ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศโครงการคูโบต้ากล้าท้าปลูก

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดตัวผู้ชนะ อิท – อิทธิพัทธ์ เอี่ยมสมาน Young Smart Farmer วัย 34 ปี จากจังหวัดสิงห์บุรี หลังเอาชนะผู้เข้าแข่งขัน 30 คน คว้ารางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า พร้อมศึกษา ดูงาน Smart Farming ร่วมกับรองชนะเลิศอีก 4 รางวัล ณ ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ “คูโบต้า กล้า | ท้า | ปลูก” ค้นหาสุดยอดนักพัฒนาแปลงเพาะปลูกข้าวด้วยนวัตกรรมปฏิทินการเพาะปลูก KAS Crop Calendar Online ครั้งแรกของไทย มุ่งปลุกพลังเกษตรกรรุ่นใหม่ สู่การทำเกษตรแม่นยำด้วยโซลูชัน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ ยกระดับวิถีเกษตรไทยสู่ Smart Farming

(ชม LIVE พิธีประกาศผลโครงการ ‘คูโบต้า กล้า ท้า ปลูก’ https://fb.watch/oVEEmfShv2/)

นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า สยามคูโบต้ามุ่งเน้นส่งเสริมภาคการเกษตรให้ก้าวสู่การทำเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farming เพราะนอกจากจะทำให้การทำเกษตรมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพแล้ว ยังสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของเกษตรกรในการตั้งรับปัญหาอันเกิดจากปัจจัยของสภาพภูมิอากาศที่ยากต่อการควบคุม โดยที่ผลผลิตยังได้คุณภาพและปริมาณตามเป้าหมาย ซึ่งเกษตรกรสามารถใช้ปฏิทินการเพาะปลูก KAS Crop Calendar Online ผ่านแอปพลิเคชัน Line@ Siam Kubota เพื่อบริหารจัดการได้ Real Time แม่นยำและมีแบบแผน ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินไปจนถึงการเก็บเกี่ยว โดยปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าใช้งานแล้วกว่า 2,000 ราย และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการ “คูโบต้า กล้า | ท้า | ปลูก”เพื่อให้เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer เข้ามาแข่งขันพัฒนาแปลงเพาะปลูกข้าว ผ่านปฏิทินการเพาะปลูก KAS Crop Calendar Online ในช่วงฤดูกาลปลูกข้าวนาปีเดือนมิถุนายน ตั้งแต่การเตรียมดิน ปลูกข้าว บำรุงรักษาแปลง จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า พร้อมทำการบันทึกข้อมูลโดยใช้ปฏิทินปลูกข้าว KAS Crop Calendar Online ตลอดทั้งกระบวนการ จากนั้นคณะกรรมการได้เฟ้นหาผู้ชนะ โดยพิจารณาถึงความตั้งใจและความละเอียดของการลงข้อมูล ผลผลิตและความสมบูรณ์ของแปลง การใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในแปลง ตลอดจนการนำเสนอผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของตัวเอง

ตลอดระยะเวลากว่า 6 เดือนที่ผ่านมา เราได้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเกษตรกรทุกคนที่เข้าร่วมโครงการในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อพัฒนาแปลงเพาะปลูกของตนเอง และต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะของโครงการในปีนี้ ซึ่งเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะ นอกจากนี้ผู้ชนะและรองทั้ง 4 คนจะได้มีโอกาสบินไปศึกษาดูงาน Smart Farming ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ทางสยามคูโบต้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้เห็นความสำคัญของการใช้เครื่องมือจดบันทึกการเพาะปลูก รายรับรายจ่าย และสามารถใช้เมล็ดพันธุ์อย่างคุ้มค่า ควบคุมการให้ปุ๋ยและน้ำอย่างเหมาะสม และลดการใช้สารเคมี แต่ได้คุณภาพและปริมาณของผลผลิตเพิ่มขึ้น นำมาสู่รายได้ที่ยั่งยืนตามมา ซึ่งทางสยามคูโบต้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้เห็นความสำคัญของการใช้เครื่องมือจดบันทึกการเพาะปลูก รายรับรายจ่าย และสามารถใช้เมล็ดพันธุ์อย่างคุ้มค่า ควบคุมการให้ปุ๋ยและน้ำอย่างเหมาะสม และลดการใช้สารเคมี แต่ได้คุณภาพและปริมาณของผลผลิตเพิ่มขึ้น นำมาสู่รายได้ที่ยั่งยืนตามมา

นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการขับเคลื่อนภาคการเกษตร โดยเน้นการพัฒนาเกษตรกรให้มีความรอบรู้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุน พร้อมทั้งสร้างผู้นำด้านเกษตรที่เป็นเกษตรกรชั้นนำ ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานโครงการ Young Smart Farmer มาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 20,800 ราย ทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างเครือข่าย โดยให้เกษตรกรเป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง”

สำหรับบทบาทและการสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตร ในการจัดโครงการ “คูโบต้า กล้า | ท้า | ปลูก” ครั้งนี้ ทางกรมฯ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับกลุ่มเป้าหมาย Young Smart Farmer ที่เป็นสมาชิก รวมถึงผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านข้าวเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน และสนับสนุนการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กลุ่มสมาชิกในโครงการ Young Smart Farmer และบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัดเพื่อต่อยอดความยั่งยืนของเกษตรกรรมไทย เชื่อว่าโครงการนี้จะทำให้เกษตรกรรุ่นใหม่เห็นถึงความสำคัญในอาชีพของตนเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดให้ชุมชนต่อไป

สำหรับผู้ทำคะแนนรวมสูงสุดรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ “คูโบต้า กล้า | ท้า | ปลูก” ได้แก่ อิท –  อิทธิพัทธ์ เอี่ยมสมาน Young Smart Farmer วัย 34 ปี จากจังหวัดสิงห์บุรี

และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่

  1. เอกราช ขอพึ่ง Young Smart Farmer            จังหวัดสุพรรณบุรี
  2. พิจาริณี รักศรี Young Smart Farmer             จังหวัดนครสวรรค์
  3. วิญญู คำหอม Young Smart Farmer              จังหวัดศรีสะเกษ
  4. อัจฉรา จุมภูก๋า Young Smart Farmer            จังหวัดเชียงใหม่

โดยรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ได้ร่วมบินศึกษาดูงาน Smart Farming ณ ประเทศญี่ปุ่นรางวัลละ 2 ที่นั่ง

นอกจากนี้ ยังมี รางวัลสุดยอด TikTok Creator ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ที่ทำคอนเทนต์การเพาะปลูกของตัวเองลงในช่องทาง TikTok อย่างต่อเนื่อง และสร้างยอดผู้ติดตามได้สูงสุด โดย อิท – อิทธิพัทธ์ เอี่ยมสมาน Young Smart Farmer จังหวัดสิงห์บุรี ยังคว้ารางวัลนี้ไปครองด้วยเช่นกันและยังมี รางวัล TikTok Creator ดีเด่น อีก 6 รางวัล ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลนี้ ได้แก่

  1. พิลาสลักษณ์ อนันตธนโชคดี        จังหวัดพะเยา
  2. ณัฏกานต์ ดากาวงค์                     จังหวัดสกลนคร
  3. พิจาริณี รักศรี                               จังหวัดนครสวรรค์
  4. วิญญู คำหอม                                จังหวัดศรีสะเกษ
  5. ชานนท์ ไพศรี                               จังหวัดสิงห์บุรี
  6. วราภรณ์ ชูใจ                                จังหวัดเพชรบุรี

นอกจากนี้ ผู้ได้รับรางวัล และผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายรวม 30 คน ยังได้รับใบประกาศนียบัตรโครงการ “คูโบต้า กล้า | ท้า | ปลูก” อีกด้วยเปิดประสบการณ์กับการเพาะปลูก ด้วยนวัตกรรมปฏิทินเพาะปลูกข้าว KAS Crop Calendar Online ได้ทาง Line@ siam kubota

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated