ทุเรียนใต้

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป เป็นฤดูกาลที่ทุเรียนใต้ให้ผลผลิตออกสู่ตลาด ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการถอดบทเรียนเกี่ยวกับมาตรการควบคุมคุณภาพผลผลิตทุเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกส่งต่อไปยังพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ผลิตและรับซื้อสำคัญอย่างจังหวัดชุมพร โดยในปีนี้มีมาตรการในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด จังหวัดชุมพร ปี พ.ศ. 2566 เพื่อยกระดับคุณภาพ เสริมสร้างภาพลักษณ์ผลไม้คุณภาพดีให้เป็นที่รู้จัก และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพที่ปลอดภัย มีการกำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ประจำปี 2566 เป็นวันที่ 10 มิถุนายน 2566

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

สำหรับผู้ที่ต้องการเก็บเกี่ยวทุเรียนก่อนวันที่ 10 มิถุนายน 2566 ให้ดำเนินการ ดังนี้ เกษตรกรให้แจ้งความประสงค์เก็บเกี่ยวทุเรียน พร้อมนำตัวอย่างทุเรียนแปลงที่เก็บเกี่ยวและไม่มีร่องรอยการเปิดกรีด จำนวน 1 ผล นำมาตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน เพื่อขอหนังสือรับรองผล ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก ก่อนเก็บเกี่ยวอย่างน้อย 3 วัน สำหรับสถานประกอบการ (ล้ง) สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร เพื่อสุ่มตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน ก่อนเข้าสู่กระบวนการตรวจศัตรูพืชและปิดตู้ส่งออกต่อไป

ด้าน นายสุบรรณ์ รักษ์ทอง เกษตรจังหวัดชุมพร กล่าวว่า สำหรับการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน จะทำการตรวจสอบน้ำหนักแห้งด้วยเครื่องเตาอบไมโครเวฟ โดยใช้ค่ามาตรฐานเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนของกรมวิชาการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 3 – 2556 ซึ่งกำหนดค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนแต่ละพันธุ์ไว้ดังนี้ พันธุ์กระดุมทอง ไม่น้อยกว่า 27% พันธุ์ชะนีและพวงมณี ไม่น้อยกว่า 30% และพันธุ์หมอนทอง ไม่น้อยกว่า 32% ดังนั้น หากเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน พ่อค้าคนกลาง หรือผู้มีอาชีพตัดทุเรียน ผู้ใดจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ จะเข้าข่ายความผิด ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 มาตรา 47

นายสุบรรณ์ รักษ์ทอง เกษตรจังหวัดชุมพร

ทั้งนี้ ขอฝากเน้นย้ำไปถึงเกษตรกร และสถานประกอบการ (ล้ง) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2566 หากท่านไม่มีหนังสือรับรองผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน และมีการตรวจพบทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ทั้งในรถบรรทุก ในแผงรับซื้อ และในล้ง จังหวัดชุมพรจะใช้มาตรการทั้งการปกครองและทางกฎหมายเพื่อดำเนินการลงโทษกับผู้กระทำผิดต่อไป ส่วนเกษตรกรหรือล้งที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร โทรศัพท์หมายเลข 0 7759 6658

ทุเรียนใต้
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated