สสท. เท งบ ผ่าน สสจ.จันทบุรี หนุนสหกรณ์ในจังหวัด แม่นกฎหมายสหกรณ์หวังแก้ปัญหาสหกรณ์ทั้งระบบ
สสท. เท งบ ผ่าน สสจ.จันทบุรี หนุนสหกรณ์ในจังหวัด แม่นกฎหมายสหกรณ์หวังแก้ปัญหาสหกรณ์ทั้งระบบ

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) บรรยายพิเศษ เกี่ยวกับปัญหาการดำเนินงานสหกรณ์แก่ผู้ร่วมอบรม ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี โดยมีนายนพดล วรมานะกุล กรรมการฯ สสท. ,นายสมพลตันติสันติสมที่ปรึกษา ร่วมเป็นเกียรติ พบปะผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยคณะกรรมการฯ ฝ่ายจัดการจากสหกรณ์ ในจังหวัดจันทบุรี 60 แห่ง กว่า 100 คน สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ในการจัดโครงการอบรม ปัญหาสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดจันทบุรี เพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ ซึ่งการจัดโครงการฯในครั้งนี้ได้รับงบประมาณ อุดหนุนจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นเงินทั้งสิ้น 92,000 บาท ตามนโนบายการผลักดันให้ เกิดการจัดตั้ง สสจ. ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อทำหน้าที่หลักในการให้องค์ความรู้แก่สหกรณ์ในส่วนภูมิภาคอย่างทั่วถึงซึ่งขณะนี้มีสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด หรือ สสจ. จัดตั้งเรียบร้อยแล้วจำนวน 76 จังหวัด

ทั้งนี้นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม กล่าวว่า การเสริมความรู้ด้านกฎหมายเป็นการเพิ่มศักยภาพ ให้แก่คณะกรรมการเพราะกฎหมาย เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการบริหารสหกรณ์ คณะกรรมการหรือผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาเพื่อสามารถนำไปประกอบการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหกรณ์ บริหารงานโดยคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจการของสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด นับว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของกรรมการโดยตรง ที่ต้องใช้ความระมัดระวังและความรอบคอบเพื่อแก้ปัญหาของสมาชิก หากมีการปล่อยปละเลยความรู้ด้านกฎหมาย กรรมการรวมถึงเจ้าหน้าที่สหกรณ์อาจกลายเป็นผู้ทำละเมิดต่อสหกรณ์ในที่สุด

ขณะที่นายเอนก ธรรมสุทธิ ประธาน สสจ.จันทบุรี เปิดเผยว่า โครงการอบรม “ปัญหาสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดจันทบุรีเพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์” จัดขึ้นด้วยความคาดหวังที่จะเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่สหกรณ์ต่างๆในจังหวัดได้รับความรู้ และตามทันการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายใหม่ๆซึ่งคณะกรรมการแม้กระทั่งผู้ปฏิบัติงานในสหกรณ์ควรรู้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินการอันจะส่งผลให้การบริหารกิจการสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated