พช.สั่งทุกจังหวัดฯ เตรียมพร้อมดำเนินการ โครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
พช.สั่งทุกจังหวัดฯ เตรียมพร้อมดำเนินการ โครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

เรื่อง : จตุพล เกษตรก้าวไก

ตามที่ ครม.มีมติเมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2560 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในรูปแบบประชารัฐ มีแนวคิดการดำเนินงาน “พัฒนาตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ไม่มีสถานที่ค้าขาย ตลอดจนผู้ประกอบการรายใหม่ จะนำมาซึ่งการกระจายรายได้ในระดับเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้รูปแบบประชารัฐ โดยมีการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ 9 ประเภท รวม 6,447 แห่ง ทั่วประเทศ

เตรียมพร้อมดำเนินการ โครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
เตรียมพร้อมดำเนินการ โครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

ในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชน นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมฯ กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ให้ดำเนินการจัดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จำนวน 2,155 แห่งทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการ ลงทะเบียนผู้ประกอบการรายใหม่ ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ/จังหวัด เฉลี่ยอย่างน้อยแห่งละ 10-15 ราย ขยายพื้นที่และจำนวนวันทำการตลาด และในส่วนภูมิภาค ได้สั่งการพัฒนาการจังหวัดฯดำเนินการ ดังนี้

โครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
โครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

1.สนับสนุนตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ร่วมกับบริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี (ประเทศ/จังหวัด) ในการขับเคลื่อนดำเนินการ

2.สนับสนุนตลาดประชารัฐ Modem Trade ร่วมกับบริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี (ประเทศ/จังหวัด) และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ในการขับเคลื่อนดำเนินการ

3.สนับสนุนกิจกรรมการเปิดตลาดประชารัฐ (Kick Off) ระดับจังหวัดฯ ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561

โครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
โครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

ทั้งนี้ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อย่างแท้จริง

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated