อินทัช จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้
อินทัช จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจาก 6 พื้นที่มาร่วมแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้ในด้านการทำเกษตรกรรมยุคใหม่ในงาน “สานความร่วมมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อความมั่งคั่งและยั่งยืน” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกและจำหน่ายผลผลิตข้าวของวิสาหกิจชุมชนให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง โดยเน้นให้ความรู้แก่ชาวนาเพื่อพัฒนาจุดแข็ง สร้างเสริมเครือข่ายการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ มองหาโอกาสและช่องทางการตลาดใหม่ๆ ไปจนถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะช่วยสร้างรายได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนำไปสู่การกินดี อยู่ดี มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐด้านการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ Smart Agricultural Curve

การแลกเปลี่ยนความรู้
การแลกเปลี่ยนความรู้

เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ที่จัดขึ้นนี้เป็นการต่อยอดมาจาก โครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัช ซึ่งกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 มีวิสาหกิจชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ที่มาเข้าร่วมงาน ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวเพื่อสุขภาพบ้านดักคะนน จังหวัดชัยนาท วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวเพื่อสุขภาพแก่นฝาง จังหวัดขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาบ้านป่าไหม้ จังหวัดนครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนหอมกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท่างามแสนสุข จังหวัดพิษณุโลก และ เรือนจำชั่วคราวโคกตาบัน สังกัดเรือนจำกลาง จังหวัดสุรินทร์

ใช้เทคโนโลยีฯ เพื่อช่วยในการหาความรู้
ใช้เทคโนโลยีฯ เพื่อช่วยในการหาความรู้

กิจกรรมสำคัญภายในงาน “สานความร่วมมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อความมั่งคั่งและยั่งยืน” ประกอบด้วย การจัดบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางแผนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Agricultural Curve” การทำเวิร์คช็อปสร้างเครื่องมือทางการตลาดทางออนไลน์โดยใช้โซเชียลมีเดีย การให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถนำไปปรับใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร จัดทำแผนธุรกิจ และเชื่อมโยงตลาด

บรรยากาศการบรรยาย
บรรยากาศการบรรยาย

นอกจากนี้ อินทัชยังพร้อมให้การสนับสนุนแก่วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายเกษตรกรในด้านต่างๆ ในระยะยาว ได้แก่ การส่งเสริมการทำงานร่วมกันภายในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโดยใช้จุดแข็งของแต่ละพื้นที่มาเสริมศักยภาพซึ่งกันละกัน การจัดทำแผนการตลาดของแต่ละกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ การผลักดันให้วิสาหกิจชุมชนได้รับรองมาตรฐาน GAP และ Organic Thailand การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อาทิ การขนส่งสินค้า การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว การหาตลาดข้าวจากผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ การจับคู่ทางการค้าให้ผู้ซื้อเข้าถึงกลุ่มชาวนาได้โดยตรงไม่ต้องผ่านคนกลาง ฯลฯ ไปจนถึงการติดตาม ให้คำปรึกษา และประเมินผลการทำงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 6 พื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามแผนงานและผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งไว้

นายเอนก พนาอภิชน
นายเอนก พนาอภิชน

นายเอนก พนาอภิชน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การจัดงานสานความร่วมมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อความมั่งคั่งและยั่งยืนในวันนี้ถือเป็นการต่อยอดจากโครงการที่ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2555 เราตั้งใจและมุ่งหวังให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในทั้ง 6 พื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ หนุนเสริมความร่วมมือระหว่างกัน สามารถวางเป้าหมายและแผนงานของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว เป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งและมีความพร้อมในทุกด้าน ผภูมิใจที่อินทัชมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีของชาวนาไทยให้ดีขึ้นในแต่ละพื้นที่ โดยก่อนหน้านี้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัชได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมาแล้วในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจ คือช่วยลดต้นทุนการทำนาและสร้างรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายข้าวผ่านแบรนด์ของชุมชน การส่งเสริมให้ชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่สินค้า ดังที่เห็นได้จาก วิสาหกิจชุมชนหอมกระเจา จ.กาญจนบุรี ซึ่งได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา และสามารถจำหน่ายข้าวแบรนด์หอมกระเจาเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน ในด้านสังคม ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถรวมตัวเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการกันเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้พื้นที่เหล่านี้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจและเกษตรกรกลุ่มอื่นๆ นอกจากนี้ การปลูกข้าวปลอดสารเคมียังช่วยคืนสมดุลแก่ระบบนิเวศในแปลงนาให้กลับมาอุดมสมบูรณ์จนได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP อีกด้วย”

ผลิตภัณฑ์ข้าวของชาวนา
ผลิตภัณฑ์ข้าวของชาวนา

อินทัช จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างโอกาสและเครือข่ายที่เข้มแข็งแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวนาอินทัช จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างโอกาสและเครือข่ายที่เข้มแข็งแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวนา

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated