บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ประกาศ “นโยบายสวัสดิภาพสัตว์” เป็นแนวทางปฏิบัติให้กับทุกสายธุรกิจทั่วโลก ดำเนินการและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบและมีจริยธรรมตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งมอบอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภคด้วยความรับผิดชอบ

ซีพีเอฟ ได้ดำเนินการและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ตามมาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สัตว์ปราศจากความหิวกระหาย ไม่รู้สึกอึดอัดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ไม่ป่วย บาดเจ็บ หรือเจ็บปวด ไม่มีความกลัวและความทุกข์ทรมาน และสุดท้ายสัตว์ต้องสามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดี ซึ่งส่งผลดีต่อคุณภาพของเนื้อสัตว์

นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ซีพีเอฟ กล่าวว่า ในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการด้านสวัสดิภาพสัตว์ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของประเทศและประเทศคู่ค้า รวมถึงข้อกำหนดของลูกค้าและมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นแนวทางที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการเลี้ยงสัตว์และผลิตอาหารด้วยความรับผิดชอบ (Responsible Farming and Food Production) 

การเลี้ยงสุกรตามมาตรฐาน สัตว์ไม่รู้สึกอึดอัดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
การเลี้ยงสุกรตามมาตรฐาน สัตว์ไม่รู้สึกอึดอัดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

“นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในธุรกิจการเลี้ยงสุกร และสัตว์ปีกตลอดจนธุรกิจสัตว์น้ำ เพื่อให้ได้เนื้อสัตว์คุณภาพดีภายใต้ตราสินค้าของบริษัทและลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งมอบอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค รวมถึงส่งต่อแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านสวัสดิภาพสัตว์ให้กับคู่ค้าธุรกิจของบริษัทนำไปประยุกต์ใช้” นายสุขสันต์ กล่าวย้ำ

กลุ่มผู้บริหาร ซีพีเอฟ ร่วมกันถ่ายรูปหมู่
กลุ่มผู้บริหาร ซีพีเอฟ ร่วมกันถ่ายรูปหมู่

นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นทำงานร่วมกับคู่ค้าธุรกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจถึงการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างเหมาะสมและมีมนุษยธรรม รวมถึงความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม สถาบันด้านการวิจัยและวิชาการ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมสร้างความตระหนักรู้ถึงหลักการด้านสวัสดิภาพสัตว์ และร่วมพัฒนาแนวทางการเลี้ยงสัตว์ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจอาหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ซีพีเอฟ กล่าวว่า การประกาศนโยบายดังกล่าว จะเป็นการตอกย้ำให้กับผู้บริโภคว่าบริษัทมุ่งมั่นผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่การเลี้ยงสัตว์ การเคลื่อนย้ายสัตว์สู่โรงงาน การผลิตเนื้อสัตว์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 

 “บริษัทมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหาร โดยเริ่มต้นตั้งแต่การเลี้ยงสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้สัตว์อยู่อย่างสุขสบายและมีสุขภาพดี จึงลดความจำเป็นเรื่องการใช้ยาหรือสารใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อการบริโภคเนื้อสัตว์ ซึ่งถือว่าเป็นความรับผิดชอบหลักของบริษัท เพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าได้รับอาหารปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ และส่งต่ออาหารเหล่านั้นไปยังสมาชิกทุกคนในครอบครัวได้อย่างสบายใจ” นายสุขวัฒน์ กล่าว

นายสมควร ชูวรรธนะปกรณ์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสุกร ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายสวัสดิภาพสัตว์ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้องอย่างมีจริยธรรม โดยกำหนดนโยบายด้านสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare Policy) ให้ทุกหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์นำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านสวัสดิภาพสัตว์ให้เห็นเป็นรูปธรรม ซีพีเอฟ ได้กำหนดเป้าหมายระยะยาว ในการขยายการเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์อุ้มท้องจากแบบคอกขังเดี่ยว เป็นการเลี้ยงแบบคอกขังรวมให้ครอบคลุมกิจการประเทศไทยภายในปี 2568 และกิจการต่างประเทศภายในปี 2571 รวมทั้งการศึกษาพัฒนาการการเลี้ยงไก่ไข่ในประเทศไทยไปสู่ระบบการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระภายในโรงเรือนหรือ Cage-Free อีกทั้งจะเร่งพัฒนาเจ้าหน้าที่สวัสดิภาพสัตว์ปีก (Poultry Welfare Officer) ขยายขอบเขตจากประเทศไทยให้ครอบคลุมทุกประเทศภายในปี 2563 ซึ่งเป็นการต่อยอด การดำเนินงานด้านสวัสดิภาพสัตว์จากธุรกิจไก่เนื้อทั้งหมดของประเทศไทย ที่ปฏิบัติตามหลักสวัสดิภาพสัตว์สากล มาตั้งแต่ปี 2543

นอกจากนี้ ผลิตเนื้อไก่ของ ซีพีเอฟ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน QS  จากประเทศเยอรมนี เป็นรายแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองกระบวนการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ (Quality) เพื่อความปลอดภัย (Safety) สำหรับการบริโภค และเป็นมาตรฐานสูงสุดสำหรับการรับรองความปลอดภัยอาหารสำหรับผู้บริโภค ชาวเยอรมันและหลายประเทศในยุโรป ที่สำคัญมาตรฐาน QS มีข้อกำหนดที่เข้มงวดมากเรื่องความโปรงใสในกระบวนการผลิต การตรวจสอบย้อนกลับได้ ปฏิบัติตามหลักสวัสดิภาพสัตว์และสุขภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare & Animal Health)

นายสมควร กล่าวต่อไปว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านสวัสดิภาพสัตว์มาอย่างยาวนาน และยังคงมุ่งมั่นศึกษาแนวทางพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลทั้งภายในและหน่วยงานอิสระจากภายนอก ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ด้านการกำกับดูแล บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการด้านสวัสดิภาพสัตว์ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและเป้าหมาย พร้อมสนับสนุน ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร โดยผู้บริหารระดับสูงของสายธุรกิจจะทำหน้าที่กำกับดูแลและขับเคลื่อนการบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทอย่างเคร่งครัด

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated