เรื่อง : รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์                                                                                           ภาพ : เบียร์ เกษตรก้าวไกล

กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ “เรารักในหลวงรัชกาลที่ 10” โครงการ “เกษตรหนึ่งใจ จุดประกายให้เยาวชน” กิจกรรม สร้างรายได้ ลดรายจ่าย เสริมสุขภาพดี จากผักพื้นบ้าน โดย ศูนย์เกษตรหนึ่งใจ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ และพันธมิตร

คุณธิปไตย ไตรโภค นักวิชาการเกษตรชำนาญการสำนักพัฒนาที่ดินพิจิตรมอบสาร พด.เพื่อปรับปรุงดิน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และพันธมิตร
ตัวแทนสำนักพัฒนาที่ดินพิจิตรมอบสาร พด.เพื่อปรับปรุงดิน ให้แก่มูลนิธิมิราเคิลฯ และพันธมิตร

ว่าที่ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ กรุณาอำนวยการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ “เรารักในหลวงรัชกาลที่ 10” โครงการ “เกษตรหนึ่งใจ จุดประกายให้เยาวชน” ณ วัดคุณพุ่ม วัดแห่งความกตัญญู บ้านหนองในดง ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร งานดังกล่าวจัดโดย ศูนย์เกษตรหนึ่งใจ “หนึ่งใจ… ช่วยเหลือเกษตรกร”

ตัวแทนโครงการเกษตรหนึ่งใจฯ และพันธมิตร ร่วมชมสาธิตวิธีทำขนมจีนน้ำยาปักษ์ใต้
ตัวแทนโครงการเกษตรหนึ่งใจฯ และพันธมิตร ร่วมชมสาธิตวิธีทำขนมจีนน้ำยาปักษ์ใต้

ทั้งนี้ มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ และพันธมิตรจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ปลัดตำบลบางลาย นายไพศาล มณีขวัญ (ปลัดช้าง) คุณธิปไตย ไตรโภค นักวิชาการเกษตรชำนาญการสำนักพัฒนาที่ดินพิจิตร บริษัท อีทส์ เวสท์ ซีด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่วยเมล็ดพันธุ์พืช ตราศรแดง ธนาคารออมสิน มากกว่าธนาคาร ธนาคารเพื่อสังคม หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักพัฒนาที่ดินพิจิตร กรมพัฒนาที่ดิน และ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเยาวชนระดับมัธยมปลาย และประชาชนในเขตตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ มอบทุนการศึกษาจากธนาคารออมสิน เพื่อสนับสนุนเยาวชน
รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ มอบทุนการศึกษาจากธนาคารออมสิน เพื่อสนับสนุนเยาวชน

กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ “เรารักในหลวงรัชกาลที่ 10” ดังกล่าว เกิดจากการดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมุ่งมั่นสานต่อพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยทรงตระหนักว่าการศึกษาของเด็กและเยาวชนเป็นรากฐานและเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองอย่างมีคุณภาพ ด้วยพระราชปณิธานอันมุ่งมั่น ที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสสร้างอาชีพ ให้แก่เยาวชนไทยที่มีความประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา ให้เยาวชนเหล่านี้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคน อีกทั้งให้เยาวชนได้รับการปลูกฝังการดำเนินชีวิต การดำรงตน และการประกอบอาชีพ ตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานไว้

คุณพรศักดิ์ พงศาปาน (ลุงพร สอนอาชีพ) นำทีมแนะแนวทางการต่อยอดอาชีพจากผักพื้นบ้าน
คุณพรศักดิ์ พงศาปาน (ลุงพร สอนอาชีพ) นำทีมแนะแนวทางการต่อยอดอาชีพจากผักพื้นบ้าน

หลังจาก ว่าที่ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช กรุณาอำนวยการ พิธีการมอบทุนการศึกษาจากธนาคารออมสิน เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนภูมิลำเนา วัดคุณพุ่ม ตำบลบางลาย จำนวน 5 ราย รวมทั้ง เยาวชนบุตรหลานจิตอาสาของศูนย์เกษตรหนึ่งใจ จำนวน 2 ราย และ นักศีกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 4 ราย จากนั้นเป็นกิจกรรมตอน “สร้างรายได้ ลดรายจ่าย เสริมสุขภาพดี จากผักพื้นบ้าน” นำทีมโดยบริษัท บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักตรา “ศรแดง” ซึ่งคุณอิสระ วงศ์อินทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ได้มอบเมล็ดพันธ์ผักพื้นบ้านนานาชนิด สำหรับจัดทำสถานีผักพื้นบ้านที่วัดคุณพุ่ม จังหวัดพิจิตร

คุณกัลยา ฉิมเรือง วิทยากร ขณะสาธิตวิธีทำน้ำผักพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ
คุณกัลญา ฉิมเรือง วิทยากร ขณะสาธิตวิธีทำน้ำผักพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ

นอกจากนี้แบรนด์แอมบาสเดอร์ผักพื้นบ้าน คุณพรศักดิ์ พงศาปาน (ลุงพร สอนอาชีพ) นำทีมแนะแนวทางการต่อยอดอาชีพจากผักพื้นบ้าน มีตัวอย่างเมนูเพื่อสุขภาพจากผักพื้นบ้าน ได้แก่ ขนมจีนปักษ์ใต้ และน้ำผักพื้บ้านเพื่อสุขภาพ โดย ลุงพร สอนอาชีพ คุณศุภชัย นิลวานิช และคุณกัลญา ฉิมเรือง ร่วมเป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดยคุณสมเจตน์ พิมพ์ทอง หรือ ทิดโส โม้ระเบิด จากนั้นร่วมรับประทานอาหารกลางวันเมนูสุขภาพจากผักพื้นบ้านร่วมกัน

ทหารอากาศและพันธมิตรเข้าร่วมชมการสาธิต พร้อมชิมรสน้ำผักพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ
ทหารอากาศและพันธมิตรเข้าร่วมชมการสาธิต พร้อมชิมรสน้ำผักพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ

ต่อจากนั้นในช่วงบ่าย พันเอกกฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย นำวิทยากรจาก นพค. 34 อบรมองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่เยาวชนและประชาชน จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. เทคนิคการเพาะไข่มดแดง 2. การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยและกำจัดขยะ 3. การบำรุงสุขภาพด้วย พืชมหัศจรรย์ หมามุ่ยอินเดีย เป็นองค์ความรู้จากนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา รศ.ดร.สมชัย จันทร์สว่าง และ อาจารย์เกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์ ตามลำดับ ซึ่งเยาวชนและประชาชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้สร้างอาชีพ เสริมรายได้และลดรายจ่าย เพื่อการดำรงชีวิตตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

เยาวชนร่วมฟังสาธิตการทำน้ำปั่นผักพื้นบ้าน และสาธิตขนมจีนน้ำยาปักษ์ใต้
เยาวชนร่วมฟังสาธิตการทำน้ำปั่นผักพื้นบ้าน และสาธิตขนมจีนน้ำยาปักษ์ใต้
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated