เกษตรฯ แจงสหกรณ์สวนยางไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินผู้ผลิตยางแท่ง

กรมวิชาการเกษตร หอบหลักฐานมัดสหกรณ์สวนยาง ชี้ไม่ผ่านเกณฑ์ตามคู่มือขออนุญาตเป็นผู้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ถึง 10 ข้อ พร้อมส่งหนังสือแจ้งเตือนให้แก้ไขข้อบกพร่อง พบยังไม่ผ่าน อีก 5 ข้อ ยันเคยให้คำปรึกษาและมอบคู่มือการขออนุญาตเป็นผู้ผลิตยางฯ ไปแล้ว

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ชี้แจงกรณีประธานสหกรณ์สวนยางภูจองนาจะหลวย กล่าวถึงสาเหตุที่ไปกู้เงินในโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพาราจำนวน 25 ล้านบาทไม่ได้ เพราะติดปัญหาแค่เรื่องขอเลขรหัสส่งออกจากกองการยางและการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มาตรวจโรงงานหลายรอบแต่ก็ยังไม่ได้เลขรหัสดังกล่าวนั้น ว่าสหกรณ์กองทุนสวนยางนาจะหลวย จำกัด ได้ยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ เพื่อให้กรมวิชาการเกษตรอนุญาตและออกรหัสผู้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559  ซึ่งกองการยางได้ส่งคณะพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจติดตามและประเมินตามคู่มือการขออนุญาต เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งการตรวจดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 6 (10) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 ที่ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการกำหนดมาตรฐานยางและการบรรจุหีบห่อยางเพื่อการส่งออก

สวนยางพารา
สวนยางพารา

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจติดตามและประเมินตามคู่มือฯ พบว่ามีข้อบกพร่องที่ตรวจพบจำนวน 10 ข้อ จึงได้ส่งหนังสือแจ้งผลการตรวจติดตามและประเมินผู้ผลิตยางแท่ง ให้สหกรณ์ฯ ได้ทราบเพื่อให้แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว แต่เนื่องจากสหกรณ์ไม่ส่งรายงานการแก้ไขซึ่งผ่านมาเป็นระยะเวลา 8 เดือนนับจากวันที่แจ้งหนังสือผลการตรวจติดตามและประเมินผู้เผลิตยางแท่ง กองการยางจึงได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนให้สหกรณ์ฯ ทำการแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากนั้นจึงได้รับรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องครั้งที่ 1 จากทางสหกรณ์ฯ ซึ่งจากการพิจารณาพบว่าการแก้ไขยังไม่ถูกต้องจำนวน 5 ข้อ จึงได้แจ้งผลให้สหกรณ์ฯ ได้ทราบและทำการแก้ไขทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ ซึ่งปัจจุบันกองการยางได้รอรายงานการแก้ไขครั้งที่ 2 จากสหกรณ์ฯ นอกจากนี้กองการยางยังได้ให้ปรึกษา แนะนำการแก้ไขข้อบกพร่องและมอบคู่มือการขออนุญาตเป็นผู้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ เพื่อให้กระบวนการผลิตยางแท่งถูกต้องและมีคุณภาพยางแท่งให้เป็นไปตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ ให้แก่ผู้จัดการสหกรณ์กองทุนสวนยางเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษและคณะด้วย

สหกรณ์สวนยาง
สหกรณ์สวนยาง
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated