วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
แท็ก กรมส่งเสริมการเกษตร

แท็ก: กรมส่งเสริมการเกษตร

"แม่ผู้เป็นเกษตรกร" ประจำปี 2566

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ “แม่ดีเด่นแห่งชาติ” ประเภท “แม่ผู้เป็นเกษตรกร” ประจำปี 2566

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกร...
ตลาดเกษตรกรออนไลน์

กรมส่งเสริมการเกษตรดันยอดขาย “ตลาดเกษตรกรออนไลน์” ทะลุ 800 ล้าน พร้อมชวนช้อปสินค้ามอบให้แม่ และคนที่รัก วันนี้ – 9 ก.ย.66

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการเว็บไซต์ “ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” มาตั้งแต่ปี...
กรมส่งเสริมการเกษตร บริการพันธุ์ยางพาราชั้นดี

กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเข้ารับความรู้ ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ พร้อมบริการพันธุ์ยางพาราชั้นดี

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหน่วยงานหลักซึ่งมีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะปลูกพืชแก่เกษตรกร ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการผลิตพืชพันธุ์นานาชนิดอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคและใช้ประโยชน์จากพืชในการดำรงชีวิตของทั้งมนุษย์และสัตว์...
สวนลุงสงค์

กรมส่งเสริมการเกษตร ชู “สวนลุงสงค์” ต้นแบบเพิ่มมูลค่าสวนมะพร้าวอินทรีย์

กรมส่งเสริมการเกษตร ยกสวนลุงสงค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้นแบบการแปรรูปมะพร้าวอินทรีย์เป็นผลิตภัณฑ์เด่น น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น สำหรับคนรักสุขภาพ พร้อมเปิดสวนเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์...
เกษตรกรบ้านกูแบสีรา

กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนชาวกูแบสีรา ปลูกผักยกแคร่ สร้างรายได้

กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนเกษตรกรบ้านกูแบสีรา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ทำเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นปลูกผักยกแคร่...
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ่อดินขาว

กรมส่งเสริมการเกษตร รุกพัฒนาเกษตรกรให้พึ่งพาตัวเอง รอบพื้นที่บ่อดินขาว นครสวรรค์

กรมส่งเสริมการเกษตร น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาพื้นที่รอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี มอบเมล็ดพันธุ์พืชผัก และชีวภัณฑ์ต่าง...
โครงการเกษตรวิชญาเชียงใหม่

กรมส่งเสริมการเกษตร ลุย 3 ภารกิจ พัฒนาเกษตรกร โครงการเกษตรวิชญาเชียงใหม่

กรมส่งเสริมการเกษตร น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางพัฒนาเกษตรกรโครงการเกษตรวิชญา จังหวัดเชียงใหม่ เน้นถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร ใช้ชีวภัณฑ์เพื่อลดการใช้สารเคมี และพัฒนาแปลงสาธิต เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้การผลิตพืชบนพื้นที่สูง
ทะเบียนเกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่านออนไลน์เต็มรูปแบบได้แล้ว…วันนี้

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ทะเบียนเกษตรกร คือ ข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตรที่แสดงถึงสถานภาพและการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน...
ศพก. จับมือแปลงใหญ่เพิ่มทักษะเกษตรกร

ศพก. จับมือแปลงใหญ่ เพิ่มทักษะเกษตรกรในทุกมิติ สู่ผู้ประกอบการ

กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเครือข่ายแปลงใหญ่ เพิ่มทักษะให้เกษตรกรในทุกมิติ ทั้งกระบวนการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต บริหารจัดการสินค้า การตลาด...
กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนใช้ “แหนแดง” สารพัดประโยชน์ด้านเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนใช้ “แหนแดง” สารพัดประโยชน์ด้านเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือกรมวิชาการเกษตร และสวก. เปิดตัวโครงการขยายผลการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร พร้อมรับองค์ความรู้ และเทคโนโลยีถ่ายทอดสู่เกษตรกร เพื่อใช้ประโยชน์จากแหนแดงในด้านการเกษตร...

กรมส่งเสริมการเกษตร ยกแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านซำตารมย์ ศรีสะเกษ ต้นแบบสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ขยายผลสู่ชุมชนอื่น

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า แปลงใหญ่ทุเรียนบ้านซำตารมย์ หมู่ที่ 7 บ้านซำตารมย์...

กระทรวงเกษตรฯ พร้อมใจจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติในหลวง 17-31 ก.ค. 66

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมใจจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติให้บริการประชาชน ด้านวิเคราะห์ดิน วินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ ให้วัคซีนป้องกันโรค...

กรมส่งเสริมการเกษตร ชู ศจช. ตะกุกใต้ เด่นด้านจัดการศัตรูพืช เกษตรกรสมาชิกชอบ ทำต้นทุนการผลิตลดเห็นผล

กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตะกุกใต้  สุราษฎร์ธานี เดินหน้าเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอารักขาพืชและจัดการศัตรูพืชครบวงจร การันตีผลงานด้วยรางวัลดีเด่นระดับจังหวัด และระดับเขต
‘แปลงใหญ่ทุเรียนเขาจ้าว’ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผลผลิตออกตลาดพีคสุด ก.ค. สศท.10 ชวนเที่ยวงาน ‘เทศกาลทุเรียนเขาจ้าวและของดีอำเภอปราณบุรี’ 14 – 23 ก.ค. นี้

กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมเปิดศูนย์ติดตาม – แก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ย้ำเกษตรกรรับมือเอลนีโญ

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายน - กลางเดือนกรกฎาคม...
ต้นแบบชุมชน Zero Waste ของกรมส่งเสริมการเกษตร

แปลงใหญ่มะพร้าวตำบลบางใบไม้ ต้นแบบชุมชน Zero Waste ของกรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนแปลงใหญ่มะพร้าวตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำกำไรจากวัสดุมะพร้าวเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม หรือ BCG...
แจ้งเตือนเกษตรกรรับมือฝนทิ้งช่วง

กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนรับมือฝนทิ้งช่วง สลับแล้ง ลุยสร้างการรับรู้ชาวสวนมะพร้าวน้ำหอมราชบุรี

ด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้ช่วงฤดูฝนของประเทศไทย (กรกฎาคม - สิงหาคม 2566) เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง สลับแล้ง...
โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ

กรมส่งเสริมการเกษตร มุ่งพัฒนาเกษตรกร สู่ผู้ประกอบการ

นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรกรมุ่งเน้นในการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)...
กรมส่งเสริมการเกษตร MOU กรมการข้าว เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านข้าว ยกระดับชาวนาไทย

กรมส่งเสริมการเกษตร MOU กรมการข้าว เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านข้าว ยกระดับชาวนาไทย

กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมการข้าว ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านข้าว เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่สำคัญของทั้งสองหน่วยงานเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ประกอบการดำเนินนโยบายตามพันธกิจของหน่วยงาน...

ข่าวที่น่าสนใจ