วันอังคาร, มิถุนายน 28, 2022
แท็ก 3 พอ พลิกชีวิต ก้าวตามศาสตร์พระราชา

แท็ก: 3 พอ พลิกชีวิต ก้าวตามศาสตร์พระราชา

3 พอ พลิกชีวิต ก้าวตามศาสตร์พระราชา นำบัญชี สร้างวิถีสู่ความพอเพียง

3 พอ พลิกชีวิต ก้าวตามศาสตร์พระราชา นำบัญชี สร้างวิถีสู่ความพอเพียง

กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกร ให้มีระบบบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งให้นำ “องค์ความรู้ด้านบัญชี” ไปใช้แก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาภาคการเกษตรได้อย่างเหมาะสม สมดุล...

ข่าวที่น่าสนใจ