เกษตรเข้ม เปิดยุทธการสกัดกั้นทุเรียนอ่อน ภาคตะวันออกปี65 ตั้งชุดเฉพาะกิจใช้บทลงโทษเข้มข้นคุมผู้ค้า พร้อมจับมือเกษตรกรกำหนดวันตัดทุเรียนขาย
เกษตรเข้ม เปิดยุทธการสกัดกั้นทุเรียนอ่อน ภาคตะวันออกปี65 ตั้งชุดเฉพาะกิจใช้บทลงโทษเข้มข้นคุมผู้ค้า พร้อมจับมือเกษตรกรกำหนดวันตัดทุเรียนขาย

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เนื่องจากในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม  2565 จะเป็นช่วงที่ทุเรียนภาคตะวันออกจะเริ่มให้ผลผลิตออกสู่ตลาด คาดว่าผลผลิตทุเรียนของจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งมีเนื้อที่ปลูกทั้งหมด 448,206 ไร่ โดยเป็นเนื้อที่ให้ผลแล้ว 319,852 ไร่ จะมีผลผลิตประมาณ 744,549 ตัน แบ่งเป็น จันทบุรี 508,876 ตัน ตราด 90,328 ตัน และระยอง 145,345ตัน (ข้อมูลวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565) เพิ่มขึ้นจากปี 2564  เนื่องจากเนื้อที่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น จากการพื้นที่ที่มีการปลูกทุเรียนแทนยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ผลอื่นๆ เริ่มให้ผลผลิต รวมถึงสภาพอากาศปลายปี 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565  มีความเหมาะสมต่อการออกดอกทุเรียน ประกอบระยะ 6 – 7 ปีที่ผ่านมา ทุเรียนสามารถขายได้ราคาดี จึงจูงใจให้เกษตรกรหันมาบำรุงดูแลรักษาต้น เพื่อให้ได้ผลผลิตดี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาคุณภาพผลผลิตทุเรียน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลผลผลิตทุเรียนภาคตะวันออก กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้กำหนดแนวทางและวิธีการควบคุมป้องกันแก้ไขทุเรียนอ่อนของภาคตะวันออกปี 2565  ร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานราชการ และกลุ่มเกษตรกร  เพื่อดำเนินการควบคุมเบ็ดเสร็จแบบเข้มข้นในพื้นที่ โดยในส่วนของผู้ค้า กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดตั้งชุดเฉพาะกิจร่วมกับฝ่ายปกครองในพื้นที่  เพื่อสกัดกั้นทุเรียนอ่อนในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ โดยใช้บทลงโทษทางกฎหมาย ได้แก่ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ผู้ใดขายโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่งของอันเป็นเท็จนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่น อันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ด้านในส่วนของสวนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรได้ร่วมกันกำหนดมาตรการในการควบคุมทุเรียนอ่อน ภายใต้มาตรการต่าง ๆ เช่น การประกาศวันเก็บเกี่ยวทุเรียน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด ได้ออกเป็นประกาศจังหวัดแต่ละจังหวัด และประกาศอื่นของจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับพันธุ์กระดุม กำหนดเก็บเกี่ยววันที่ 20 มีนาคม 2565 พันธุ์ชะนีและพวงมณี วันที่ 10 เมษายน 2565 และพันธุ์หมอนทองและก้านยาว วันที่ 25 เมษายน 2565 แต่ในกรณีที่เกษตรกรมีผลผลิตที่พร้อมตัดจำหน่ายก่อนตามวันที่ประกาศ ต้องแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตร หรือเกษตรอำเภอก่อนเ พื่อดำเนินการตรวจสอบรับรองความแก่ทุเรียนตามขั้นตอนที่กำหนด โดยเกษตรกร หรือมือตัด สามารถรับแบบแจ้งความประสงค์เก็บเกี่ยวทุเรียนได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่  หรือจุดที่สำนักงานเกษตรอำเภอกำหนด

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรชาวทุเรียน ผ่านกระบวนการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ทั้งจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด เพื่อไปขยายต่อในระดับอำเภอ/ระดับแปลงต่อไป พร้อมจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ เช่น การวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียน เป็นต้น ซึ่งจากมาตรการต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ จะสามารถช่วยควบคุมคุณภาพผลผลิตก่อนออกสู่ตลาดได้อีกทางหนึ่ง

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated