กระทรวงเกษตรฯ เห็นชอบผลพยากรณ์ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร ปีเพาะปลูก 2566/67 และ ปี 2566
กระทรวงเกษตรฯ เห็นชอบผลพยากรณ์ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร ปีเพาะปลูก 2566/67 และ ปี 2566

กระทรวงเกษตรฯ เห็นชอบผลพยากรณ์ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร ปีเพาะปลูก 2566/67 และ ปี 2566 ณ มิถุนายน 2566 ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถั่วเหลือง มันสำปะหลังโรงงาน กาแฟ ปีเพาะปลูก 2566/67 และข้าวนาปรัง สับปะรดปัตตาเวีย ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มะพร้าวผลแก่ ลำไย ลิ้นจี่ เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง กุ้งขาวแวนนาไมกุ้งกุลาดำ ปลานิล ปลาดุก ปี 2566

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบข้อมูลปริมาณการผลิตทุเรียน ปี 2562 – 2565 ได้แก่ เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล และสถานการณ์การผลิต ข้อมูลปริมาณการผลิตปลานิล และข้อมูลปริมาณการผลิตปลาดุก ปี 2565 ทั้งในส่วนของเนื้อที่เลี้ยง ผลผลิต ผลผลิตต่อเนื้อที่เลี้ยง และสถานการณ์การผลิต

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบผลพยากรณ์ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร ปีเพาะปลูก 2566/67 และปี 2566 ณ มิถุนายน 2566 จำนวน 20 สินค้า โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มพืชไร่ 2) กลุ่มไม้ผลไม้ยืนต้น และ 3) กลุ่มประมง ได้แก่

ข้าวนาปรัง ปี 2566 (ปีเพาะปลูก 2565/66) เนื้อที่เพาะปลูก 11.888 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 2.340 ล้านไร่ หรือร้อยละ 24.51 เนื้อที่เก็บเกี่ยว 11.854 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 2.336 ล้านไร่ หรือร้อยละ 24.55 ผลผลิต 7.722 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1.551 ล้านตันข้าวเปลือก หรือร้อยละ 25.14 ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก 650 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 4 กิโลกรัมต่อไร่ หรือร้อยละ 0.62 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 651 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 3 กิโลกรัมต่อไร่ หรือร้อยละ 0.46

ข้าวนาปี ปี 2566 (ปีเพาะปลูก 2566/67) เนื้อที่เพาะปลูก 62.375 ล้านไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 0.602 ล้านไร่ หรือร้อยละ 0.96 เนื้อที่เก็บเกี่ยว 59.598 ล้านไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 0.316 ล้านไร่ หรือร้อยละ 0.53 ผลผลิต 25.761 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลงจากปีที่แล้ว 0.871 ล้านตันข้าวเปลือก หรือร้อยละ 3.27 ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก 413 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 10 กิโลกรัมต่อไร่ หรือร้อยละ 2.36 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 432 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 12 กิโลกรัมต่อไร่ หรือร้อยละ 2.7

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2566 (ปีเพาะปลูก 2566/67) เนื้อที่เพาะปลูก 6.746 ล้านไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 17,986 ไร่ หรือร้อยละ 0.27 เนื้อที่เก็บเกี่ยว 6.625 ล้านไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 70,625 ไร่ หรือร้อยละ 1.05 ผลผลิต 4.771 ล้านตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 125,303 ตัน หรือร้อยละ 2.56 ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก 707 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 17 กิโลกรัมต่อไร่ หรือร้อยละ 2.35 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 720 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 11 กิโลกรัมต่อไร่หรือร้อยละ 1.50

ถั่วเหลือง ปี 2566 (ปีเพาะปลูก 2566/67) เนื้อที่เพาะปลูก 76,056 ไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 2,344 ไร่ หรือร้อยละ 2.99 เนื้อที่เก็บเกี่ยว 75,847 ไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 2,358 ไร่ หรือร้อยละ 3.02 ผลผลิต 20,308 ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 527 ตัน หรือร้อยละ 2.53 ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก 267 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1 กิโลกรัมต่อไร่ หรือร้อยละ 0.38 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 268 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 2 กิโลกรัมต่อไร่ หรือร้อยละ 0.75

มันสำปะหลังโรงงาน ปี 2567 (ปีเพาะปลูก 2566/67) เนื้อที่เก็บเกี่ยว 10.130 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 0.396 ล้านไร่ หรือร้อยละ 4.07 ผลผลิต 33.766 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1.036 ล้านตัน หรือร้อยละ 3.17 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 3,333 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 30 กิโลกรัมต่อไร่ หรือร้อยละ 0.89

กาแฟ ปี 2567 (ปีเพาะปลูก 2566/67) เนื้อที่ให้ผล 169,649 ไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 6,517 ไร่ หรือร้อยละ 3.70 ผลผลิต 14,395 ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 1,100 ตัน หรือร้อยละ 7.10 ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล 85 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 3 กิโลกรัมต่อไร่ หรือร้อยละ 3.41

สับปะรดปัตตาเวีย ปี 2566 เนื้อที่เก็บเกี่ยว 394,549 ไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 52,438 ไร่ หรือร้อยละ 11.73 ผลผลิต 1.462 ล้านตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 252,667 ตัน หรือร้อยละ 14.74 ผลผลิตต่อเนื้อเก็บเกี่ยว 3,704 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 131 กิโลกรัมต่อไร่
หรือร้อยละ 3.42

ปาล์มน้ำมัน ปี 2566 เนื้อที่ให้ผล 6.252 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 102,037 ไร่ หรือร้อยละ 1.66 ผลผลิต 18.085 ล้านตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 975,943 ตัน หรือร้อยละ 5.12 ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล 2,893 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 206 กิโลกรัมต่อไร่
หรือร้อยละ 6.65

ยางพารา ปี 2566 เนื้อที่กรีดได้ 21.986 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 58,072 ไร่ หรือร้อยละ 0.26 ผลผลิต 4.886 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 60,209 ตัน หรือร้อยละ 1.25 ผลผลิตต่อเนื้อที่กรีดได้222 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 2 กิโลกรัมต่อไร่ หรือร้อยละ 0.91

มะพร้าวผลแก่ ปี 2566 เนื้อที่ให้ผล 839,659 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 16,966 ไร่ หรือร้อยละ 2.06 ผลผลิต 679 ล้านผล เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 6 ล้านผล หรือร้อยละ 0.89 ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล 809 ผลต่อไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 10 ผลต่อไร่ หรือร้อยละ 1.22

ลำไย ปี 2566 เนื้อที่ให้ผล 1.680 ล้านไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 13,357 ไร่ หรือร้อยละ 0.79 ผลผลิต 1.495 ล้านตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 60,251 ตัน หรือร้อยละ 3.87 ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล 890 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 29 กิโลกรัมต่อไร่ หรือร้อยละ 3.16

ลิ้นจี่ ปี 2566 เนื้อที่ให้ผล 88,128 ไร่ลดลงจากปีที่แล้ว 6,037 ไร่ หรือร้อยละ 6.41 ผลผลิต 40,359 ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 3,458 ตัน หรือร้อยละ 7.89 ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล 458 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 7 กิโลกรัม ต่อไร่ หรือร้อยละ 1.51

เงาะ ปี 2566 เนื้อที่ให้ผล 184,575 ลดลงจากปีที่แล้ว 21,983 ไร่ หรือร้อยละ 10.64 ผลผลิต 216,695 ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 48,382 ตัน หรือร้อยละ 18.25 ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล 1,174 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 109 กิโลกรัมต่อไร่ หรือร้อยละ 8.50

ทุเรียน ปี 2566 เนื้อที่ให้ผล 1,054,868 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 79,802 ไร่ หรือร้อยละ 8.18 ผลผลิต 1.537 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 204,382 ตัน หรือร้อยละ 15.33 ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล 1,457 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 90 กิโลกรัมต่อไร่ หรือร้อยละ 6.58

มังคุด ปี 2566 เนื้อที่ให้ผล 406,518 ไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 11,888 ไร่ หรือร้อยละ 2.84 ผลผลิต 266,129 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 14,122 ตัน หรือร้อยละ 5.60 ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล 655 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 53 กิโลกรัมต่อไร่ หรือร้อยละ 8.80

ลองกอง ปี 2566 เนื้อที่ให้ผล 161,441 ไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 31,909 ไร่ หรือร้อยละ 16.50 ผลผลิต 60,631 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 18,367 ตัน หรือร้อยละ 43.46 ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล 376 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 157 กิโลกรัมต่อไร่ หรือร้อยละ 71.69

กุ้งขาวแวนนาไม ปี 2566 เนื้อที่เลี้ยง 268,818 ไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 253 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ปริมาณการผลิต 371,559 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 154 ตัน หรือร้อยละ 0.04 ผลผลิตต่อไร่ต่อปี1,382 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 2 กิโลกรัมต่อไร่ หรือร้อยละ 0.14

กุ้งกุลาดำ ปี 2566 เนื้อที่เลี้ยง 9,507 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 145 ไร่ หรือร้อยละ 1.55 ปริมาณการผลิต 18,617 ตัน
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 433 ตัน หรือร้อยละ 2.38 ผลผลิตต่อไร่ 1,958 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 16 กิโลกรัมต่อไร่ หรือร้อยละ 0.82

ปลานิล ปี 2566 เนื้อที่เลี้ยง รวมทั้งประเทศ 532,565 ไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 9,115 ไร่ หรือร้อยละ 1.68 ปริมาณการผลิต รวมทั้งประเทศ 259,498 ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 9,896 ตัน หรือร้อยละ 3.67 ผลผลิตต่อไร่ รวมทั้งประเทศ 487 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 10 กิโลกรัมต่อไร่ หรือร้อยละ 2.01

ปลาดุก ปี 2566 เนื้อที่เลี้ยง 78,802 ไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 1,234 ไร่ หรือร้อยละ 1.54 ปริมาณการผลิต 90,533 ตัน
ลดลงจากปีที่แล้ว 3,071 ตัน หรือร้อยละ 3.28 ผลผลิตต่อไร่ 1,149 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 21 กิโลกรัมต่อไร่ หรือร้อยละ 1.79

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated