ยกระดับทุเรียนป่าละอู ด้วยระบบ QR Trace on Cloud ทุเรียนที่ได้รับเครื่องหมาย GI ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ยกระดับทุเรียนป่าละอู ด้วยระบบ QR Trace on Cloud ทุเรียนที่ได้รับเครื่องหมาย GI ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

“ทุเรียนป่าละอู” ทุเรียนประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีรสชาติมัน หวานน้อย เนื้อแน่น กลิ่นไม่แรง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ทุเรียนป่าละอูแตกต่างจากทุเรียนในพื้นที่อื่น โดยกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนป่าละอู มีการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ได้รับเครื่องหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา และมีการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานภายในกลุ่มที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อรักษามาตรฐานการผลิต เช่น ทุเรียนที่ตัดต้องมีอัตราความสุก 85% และต้องมีสติ๊กเกอร์กำกับเพื่อบอกข้อมูลแหล่งผลิต มาตรฐานที่ได้รับ วันที่เก็บผลผลิต เพื่อสะดวกต่อการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบย้อนกลับได้

ยกระดับทุเรียนป่าละอู ด้วยระบบ QR Trace on Cloud ทุเรียนที่ได้รับเครื่องหมาย GI ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ซึ่ง สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรผู้ปลูกทุเรียนป่าละอูมีการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ (QR Trace on Cloud) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตไปสู้ผู้บริโภคผ่าน QR Code ทำให้ผู้บริโภคทราบถึงแหล่งที่มาของทุเรียนป่าละอู เป็นการป้องกันปัญหาการสวมสิทธิ์เอกสารใบรับรองมาตรฐาน เพิ่มความน่าเชื่อถือ สร้างความมั่นใจในการซื้อทุเรียนให้กับผู้บริโภค เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและเปิดโอกาสทางการตลาดให้กับทุเรียนป่าละอูมากยิ่งขึ้น

โดย มกอช. ได้มีการพัฒนาระบบการตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ (QR Trace on Cloud) เพื่อให้เกษตรกรรายย่อย กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการ นำระบบไปใช้งานในการจัดเก็บข้อมูลที่มาที่ไป รวมถึงข้อมูลการผลิต เพื่อใช้ในการตามสอบสินค้าเกษตร สามารถบริหารจัดการการผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำข้อมูลที่จัดเก็บไปสร้าง QR Code สำหรับเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลตามสอบสู่ผู้บริโภค รองรับสินค้าเกษตรในกลุ่มผัก ผลไม้ ข้าว ปศุสัตว์ ไข่ ประมง สินค้าแปรรูป

ยกระดับทุเรียนป่าละอู ด้วยระบบ QR Trace on Cloud ทุเรียนที่ได้รับเครื่องหมาย GI ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ซึ่งที่ผ่านมา มกอช. ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีการใช้ระบบ QR Trace on Cloud อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในภาคการเกษตรและอาหารของไทย ให้สามารถแข่งขันทางการค้าและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ หากท่านใดมีความประสงค์ใช้งานระบบ QR Trace on Cloud สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โทร. 02-5794986

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated