แปลงใหญ่ผักตำบลป่ายุบใน

กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนให้แปลงใหญ่ผักตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง รวมกลุ่มแบบ Smart Group เพื่อผลิตพืชผักคุณภาพ ปลอดภัย และจัดตั้งร้านจำหน่ายสินค้าดึงเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยว พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรให้คนรุ่นใหม่ผ่านศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต และ EECi

นางสาววรนุช สีแดง เกษตรจังหวัดระยอง และนายมานพ โปษยาอนุวัตร์ เกษตรอำเภอวังจันทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง และอำเภอวังจันทร์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการผลิตพืชผักของแปลงใหญ่ผักตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้การสนับสนุนการรวมกลุ่มผลิตพืชผักมีคุณภาพและปลอดภัย จนกลุ่มมีความเข้มแข็ง สมาชิกมีรายได้เพียงพอ พร้อมต่อยอดผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต และแจกจ่ายให้สมาชิกในกลุ่มนำไปใช้ และจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ และใกล้เคียง รวมทั้งมีร้านค้าชุมชน และร้านค้าเครือข่ายจำหน่ายผลผลิตของกลุ่มด้วย เป็นที่สนใจของผู้บริโภคจำนวนมาก สร้างรายได้ให้สมาชิกในกลุ่มเฉลี่ยวันละ 300 บาทต่อคน ทั้งยั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการเกษตรสมัยใหม่อีกด้วย

นางสาววรนุช สีแดง เกษตรจังหวัดระยอง กล่าวว่า ได้สนับสนุนการดำเนินงานของแปลงใหญ่พืชผักตำบลป่ายุบใน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม การบริหารจัดการร่วมกัน ร่วมกันผลิต จำหน่ายสินค้า และเน้นจัดหาตลาดรองรับที่แน่นอน โดยใช้แนวทางการพัฒนา Smart Group ของกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร เช่น การจัดเวทีการถ่ายทอดความรู้ การศึกษาดูงาน การพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มเกษตรกรด้วยกัน พร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในเรื่องการจัดการศัตรูพืช การจัดการดิน ปุ๋ย น้ำ และสนับสนุนอาชีพเสริม

นอกจากนี้ยังเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้แปลงใหญ่ มีการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าอยู่เสมอ เช่น การแปรรูปผลผลิต การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่าน Platform Online และการลดต้นทุนการผลิต โดยมีเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอวังจันทร์ และเกษตรจังหวัดระยอง คอยดูแลและเป็นพี้เลี้ยง ซึ่งแรกเริ่มในการจัดตั้งแปลงใหญ่ผักตำบลป่ายุบใน มีสมาชิกเพียง 10 คน ปัจจุบันมี 30 คน โดยกระบวนการผลิตพืชผักต่าง ๆ จะลดการใช้สารเคมี และเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติแทน เช่น ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ ในการบำรุงพืชผัก และใช้สารชีวภัณฑ์ ในการป้องกันโรค และแมลง โดยจุดแข็งของแปลงใหญ่ผักตำบลป่ายุบใน คือ เป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย ผ่านมาตรฐาน GAP ทำให้เกิดความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคจำนวนมาก

ด้าน นายมานพ โปษยาอนุวัตร์ เกษตรอำเภอวังจันทร์ กล่าวว่า ได้สนับสนุนให้แปลงใหญ่ผักตำบลป่ายุบใน ได้มีการขยายผลการเรียนรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ซึ่งได้ให้กลุ่มเกษตรกรเข้าใช้ประโยชน์จากโรงเรือนที่สร้างไว้สำหรับเป็นแปลงเรียนรู้ของนักเรียนสาขาวิชาเกษตรนวัต เนื่องจากฤดูฝนทุกปีแปลงผักจะเสียหาย เพราะเป็นที่โล่งแจ้ง เมื่อมีฝนตกติดต่อกันหลายวันทำให้ผลผลิตเสียหาย เกษตรกรขาดรายได้ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการเกษตรให้กับนักเรียนสาขาวิชาเกษตรนวัต ได้เข้ามาเรียนรู้ในการปลูกพืชผักต่างๆ โดยเฉพาะการดูแลรักษาพืชผักในโรงเรือน การใช้สารชีวภัณฑ์ และการผลิตปุ๋ยชีวภาพ นอกจากนี้ EECi ยังเข้ามาให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องเกษตรสมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยีการให้น้ำอัตโนมัติ มาติดตั้งเป็นแปลงตัวอย่างให้กับนักเรียนสาขาวิชาเกษตรนวัต และสมาชิกแปลงใหญ่ได้เรียนรู้ และนำกลับไปใช้ในแปลงพืชผักของตัวเองได้ อีกด้วย

นางสุชิน ถาวรวิริยะนันท์ รองประธานกลุ่มแปลงใหญ่ผักตำบลป่ายุบใน กล่าวว่า แปลงใหญ่ผักตำบลป่ายุบใน ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกพืชผักรวม 15.5 ไร่ กระบวนการผลิตเน้นคุณภาพ และความปลอดภัยเป็นหลัก มีหน่วยงานในพื้นที่สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร คอยเป็นพี้เลี้ยงถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ โดยมุ่งผลิตพืชผักที่มีคุณภาพ เน้นลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้วัสดุที่หางายในพื้นที่ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และน้ำหมักชีวภาพ พร้อมแจกจ่ายให้สมาชิกในกลุ่มนำไปใช้ และจำหน่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ นำรายได้มาเป็นทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มทำให้สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยวันละ 300 บาทต่อคน

ด้าน นางสาวขวัญใจ จันอินทร์ สมาชิกแปลงใหญ่ผักตำบลป่ายุบใน ผู้ดูแลร้านค้าชุมชน จุดรวบรวมผักเพื่อจำหน่าย กล่าวว่า ผลผลิตมีหลากหลาย เช่น คะน้า ผักบุ้ง ผักกาดเขียว กวางตุ้ง ต้นหอม กลุ่มผักไฮโดรโปนิกส์ และผักสลัด จะถูกรวบรวมส่งมาที่ร้านค้าชุมชนสวนจันอินทร์ หมู่ 5 ตำบลป่ายบุใน อำเภอวังจันทร์ วางจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว และชาวบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านค้าเครือข่าย เป็นร้านค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักวังจันทร์ ตั้งอยู่ในปั๊มน้ำมัน ปตท.สาขาตำบลป่ายุบใน ทางเข้าโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ถนนสายบ้านบึง-แกลง ขาออกอำเภอวังจันทร์ เน้นจำหน่ายให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยสิ่งที่ทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อผักของทางกลุ่มคือ คุณภาพ ความสดใหม่ และรสชาติ โดยพืชผักทั้งหมดที่จำหน่ายมีความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้สินค้าเป็นที่สนใจจากผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น สามารถสร้างเม็ดขึ้นในชุมชนจำนวนมาก 

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated