กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือ เทสโก้ โลตัส ปั้น “ข้าวหอมมะลิประชารัฐ” ซื้อตรงข้าวหอมมะลิคุณภาพจากสหกรณ์ 4 จังหวัดภาคอีสาน ประเดิมปีแรก 5,700 ตัน เพิ่มช่องทางตลาดข้าวให้ชาวนา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือ เทสโก้ โลตัส ปั้น “ข้าวหอมมะลิประชารัฐ” ซื้อตรงข้าวหอมมะลิคุณภาพจากสหกรณ์ 4 จังหวัดภาคอีสาน ประเดิมปีแรก 5,700 ตัน เพิ่มช่องทางตลาดข้าวให้ชาวนา

เพิ่มช่องทางตลาดข้าวให้ชาวนา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือ เทสโก้ โลตัส สานต่อโครงการประชารัฐ สร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานราก ปั้นโครงการ “ข้าวหอมมะลิประชารัฐ” รับซื้อข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 100% จากสหกรณ์การเกษตรใน 4 จังหวัดภาคอีสานโดยตรง หวังสร้างช่องทางตลาดเพิ่มเติมให้ชาวนา ลดปัญหาถูกกดราคาข้าวโดยพ่อค้าคนกลางและโรงสีเอกชน ประเดิมปีแรกตั้งเป้ารับซื้อข้าวหอมมะลิ 5,700 ตัน วางจำหน่ายใน เทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวหอมมะลิแท้ 100% ระหว่าง เทสโก้ โลตัส และสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 4 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการ “ข้าวหอมมะลิประชารัฐ” พร้อมเปิดเผยว่า จากนโยบายประชารัฐที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมการประสานพลังระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากยิ่งขึ้นนั้น ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ดำเนินตามนโยบายประชารัฐมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรซึ่งเป็นประชากรกลุ่มหลักของประเทศได้อยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน และได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาการเกษตรไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 คือยกระดับการผลิตตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การวางแผน การเพาะปลูก การนำวิทยาการที่ทันสมัยมาพัฒนาคุณภาพสินค้า การควบคุมความปลอดภัยของสินค้าเกษตร ตลอดจนการหาตลาดที่มั่นคงเพื่อรองรับผลผลิต ที่จะออกสู่ท้องตลาดตลอดทุกช่วงฤดูกาล

โครงการข้าวหอมมะลิประชารัฐ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ เทสโก้ โลตัส
โครงการข้าวหอมมะลิประชารัฐ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ เทสโก้ โลตัส

โครงการข้าวหอมมะลิประชารัฐ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ เทสโก้ โลตัส ในการสนับสนุนให้ห้างโมเดิร์นเทรดเข้ามารับซื้อข้าวหอมมะลิแท้ 100% โดยตรงจากสหกรณ์การเกษตรใน 4 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี, สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดสุรินทร์, สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าในระยะเวลา 1 ปีแรก จะรับซื้อข้าวหอมมะลิในปริมาณ 5,700 ตัน ซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชน และนำนโยบายประชารัฐมาขับเคลื่อนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม และเติมเต็มให้เกิดความสมบูรณ์ของห่วงโซ่การผลิต ทำให้สินค้าเกษตรและสินค้าจากชุมชนได้กระจายไปถึงมือผู้บริโภคอย่างทั่วถึง และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรได้อย่างมั่นคง

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหารฝ่ายการพาณิชย์ เทสโก้ โลตัส
นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหารฝ่ายการพาณิชย์ เทสโก้ โลตัส

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหารฝ่ายการพาณิชย์ เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า เทสโก้ โลตัส มุ่งมั่นที่จะสร้างรายได้ที่เป็นธรรมและมั่นคงให้กับเกษตรกรไทย ผ่านการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรโดยตรง สร้างช่องทางการตลาดให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงลูกค้าทั่วประเทศผ่านร้านค้าของเทสโก้ โลตัสกว่า 1,900 สาขา ปัจจุบันกว่าร้อยละ 90 ของสินค้าประเภทอาหารสดที่จำหน่ายในเทสโก้ โลตัส มาจากการรับซื้อจากเกษตรกรโดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทั่วประเทศแล้ว ยังทำให้เทสโก้ โลตัส สามารถทำงานอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรในการควบคุมมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค

สำหรับการสนับสนุนเกษตรกรนั้น เทสโก้ โลตัส ได้ดำเนินการตามแนวทางประชารัฐ โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร เพื่อให้การเพาะปลูกมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนแก่เกษตรกร และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ จำหน่ายได้ราคาที่เป็นธรรม โดยในปี 2559 เทสโก้ โลตัส ได้ริเริ่มโครงการประชารัฐ ถึง 22 โครงการ ซึ่งสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกร และล่าสุดในปีนี้ได้ดำเนินโครงการ ข้าวหอมมะลิประชารัฐ เพื่อช่วยเหลือชาวนาไทย นอกจากนี้ เทสโก้ โลตัส ยังมีบทบาทช่วยในการวางแผนการเพาะปลูกมีประสิทธิภาพ บริหารต้นทุนได้ดี และเทสโก้ โลตัส ยังได้มอบความรู้แก่เกษตรกรด้านคุณภาพสินค้า การบรรจุสินค้า และการตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย

โลตัสร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร
โลตัสร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร

นายสมคิด ขันตรี ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า “การรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรร่วมกันในรูปของสหกรณ์ ทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและมั่นคงในด้านอาชีพและรายได้มากยิ่งขึ้น ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านงบประมาณ ทำให้สหกรณ์มีเงินลงทุนปรับปรุงเครื่องมือและเทคโนโลยี มีโรงสีข้าวที่ได้มาตรฐานและสามารถแข่งขันกับโรงสีเอกชนได้ แต่อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมายอมรับว่ามีปัญหาในเรื่องการหาช่องทางการตลาด ทำให้ยังคงต้องขายข้าวเปลือกบางส่วนให้กับโรงสีเอกชนในราคาที่สหกรณ์และชาวนาไม่สามารถต่อรองได้ เมื่อได้ร่วมมือกับเทสโก้ โลตัส ในการผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ตราเทสโก้ ก็ทำให้ชาวนาได้พัฒนาความรู้ด้านการตลาด สามารถขายข้าวสารได้ในราคาที่เป็นธรรม และมีปริมาณการรับซื้อที่แน่นอน เกษตรกรรู้จักวางแผนการเพาะปลูกได้เหมาะสม นำมาซึ่งรายได้ที่มั่นคงของสมาชิกสหกรณ์ในที่สุด”

ทั้งนี้ เทสโก้ โลตัส จะได้คัดเลือกข้าวหอมมะลิ 100% คุณภาพสูงจากแหล่งเพาะปลูกชั้นเลิศในภาคอีสาน 4 แหล่ง มาบรรจุเป็นข้าวหอมมะลิ ตราเทสโก้ ขนาด 5 กิโลกรัม เพื่อวางจำหน่ายในร้านค้าของเทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ในราคาปกติถุงละ 189 บาท นอกจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวข้าวหอมมะลิ ตราเทสโก้ ทั้ง 4 แบบ ที่งาน “เทสโก้ โลต้ส เอ็กซ์โป 2560” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2560 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารชาร์เลนเจอร์ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้ทดลองชิมข้าวหอมมะลิคุณภาพดี รสชาตนุ่ม หอมอร่อย โดยผู้บริโภคจะสามารถซื้อหาข้าวคุณภาพในราคาโปรโมชั่นได้อีกด้วย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated