วันศุกร์, กันยายน 29, 2023
แท็ก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

แท็ก: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

“ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” ที่ต้นแบบชีววิถีบ้านไทรย้อย วันนี้มีสุขกับเกษตรอินทรีย์

ชุมชนต้นแบบชีววิถีบ้านไทรย้อย หมู่ที่ 12 อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เป็นชุมชนขยายผลที่ได้นำองค์ความรู้ ใน “โครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”...
ชวนเรียนรู้ศึกษาของดี “ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” ที่ วิทยาลัยเกษตรฯ ชุมพร

ชวนเรียนรู้ศึกษาของดี “ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” ที่ วิทยาลัยเกษตรฯ ชุมพร

“โครงการชีววิถี เป็นโครงการที่ กฟผ. ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อนำองค์ความรู้และชีวิภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาขยายผลให้มีการใช้กันหลากหลายบนพื้นฐานของการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฎิบัติใช้ในการดำรงชีวิต ทั้งภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมตลอดถึงในครัวเรือนทั่วไป” “กฟผ. ต้องการที่จะสร้างสังคมไทยให้มีการพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์และเครื่องมือหรือวัสดุที่นำเข้า  และหวังว่าในความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้การเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ...
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯวิทยาลัยเกษตรฯมหาสารคาม “ชื่นชมทุกฝ่ายที่ทำให้เกษตรกรรมของประเทศเจริญ”

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 ก.พ. ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม จ.มหาสารคาม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

ข่าวที่น่าสนใจ