วันจันทร์, มีนาคม 4, 2024
แท็ก ลดการเผา

แท็ก: ลดการเผา

กรมส่งเสริมการเกษตร ดึง 337 เครือข่ายรณรงค์ลดเผาพื้นที่เกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดโครงการส่งเสริมการหยุดเผาพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ภาคกลาง แก้ปัญหาหมอกควัน อากาศเป็นพิษ และดินเสื่อมโทรม พร้อมสร้างภาคีเครือข่าย 337...

กรมส่งเสริมการเกษตร รณรงค์ลดการเผาพื้นที่เกษตรภาคกลาง ที่ชัยนาท

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่...

เกษตรภาคตะวันออก ถ่ายทอดประโยชน์..ลดเผาวัสดุการเกษตร

จากสถานการณ์ฝุ่นควันที่ประเทศไทยเผชิญอยู่ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร รวมถึงสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในชุมชนให้มีความรู้พื้นฐานเพื่อหยุดเผา และนำเทคโนโลยีจัดการเศษวัสดุการเกษตรมาใช้ทดแทนการเผา เช่น ใช้เครื่องสับเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นวัสดุปกคลุมหน้าดิน ทำปุ๋ยหมักน้ำหมักเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน การไถกลบตอซัง จัดเก็บเศษวัสดุฟางข้าวมาเพาะเห็ดฟาง โดยใช้กลไกของศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)...

ข่าวที่น่าสนใจ