่ 431 ไร่

โดยรองนายกรัฐมนตรีได้ผลักดันนโยบายเพื่อเกษตรกรและสมาชิก กฟก. มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้มอบเช็คเงินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแล้ว จำนวน 130 องค์กร 130 โครงการ จำนวนเงิน 72่,085,317 บาท มอบเช็คเงินชำระหนี้แทนเกษตรกรให้กับเจ้าหนี้สหกรณ์ ในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 47 สหกรณ์ จำนวน 168,065,570.40 บาท มอบโฉนดที่ดินและใบประกาศเกียรติคุณให้เกษตรกรที่ชำระหนี้ครบตามสัญญา จำนวน 970 คน และมอบใบทะเบียนองค์กรเกษตรกร จำนวน 67 องค์กร

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated