ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มุ่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ และถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อผลลัพธ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสู่เกษตรกร

นายสันติ ไชยา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรกล่าวว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เป็นหน่วยงานในสังกัด กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจหลักในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสู่เกษตรกรอย่างพอเพียง ทั่วถึง และ ทันเวลา อีกทั้งให้การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ เมล็ดพันธุ์ข้าว ตลอดจนถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ข้าวและภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ

นายสันติ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรมีกระบวนการควบคุมคุณภาพการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การวางแผนการผลิต การจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ การควบคุมคุณภาพตลอดจนการเก็บรักษาและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว เกษตรกรสามารถมั่นใจได้ว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ มีความบริสุทธิ์ ตรงตามพันธุ์ ผลผลิตสูง ลำต้นแข็ง ไม่ล้ม ต้านทานต่อโรคและแมลงที่สำคัญ   

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  ยังได้กล่าวว่า “ทาง ศูนย์ ฯ จะควบคุมดูแล กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกำแพงเพชร ซึ่งจะดูแลตั้งแต่การจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าว เมล็ดพันธุ์หลัก มาจากศูนย์วิจัยข้าวทั่วประเทศ และอีกส่วนหนึ่งจะมีการขยายจากเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ศูนย์ฯ ดำเนินการผลิตเองให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มแปลงของเรา หลังจากนั้นเราจะไปควบคุมเรื่องของการปลูก การดูแลรักษา ตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยว เราจะไป ดูแลพ่อแม่ พี่น้องเกษตรกรในทุกขั้นตอน

ในเรื่องของคุณภาพกลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เป็นกลุ่มที่มีคุณภาพมากในเรื่องคุณภาพจะไม่มีปัญหาอะไร ประเด็นที่ว่าในอนาคตต่อไปเราจะต้องเพิ่มกำลังการผลิตเมล็ดพันธุ์เพิ่มขึ้น เพื่อให้เมล็ดพันธุ์ข้าวเพียงพอต่อความ ต้องการของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั้งจังหวัดกำแพงเพชร และ จังหวัดใกล้เคียง เมื่อเป็นเช่นนี้เราต้องดำเนินการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น ในการขยายพื้นที่ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในปัจจุบัน ก็มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด เราก็เลยต้องดำเนินการส่งเสริมแล้วก็จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพิ่มเติม ตอนนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มีกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่จำนวน 5 กลุ่ม”  

ด้าน นายมงคล ภักสุวรรณ กรรมการกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวตะเคียนงาม กล่าวว่า กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตะเคียนงาม ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2542 มีสมาชิกรวมกลุ่มทั้งหมด 25 คน มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 540 ไร่ ซึ่งจะทำการเพาะปลูกตามฤดูกาล สำหรับรูปแบบการทำนา จะใช้วิธีการปักดำ การเพาะกล้า หลังจากนั้น จะดูแลตามอายุวัน ตามสภาพข้าว ว่าข้าวเรามีปัญหาอะไร ก็ดูแลไป โดยใช้วิธีของสมาชิกแต่ละคน  บางทีก็มีการปรึกษาอะไรกันบ้าง เมื่อเกิดโรคพืช โรคอะไร ก็มีการประชุมในกลุ่ม ว่าจะหาวิธีการแก้ไขอย่างไร แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้ามาให้ความรู้  ความเข้าใจ ซึ่งเค้าก็มาดูแลตลอด

ส่วน นายประทีป แสนยินดี กรรมการกลุ่มเจ้าของแปลงนา กล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการกับทางศูนย์ ฯ “เนื่องจากเห็นว่า เป็นโครงการเพิ่มรายได้ ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง ทั้งยังทำให้เราผลิตเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ จากที่เคยทำแล้วคุณภาพมันไม่ดี ได้มาร่วมกับกรมการข้าว ผลผลิตก็จะดีขึ้น รายได้ก็จะเพิ่มขึ้น แต่ก่อนหญ้าก็จะรกเต็มไปหมด ข้าวดีด ข้าวแดง ข้าว ปน แต่เมื่อมาทำตรงนี้ มันก็หายไปกลายเป็นข้าวเมล็ดพันธุ์ดี 100 เปอร์เซ็นต์”

ปัจจุบันศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี อยู่สามสายพันธุ์ ก็คือข้าวพันธุ์ กข 29 กข. 85 และพันธุ์ กข 95 รวมทั้งหมดมีกำลังผลิตอยู่ที่ 4900 ตันในฤดูนาปี และ นาปรัง

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated