Kick Off “แม่แจ่มโมเดลพลัส” เพื่อส่งเสริมการปลูกพืช/และทำการผลิตที่มีตลาดนำ แก้ไขปัญหาความยากจนและช่วยเหลืออาชีพผู้มีรายได้น้อย
Kick Off “แม่แจ่มโมเดลพลัส” เพื่อส่งเสริมการปลูกพืช/และทำการผลิตที่มีตลาดนำ แก้ไขปัญหาความยากจนและช่วยเหลืออาชีพผู้มีรายได้น้อย

นายศรายุทธ ยิ้มยวน ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยผู้บริหารฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน ร่วมต้อนรับ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสตรวจเยี่ยมพื้นที่  การแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่า/ลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/พร้อม Kick Off “แม่แจ่มโมเดลพลัส” เพื่อส่งเสริมการปลูกพืช/และทำการผลิตที่มีตลาดนำ แก้ไขปัญหาความยากจนและช่วยเหลืออาชีพผู้มีรายได้น้อย ณ ศูนย์เรียนรู้ไผ่ ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ (เสื้อสีแดง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขณะเยี่ยมพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้ไผ่ ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ภายในงาน ธ.ก.ส. ได้จัดแสดงนิทรรศการการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (โครงการ 3 มาตรการ 9โครงการ) ตามมติ ครม. วันที่ 9 มกราคม 2561 พร้อมตัวอย่างแนวทางอาชีพทางเลือก เช่น ปลูกผักอินทรีย์ เลี้ยงโคเนื้อ การปลูกกาแฟ โดยเชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการโรงแรมและสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับบริษัทเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (CSE) ในการขับเคลื่อนการแก้ไขการประกอบอาชีพที่ไม่ยั่งยืน การสร้างมลพิษจากการเผา และการใช้สารเคมี

ธ.ก.ส.
ธ.ก.ส. จัดแสดงนิทรรศการการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (โครงการ 3 มาตรการ 9โครงการ)

ทั้งนี้ รมว.กระทรวงทรัพย์ฯ ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณ ธ.ก.ส. ที่ได้นำนโยบายแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อยมาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมให้เห็นอย่างรวดเร็ว พร้อมกล่าวว่าจะนำไปบอกเล่าในที่ประชุม ครม.ในคราวถัดไป เพื่อให้เป็นตัวอย่างด้วย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated