รมว.กระทรวงเกษตรฯ เปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567 และกล่าวสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

วันที่ 26 ก.พ. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน วันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2567 และกล่าวสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดยมีนายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม ประธานฯ สสท. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

กิจกรรมภายในงานและความสำคัญของระบบสหกรณ์ที่สามารถเป็นเครื่องมือให้รัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกร การพักชำระหนี้ เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำผ่านกลไกระบบสหกรณ์  และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย สสท. จึงได้เชิญ หม่อมราชวงศ์รัชนิกร รัชนีและ สมาชิกราชสกุล รัชนี วางพุ่มสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ ผู้ตรวจสอบกิจการ สันนิบาตสหกรณ์ฯ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศร่วมวางพุ่มสักการะ  ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

นายปรเมศวร์ เปิดเผยว่า สันนิบาตสหกรณ์ฯได้จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ” พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”  เป็นการแสดงถึงความรู้รักสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของขบวนการ สหกรณ์ไทย ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ระบบสหกรณ์ให้แพร่หลาย ทั้งนี้สหกรณ์ในประเทศไทยนั้นได้มีการพัฒนามาโดยตลอด ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ในประเทศต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับเป็นลำดับแรก สหกรณ์จำเป็นต้องนำระบบการบริหารจัดการในด้านต่างๆ มาปรับใช้ในสหกรณ์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์เป็นงานที่ต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐและขบวนการสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันสันนิบาตสหกรณ์ฯได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นอกเหนือจากการวางพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ยังมีกิจกรรมหลากหลาย ประกอบด้วย การเปิดศูนย์ประสานงานความร่วมมือสหกรณ์ระหว่างประเทศ (CLT-Coop International Cooperation Center ) ซึ่งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.  2511 กำหนดให้สันนิบาตสหกรณ์ฯ มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหกรณ์ต่างประเทศ และได้เข้าเป็นสมาชิกของ “องค์การสหกรณ์ระหว่างประเทศ” (International Cooperative Alliance) หรือองค์การ ICA ในปี พ.ศ. 2517 ปัจจุบัน องค์การ ICA มีสมาชิก จำนวน 307 องค์กร จาก 103 ประเทศ และสันนิบาตสหกรณ์ฯ เพียงองค์กรเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกรวมถึงยังเป็นสมาชิกของ “องค์การสหกรณ์อาเซียน”  (ASEAN Cooperatives Organization) หรือองค์การ ACO โดยประธานฯ องค์การ ACO จะมาร่วมพิธี เปิด “ศูนย์ประงานสานความร่วมมือสหกรณ์ระหว่างประเทศ”  ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งศูนย์ดังกล่าวมีหน้าที่ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือสหกรณ์ไทยและต่างประเทศยกระดับความร่วมมือในการจัดประชุมสัมมนาการศึกษาดูงานสหกรณ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์กับต่างประเทศโดยสันนิบาตสหกรณ์ในฐานะสมาชิก ICA จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานราชการไทยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย รวมถึงเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้นำสหกรณ์จากทั่วประเทศ วันสหกรณ์แห่งชาติในปีนี้จึงได้กำหนดเปิดศูนย์ประงานสานความร่วมมือสหกรณ์ระหว่างประเทศ ขึ้น ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

พร้อมกันนี้ ยังจัดให้มีการเสวนา หัวข้อ “ชวนคิด ชวนคุย ดอกเบี้ยเงินกู้ 4.75 ทำได้จริงหรือ” โดย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯเป็นวิทยากรในการเสวนา พร้อมวิทยากรรับเชิญจากสหกรณ์ออมทรัพย์ กว่า 10 สหกรณ์ ร่วม ถก หาทางออกแก้ไขหนี้ภาคสหกรณ์ออมทรัพย์ ประเด็นเสวนา  ประกอบด้วย 1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอความร่วมมือสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ คงเหลือ 4.75 สามารถทำได้จริงหรือ 2.กำหนดเงินเหลือดำรงชีพไม่น้อยกว่า  30 %หลังจากหักหนี้ 3. ขยายงวดการผ่อนชำระหนี้ถึงอายุ 75 ปี และ 4. การสนับสนุนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าท้องตลาด ( Soft Loan)  ของภาครัฐกับขบวนการสหกรณ์ นอกจากกิจกรรมด้านวิชาการ สสท. ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจส่งเสริมสหกรณ์ภาคการเกษตร โดยเชิญสหกรณ์กว่า 40 สหกรณ์มาออกบูทจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ อาทิ ปลาสลิด อาหารทะเล สินค้าแปรรูป และผลไม้ตามฤดูกาล และยังได้รับความร่วมมือจากองค์การ ICA-AP จัดประชุมคณะกรรมการ การค้าและธุรกิจโดยมีประธานฯ สสท. ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดังกล่าว เข้าร่วมประชุมการค้าและธุรกิจเพื่อผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างสินค้าสหกรณ์ไทย-อาเซียน และภายในงานเดียวกันนี้ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศมาเลเซีย หรือ ANGKASA จะได้หาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ หาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการค้าระหว่างสหกรณ์ไทยกับอาเซียน ( C- 2-C) ซึ่งในงาน สสท.ได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับการเจรจาธุรกิจการค้าและจัดแสดงสินค้าจากสหกรณ์ต่างประเทศ อาทิ มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา ลาว และศรีลังกา จึงขอเชิญชวนให้สหกรณ์รวมถึงประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี โดยกิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2567

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated