ไทยนิยมยั่งยืน สร้างเกษตรไทยเข้มแข็ง? วางเป้า 4.3 ล้านคน
ไทยนิยมยั่งยืน สร้างเกษตรไทยเข้มแข็ง? วางเป้า 4.3 ล้านคน

รัฐบาลได้เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีอย่างเข้มข้น ควบคู่ไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดกรอบในการร่วมพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืนภายใต้  “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ใน 10 ด้านด้วยกันด้วยการกระจายสู่ระบบเศรษฐกิจ

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ...มุ่งหวังให้เกษตรกรทั่วประเทศได้ประโยชน์จากโครงการไทยนิยมยั่งยืนไม่ต่ำกว่า 4.3 ล้านคน
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ …มุ่งหวังให้เกษตรกรทั่วประเทศได้ประโยชน์จากโครงการไทยนิยมยั่งยืนไม่ต่ำกว่า 4.3 ล้านคน

โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการดูแลด้านการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรบาทภายใต้วงเงิน 24,993.77 ล้าน กระทรวงเกษตรฯได้เดินหน้าโครงการดังกล่าวอย่างเข้มข้นด้วยการตั้ง “War room ไทยนิยม ยั่งยืน เกษตร” ขึ้นมากำกับดูแลบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนโครงการในเชิงรูปธรรมที่เกษตรกรและประชาชนได้รับประโยชน์ตามเป้าหมาย

ผ่าโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เสริมเขี้ยวเล็บภาคเกษตรไทยเข้มแข็ง 4.3 ล้านคนสำหรับความก้าวหน้าโครงการไทยนิยมภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯนั้น ได้ดำเนินการภายใต้งบประมาณ ปี 2561 วางเป้าเกษตรกรเข้าร่วม 2,285,653 ราย และส่งเสริมให้ประชาชนและเกษตรมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพใหม่ๆ 1,935,353 ราย ล่าสุดเข้าร่วมแล้ว 1,828,590 ราย นอกจากนี้ยังได้วางเป้ารายได้ที่ประชาชนและเกษตรกรได้รับ 1,307,993.750 บาทและรายได้ทางตรงจากการเข้าร่วมโครงการ 998,993.750 บาท รายได้ทางอ้อมจากการนำความรู้หรือปัจจัยการผลิตไปใช้ 303,780.000 บาท หรือก้าวหน้าไปประมาณ 15 – 20 % โดยโครงการส่วนใหญ่ของกระทรวงเกษตรฯ เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการอบรมด้านอาชีพ ต้องรอรายชื่อผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่แจ้งความประสงค์เข้าอบรมพัฒนาอาชีพ ขณะนี้บางโครงการมีผู้แจ้งความประสงค์เข้าอบรมเกินโควตา บางโครงการมีผู้ลงทะเบียนไม่ถึงโควตาที่กำหนด

ผ่าโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เสริมเขี้ยวเล็บภาคเกษตรไทยเข้มแข็ง 4.3 ล้านคนส่วนกรณีการจัดซื้อเครื่องมือทางการเกษตรของสหกรณ์การเกษตร งบประมาณ 2,000 กว่าล้านบาท โดยเป็นเงินในการอุดหนุนสหกรณ์การเกษตร 300 แห่ง ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตร อาทิ รถยก สร้างลานตาก จัดซื้ออุปกรณ์อบแห้ง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการลดพื้นที่ปลูกยาง โดยการโค่นสวนยางเดิมที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินชดเชยไร่ละ 16,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปลูกยางพาราปรับเปลี่ยนไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมใหม่ ขณะนี้ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำรวจข้อเท็จจริงและชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่แล้ว

ผ่าโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เสริมเขี้ยวเล็บภาคเกษตรไทยเข้มแข็ง 4.3 ล้านคน

“โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” จึงถือว่าเป็นโครงการที่ตอบโจทย์หลัก ในการพัฒนา 2 ด้านไปพร้อม ๆ กัน คือ ด้านเศรษฐกิจ ในการดูแลปัญหาปากท้อง ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นตลอดจนไปถึงด้านความมั่นคงของประเทศตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลโดยแท้จริง โดยกระทรวงเกษตรฯ วางเป้าเกษตรกรทั่วประเทศได้ประโยชน์จากโครงการนี้ไม่ต่ำกว่า 4.3 ล้านคน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated