บจธ.

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน ) หรือ บจธ. หน่วยงานที่พัฒนานวัตกรรมที่ดินปันสุข ผ่านแพลทฟอร์มเว็บไซต์ตลาดกลางที่ดิน ที่เปิดให้เจ้าของที่ดินที่มีที่ดินรกร้างว่างเปล่า ไม่ได้ทำประโยชน์และเกษตรกรที่ขาดแคลนที่ดินทำกิน ลงทะเบียนผ่านตลาดกลางที่ดิน จากนั้น บจธ. จะจับคู่แต่ละพื้นที่ให้ทำสัญญาเช่าราคาถูกหรือใช้ประโยชน์ฟรี รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรและประสานการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งที่ผ่านมามีการดำเนินการระหว่างปี 2564 ถึงปัจจุบันไปแล้ว 56 คู่ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปทุมธานี นครปฐม ราชบุรี นครราชสีมา เป็นต้น

เพื่อเป็นการยกระดับการใช้ที่ดินของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงทรัพย์ที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแก่เกษตรกรและคนยากจน บจธ.จึง ขอเชิญชวนเจ้าของที่ดินที่มีที่ดิน และยังไม่ได้ทำประโยชน์หรือประสบปัญหาที่ดินถูกบุกรุก ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวทางการบริหารจัดการ และใช้ประโยชน์ที่ดินกับ บจธ. ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ)

ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับฟังการถอดความรู้และประสบการณ์การทำงานของ บจธ. และรูปแบบการให้บริการของ บจธ. ที่ท่านสามารถนำที่ดินเข้าร่วมเพื่อประโยชน์ในด้านต่าง ๆ โดยลงทะเบียนสำรองที่นั่ง ได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecLl0CccvOD90xqJBn_1K_ELw64Oldw_-L2Az9jnCwVbuz7Q/viewform และเอกสารประกอบงานเสวนา( กำหนดการ)
https://drive.google.com/file/d/1RS7AWW90Ecb5sa_OoMot3DiMT5Q5Pn-y/view?usp=sharing พร้อมติดตาม Facebook live ทางเพจ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน – องค์การมหาชน หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 094-550-9151 , 080-905-0884 หรือทาง email kantarat.t@labai.or.th

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated