กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

เลขาธิการสำนักงาน กฟก. เตรียมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่กำหนดวันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย.เป็นวันเลือกตั้ง พร้อมรณรงค์ให้เกษตรกรสมาชิกกว่า 5.2 ล้านคน ออกมาใช้สิทธิอย่างพร้อมเพรียง เพื่อให้ได้ผู้แทนเกษตรกรร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคเกษตรกรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืน

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566 กล่าวว่า ในเร็ว ๆ นี้ จะลงพื้นที่เพื่อติดตามความพร้อมและตรวจดูความเรียบร้อยในการจัดเตรียมการเลือกตั้ง การกำหนดหน่วยเลือกตั้งของจังหวัด อำเภอต่าง ๆ ทั้ง 4 ภาค ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566  เพื่อคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 20 คน แทนชุดเก่าที่หมดวาระไปเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 โดยมีสัดส่วนผู้แทนเกษตรกร ภูมิภาคที่ 1 ท้องที่จังหวัดในภาคเหนือ จำนวน 5 คน ภูมิภาคที่ 2 ท้องที่จังหวัดในภาคกลาง จำนวน 4 คน ภูมิภาคที่ 3 ท้องที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 7 คน และภูมิภาคที่ 4 ท้องที่จังหวัดในภาคใต้ จำนวน 4 คน โดยมีการเปิดรับสมัครไปแล้วระหว่างวันที่ 18 – 22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกรรวมทั้งสิ้น 127 คน

ขณะนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั้งหมด อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นการจัดสถานที่การเลือกตั้ง การจัดหาหีบบัตรเลือกตั้ง การพิมพ์บัตรเลือกตั้ง การจัดหาบุคลากรประจำหน่วย การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และการรักษาความปลอดภัยภายในหน่วยเลือกตั้ง ทั้งนี้เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม

เลขาธิการกฟก.กล่าวอีกว่า สำหรับผู้แทนเกษตรกร ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจะเข้าไปทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแทนเกษตรกรสมาชิกกว่า 5.2 ล้านคน เพื่อร่วมกำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และการฟื้นฟูอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร และมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับเกษตรกร เป็นตัวแทนในการเข้ามาแก้ไขและพัฒนาภาคเกษตรกรรม ให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งและยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

นอกจากนี้คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ยังมีอำนาจหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรและการฟื้นฟูอาชีพ กำหนดนโยบายและออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศในการบริหารกิจการกองทุน ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์ ระเบียบการรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร ระเบียบการพิจารณา แผนและโครงการต่าง ๆ การติดตามและประเมินผล ระเบียบการจ่ายเงินของกองทุนตามแผนและโครงการ การใช้คืนเงินให้แก่กองทุน พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายของกองทุน พร้อมให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริหารและสำนักงาน รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการกำหนดภาระผูกพันของกองทุน

“จะเห็นว่าคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯมีความสำคัญต่อการพัฒนาเกษตรกร และแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร อย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 15.00 น. เข้าคูหากาเบอร์เดียว โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสอบและใช้สิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้เกษตรกรสามารถตรวจสอบรายชื่อและหน่วยเลือกตั้งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/เขต หรือ กฟก.สาขาจังหวัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 08 0070 2334 , 08 0070 2991 หรือเว็บไซต์ www.frdfund.org” เลขาธิการ สำนักงาน กฟก. กล่าว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated