เลขาธิการ ส.ป.ก. ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข  เปิดเผยขั้นตอนขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรที่สละสิทธิหรือเสียชีวิตและสามารถดำเนินการผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข  เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดเผยถึงขั้นตอนกรณีการขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรซึ่งสละสิทธิ โดยเกษตรกรที่สละสิทธินั้นยังมีชีวิตอยู่ สามารถดำเนินการได้ตลอดเวลา โดยยื่นคำขอ ณ ส.ป.ก.จังหวัดที่ที่ดินตั้งอยู่ หรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านศูนย์บริการประชาชน ส.ป.ก. ซึ่งเมื่อ ส.ป.ก.จังหวัด ได้รับคำขอแล้วจะดำเนินการนัดเกษตรกรผู้ยื่นคำขอสละสิทธิ และคู่สมรส บุตร หรือเครือญาติซึ่งเป็นผู้ยื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่ดังกล่าวเข้าพบเพื่อดำเนินการสอบสวนสิทธิ

“ภายหลังจากตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว ส.ป.ก.จังหวัด จะดำเนินการประกาศผลการคัดเลือก และจัดที่ดินตามคำขอดังกล่าวในที่เปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด ส.ป.ก.จังหวัด ที่ว่าการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการกำนันแห่งท้องที่ และชุมชนในท้องที่” ดร.วิณะโรจน์ กล่าว

เลขาธิการ ส.ป.ก  อธิบายอีกว่า สำหรับกรณีขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรที่เสียชีวิต ทายาทของเกษตรกรดังกล่าวเฉพาะทายาทรายที่ประสงค์จะขอรับการจัดที่ดินแทนที่ต่อจากเกษตรกรรายเดิม จะต้องยื่นคำขอ ณ ส.ป.ก.จังหวัดที่ที่ดินตั้งอยู่ หรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านศูนย์บริการประชาชน ส.ป.ก. ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เกษตรกรเสียชีวิตลง ซึ่งเมื่อ ส.ป.ก.จังหวัด ได้รับคำขอแล้วจะดำเนินการนัดทายาทผู้ยื่นคำขอดังกล่าวเข้าพบเพื่อดำเนินการสอบสวนสิทธิ ภายหลังจากตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว ส.ป.ก.จังหวัด จะดำเนินการประกาศผลการคัดเลือกและจัดที่ดินตามคำขอดังกล่าวในที่เปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด ส.ป.ก.จังหวัด ที่ว่าการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการกำนันแห่งท้องที่ และชุมชนในท้องที่

“คู่สมรส บุตร เครือญาติ หรือทายาทผู้ยื่นคำขอจัดที่ดินแทนที่ที่จะมีสิทธิได้รับการจัดที่ดิน จะต้องเป็นเกษตรกรตามกฎหมาย ส.ป.ก. รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อและการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ. 2564  กำหนด” เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าว

เมื่อถามถึง ส.ป.ก. วางแผนงานในการจัดการที่ดินแทนที่กรณีเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินเสียชีวิตหรือมรดกสิทธิให้เสร็จภายใน 1 ปี ตามที่ คปก. ได้ขยายระเวลาอย่างไร เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า ส.ป.ก. ได้มอบหมายให้ ส.ป.ก.จังหวัดทั่วประเทศ จัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานการยื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่กรณีเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินเสียชีวิตหรือการขอรับมรดกสิทธิ ใน 2 ส่วน ได้แก่ 1. การสร้างการรับรู้ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งให้ทายาทเกษตรกรมายื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ตามที่ คปก. กำหนด โดยดำเนินการผ่านทางต่าง ๆ เช่น การประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ,การประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,Social media ผ่านทางเว็บไซต์และFacebook ของ ส.ป.ก.จังหวัด ,ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางวิทยุกระจายเสียงประจำจังหวัดของกรมประชาสัมพันธ์, การปิดป้ายประชาสัมพันธ์ในสถานที่สำคัญที่เห็นได้เด่นชัด

2. กำหนดช่องทางบริการการยื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่ ใน 3 ช่องทาง  1) ศูนย์บริการประชาชน ของ ส.ป.ก.จังหวัด จะมีเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด คอยให้บริการการรับคำขอฯ และตอบข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ 2) ระบบออนไลน์ของ ส.ป.ก. เป็นการอำนวยความสะดวกให้ทายาทเกษตรกรสามารถยื่นคำขอฯ ได้อย่างรวดเร็ว สะดวกยิ่งขึ้น 3) จุดนัดหมายบริการประชาชนในพื้นที่ ส.ป.ก. จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปยังบริเวณที่อยู่อาศัยของเกษตรกรหรือที่ตั้งแปลงของเกษตรกร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ทายาทของเกษตรกรในการยื่นคำขอฯ เป็นการประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการบริการของ ส.ป.ก.”เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าว

ทั้งนี้จำนวนเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน ส.ป.ก.ที่เสียชีวิต ทั้งหมด จำนวน 205,930 ราย (เป็นยอดสะสมก่อนที่ระเบียบ คปก. ปี 2564 จะมีผลบังคับใช้)

ปัจจุบัน มีทายาทของเกษตรกร มายื่นคำขอฯ แล้ว จำนวน 36,693 ราย (ร้อยละ 18) (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 9.35 น.) คงเหลือ จำนวน 169,237 ราย ที่มีการการขยายระยะเวลารับคำขอฯ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated