กรมการข้าว นำสื่อมวลชน บุกพิสูจน์กระบวนการผลิตข้าวคุณภาพ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด การันตีข้าวคุณภาพทุกเมล็ดต้องได้มาตรฐานของกรมการข้าว ก่อนจำหน่ายสู่ตลาดข้าวคุณภาพ
กรมการข้าว นำสื่อมวลชน บุกพิสูจน์กระบวนการผลิตข้าวคุณภาพ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด การันตีข้าวคุณภาพทุกเมล็ดต้องได้มาตรฐานของกรมการข้าว ก่อนจำหน่ายสู่ตลาดข้าวคุณภาพ

กรมการข้าว นำสื่อมวลชน บุกพิสูจน์กระบวนการผลิตข้าวคุณภาพ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด การันตีข้าวคุณภาพทุกเมล็ดต้องได้มาตรฐานของกรมการข้าว ก่อนจำหน่ายสู่ตลาดข้าวคุณภาพ

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว มอบหมายให้ ายชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว นำสื่อมวลชน เยี่ยมชม “การผลิตข้าวคุณภาพ ตามมาตรฐานสินค้าข้าว Q ครบวงจร (GAP Seed – GAP ข้าวหอมมะลิไทย – GMP โรงสีข้าว -สินค้าข้าว Q) และการใช้เครื่องหมายรับรองพันธุ์ข้าวแท้” ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้เห็นขั้นตอนการขอรับรองสินค้าข้าว Q จนเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนการขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้

นายชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า การรักษาเสถียรภาพราคาข้าวและรายได้ของชาวนา นับว่าเป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรนายณัณ์ ที่เน้นการแก้ปัญหาด้านการผลิตและการตลาดข้าว โดยจะต้องจัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร เพื่อบริหารจัดการข้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน จากนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว การยกระดับคุณภาพข้าวและการบริหารจัดการระบบการผลิตถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในระบบการผลิตข้าวครบวงจร ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าข้าว พัฒนาการผลิตด้วยต้นทุนที่เหมาะสม เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตข้าวครบวงจร และสร้างทางเลือกในการเพิ่มรายได้โดยมีตลาดเป็นตัวนำการผลิต ซึ่งแนวทางการยกระดับคุณภาพข้าว จะมุ่งเน้นกระบวนการผลิตที่มีการนำเมล็ดข้าวพันธุ์ดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP Seed มาใช้ เพื่อผลิตข้าวเปลือกคุณภาพดีที่ผ่านมาตรฐาน GAP สำหรับการแปรสภาพเป็นข้าวสารคุณภาพผ่านโรงสีหรือโณงปรับปรุงสภาพข้าวที่ได้รับมาตรฐาน GMP หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า เพื่อให้ได้สินค้าข้าวคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าข้าว Q

กรมการข้าว เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพข้าว และการเชื่อมโยงตลาดข้าวครบวงจร ได้แก่ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายใน สำหรับสินค้าข้าว โครงการสำคัญเหล่านี้ ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน โดยมีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซี่งกรมการข้าว โดยกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ มีภารกิจในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Certification Authorize : CA) และกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ในฐานะหน่วยรับรอง (Certification Body : CB) ที่ได้รับการรับรอง จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ตามระบบ ISO/IEC 17065 ได้ขับเคลื่อนงานด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวคุณภาพครบวงจร ตั้งแต่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวและข้าวหอมมะลิไทย หรือข้าว GAP ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าวและโรงปรับปรุงสภาพข้าว (GMP) และการผลิตข้าวสาร Q (Q Product) ทำให้เกิดระบบตามสอบ (Traceability) ของข้าวคุณภาพตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการขับเคลื่อนงานดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร เพื่อให้โครงการสำคัญต่าง ๆ ของรัฐบาลบรรลุผลสัมฤทธิ์

“การนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อต้องการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ “การผลิตข้าวคุณภาพ ตามมาตรฐานสินค้าข้าว Q ครบวงจร (GAP Seed – GAP ข้าวหอมมะลิไทย – GMP โรงสีข้าว – สินค้าข้าว Q) และการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้” โดยนำเสนอกระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่กระบวนการการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวและข้าวหอมมะลิไทย หรือข้าว GAP กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ กระบวนการการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าวและโรงปรับปรุงสภาพข้าว (GMP) และกระบวนการผลิตข้าวสาร Q (Q Product) ผ่านการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้บนบรรจุภัณฑ์ข้าวสาร Q เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงสีข้าว เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้และสร้างความเข้าใจในกระบวนการต่าง ๆ ของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวทุกมาตรฐาน จนเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวสาร Q เพื่อบริโภค และส่งเสริมการนำเครื่องหมาย Q และเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ไปใช้บนบรรจุภัณฑ์ข้าวสาร Q ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของภาคการผลิตข้าวคุณภาพทั้งระบบของประเทศ เป็นผลให้เกิดการพัฒนา และยกระดับข้าวคุณภาพดีของประเทศไทยต่อไป”

อนึ่ง ในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ คือผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ขาวในภาคอีสาน รวมทั้งข้าราชการกระทรวงเกษตรฯในพื้นที่มาร่วมงานกันอย่างคึกคัก หลังการประชุมชี้แจงทิศทางนโยบายของกรมการข้าวเกี่ยวกับการผลิตข้าวคุณภาพ ตามมาตรฐานสินค้าข้าว Q ครบวงจร (GAP Seed – GAP ข้าวหอมมะลิไทย – GMP โรงสีข้าว -สินค้าข้าว Q) และการใช้เครื่องหมายรับรองพันธุ์ข้าวแท้จบลง ทาง นายชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว ได้นำสื่อมวลชนไปดูด้านหลังอาคารที่ทำการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นโรงบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานของกรมการข้าว ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย “เมล็ดพันธุ์ข้าวทุกเมล็ดต้องได้คุณภาพมาตรฐานกรมการข้าว ก่อนจำหน่ายสู่ตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวและเกษตรกรนำไปปลูกก็จะได้คุณภาพตรงตามสายพันธุ์” นายชิษณุชา กล่าวทิ้งท้าย

หลังจากนั้น นายชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว ได้มอบหมายให้ นายมงคล จันทร์ประทัด ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รักษาการ ผอ.กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ไปดูการปลูกข้าวของกลุ่มผู้เมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองบัว ตามด้วยการไปเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านหนองช้าง ที่นี่ได้ชมกระบวนการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ปิดท้ายเดินทางไปที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด จำกัด ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพข้าว Q และได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ จากกรมการข้าว

หมายเหตุ..ในโอกาสที่ กรมการข้าว นำสื่อมวลชน บุกพิสูจน์กระบวนการผลิตข้าวคุณภาพ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด..เกษตรก้าวไกล ได่LIVEสดเกาะติดทุกจุด..สามารถรับชมได้ที่เพจเกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน หรือ กดลิงก์ต่อไปนี้

  • บุกพิสูจน์ กระบวนการผลิตข้าวคุณภาพ ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

https://www.facebook.com/kasetkaoklai/videos/828134068951988

  • เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านหนองช้าง

https://www.facebook.com/kasetkaoklai/videos/617942710409470

  • ดูขั้นตอนการตรวจประเมินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองช้าง

ขอบคุณ ทุกท่านที่ติดตามรับชม..และขอบคุณกรมการข้าว มา ณ โอกาสนี้

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated