นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.)
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เปิดการอบรม/บรรยายพิเศษในโครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล พร้อมมอบเงินอุดหนุน จำนวน 30,000 บาท โดยมีนายสฐากูร มหาวิจิตร ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสตูล(สสจ.) กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ นายจรัล เอี่ยมสำอางค์ กรรมการ สสท. ,ผู้แทนหน่วยงานราชการร่วมเป็นเกียรติ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้แทนจากสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดสตูล กว่า 85 คน

นายปรเมศวร์ ให้ความรู้หลักการ วิธีการสหกรณ์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกล่าวถึงความคืบหน้าของนโยบายแก้หนี้สมาชิกสหกรณ์ภาคออมทรัพย์ รวมถึงภาคการเกษตร โดยกล่าวว่างานสหกรณ์ต้องไม่คดโกง ต้องมีความสุจริต “สมาชิกสหกรณ์ คือผู้ที่ขจัดแล้ว ซึ่งความเห็นแก่ตัวและความไม่ซื่อ” สหกรณ์การเกษตรเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ประชาชนจะอยู่ดีกินดีก็เพราะสหกรณ์ วันนี้ทุกสหกรณ์ต้องมองความจำเป็นของสมาชิก ความสามารถของการชำระหนี้ และดูเป็นรายๆไป ไม่จำเป็นต้องกู้เท่ากันทุกคน เงินไม่ออก ดอกไม่เดิน สหกรณ์ต้องทำให้สมาชิกเข้าใจว่าสหกรณ์จะลดดอก แต่ต้องอธิบายสมาชิกถึงการลดเงินปันผล เพื่อให้สมาชิกเข้าใจถึงหลักการเพื่อนช่วยเพื่อน พัฒนาคน พัฒนาความร่วมมือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

นายสฐากูร มหาวิจิตร ประธานฯ สสจ. สตูล เปิดเผยว่า สสจ.จังหวัดสตูล จัดสัมมนาให้ความรู้เป็นครั้งที่ 2 โดยคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสตูล ตระหนักถึงการจัดอบรมโครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จังหวัดสตูล และ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จากนโยบายของคณะกรรมการสสท.ชุดที่ 26 ที่ให้สหกรณ์ทุกสหกรณ์จ่ายเงินค่าบำรุง ให้แก่สันนิบาตสหกรณ์ ฯ และจะคืนกลับมาให้ สสท.จัดอบรม ให้สหกรณ์ทุกประเภทเพื่อเพิ่มพูนความรู้ต่อไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated