เกษตรฯ รุกจัดทัพปราบส้มนำเข้าผิดกฎหมาย
เกษตรฯ รุกจัดทัพปราบส้มนำเข้าผิดกฎหมาย

กรมวิชาการเกษตร เปิดแผนสกรีนส้มแมนดารินนำเข้าจากจีนให้เป็นไปตามเงื่อนไขการนำเข้า จับมือกรมศุลกากรกำหนดจุดตรวจส้มร่วมกันหวังสกัดผลส้มมีกิ่งและใบติดมาทำลายพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ เผยยอดการนำเข้าตั้งแต่เดือนตุลาคม–ปัจจุบันจำนวนกว่า 9 พันตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 277 ล้านบาท

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ช่วงเดือนตุลาคม–มีนาคม จะเป็นช่วงฤดูกาลที่ประเทศไทยนำเข้าส้มแมนดารินจากกรมวิชาการเกษตรจำนวนมากโดยผ่านด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง กรมวิชาการเกษตร ซึ่งที่ผ่านมาพบปัญหาการมีใบและกิ่งส้มติดมากับผลส้มซึ่งไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 และข้อตกลงตามพิธีสารไทย-จีน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชที่อาจติดมากับใบและกิ่งส้ม  ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในประเทศไทย

ส้มแมนดารินนำเข้าจากจีน
ส้มแมนดารินนำเข้าจากจีน

รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่านตรวจพืชแหลมฉบังจึงได้จัดทำแผนเฝ้าระวังและควบคุมการนำเข้าส้มแมนดารินจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้จัดประชุมร่วมกันระหว่าง เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ผู้ประกอบการและตัวแทนผู้ประกอบการนำเข้า เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติการตรวจปล่อยและนำเข้าผลส้มแมนดารินให้เป็นไปตามเงื่อนไขการนำเข้าของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยขอความร่วมมือกำหนดสถานที่ตรวจร่วมสินค้าเกษตรระหว่างศุลกากรกับด่านตรวจพืชแหลมฉบัง พร้อมกับกำหนดวิธีสุ่มตรวจโดยเปิดสินค้าทุกตู้คอนเทรนเนอร์ 100 เปอร์เซ็นต์ กำหนดรูปแบบในการสุ่มเปิดตรวจ 2 รูปแบบ โดยพิจารณาจากประวัติการนำเข้าของผู้นำเข้าแต่ละรายที่มีประวัติการนำเข้าดีไม่ผิดเงื่อนไขการนำเข้าจะได้รับการพิจารณาสุ่มตรวจ 1:3 ของจำนวนตู้สินค้าทั้งหมดที่นำเข้าในวันนั้น พร้อมกับได้วางมาตรการติดตามและเฝ้าระวังหลังการตรวจปล่อย จากด่านตรวจพืชแล้ว โดยขอความร่วมมือสารวัตรเกษตรและตำรวจเศรษฐกิจตรวจสอบการครอบครองส้มแมนดารินของผู้นำเข้า ณ ตลาดไทย  ตลาดไทยไอยรา ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดค้าส่งอื่นๆ ด้วย

คุมเข้มการขนส่งส้มแมนดารินนำเข้าจากจีน
คุมเข้มการขนส่งส้มแมนดารินนำเข้าจากจีน

การดำเนินการเมื่อตรวจพบแมลงศัตรูพืชทั่วไปที่มีชีวิต ให้กำจัดโดยการรมยาโดยผู้นำเข้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วจึงอนุญาตให้นำเข้าได้ แต่หากพบศัตรูพืชกักกันจะรมยาแล้วให้ผู้นำเข้าส่งสินค้ากลับไปยังประเทศต้นทางพร้อมหนังสือแจ้งเตือน กรณีตรวจพบกิ่งและใบส้มติดมาให้ผู้นำเข้าดำเนินการกำจัดใบและกิ่งออกให้หมดโดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมงภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช

“การนำเข้าส้มแมนดารินจากประเทศจีนตั้งแต่เดือนตุลาคม –ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการนำเข้าส้มแมนดารินมาในประเทศแล้ว 24 ราย จำนวน 314 ชิปเม้นท์ ปริมาณการนำเข้า 9.25 พันตัน มูลค่า 277.14 ล้านบาท ซึ่งการนำเข้าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวยังไม่พบการปฏิบัติที่ผิดเงื่อนไขการนำเข้าแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามหากมีการตรวจพบผู้นำเข้ารายใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการนำเข้าสิ่งต้องห้าม ได้แก่ การลักลอบนำเข้า การปลอมแปลงเอกสาร จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

ส้มแมนดารินนำเข้าจากจีน
ส้มแมนดารินนำเข้าจากจีน
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated