จุดบริการพืชพันธุ์ Doae

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ( กสก.) มีศูนย์ขยายพันธุ์พืชซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกองขยายพันธุ์พืช มีภารกิจหลักในการผลิตพืชพันธุ์ดี และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์พืช ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนางานด้านการเกษตร โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชมี 10 ศูนย์ กระจายอยู่ทั่วประเทศ ได้แก่  จังหวัดชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ พิษณุโลก มหาสารคาม ลำพูน สุพรรณบุรี และจังหวัดอุดรธานี โดยตั้งเป้าก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ให้กับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน ยกระดับความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) และเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ของเกษตรกรรมในพื้นที่

ปัจจุบันทั้ง 10 ศูนย์ มีพืชพันธุ์ดีที่เป็นอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ทั้งพันธุ์เศรษฐกิจและพันธุ์ท้องถิ่น โดยให้บริการในรูปแบบ 4 สายการผลิต ได้แก่ สายการผลิตต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สำหรับพริกพันธุ์เดือยไก่ ถือเป็นพริกพันธุ์พื้นเมืองในพื้นที่ภายใต้ของประเทศไทย นิยมปลูกในหลายจังหวัด เช่น จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช สงขลา และจังหวัดตรัง เป็นต้น มีลักษณะจำเพาะ คือ ผลยาว 5 – 7 ซ.ม. ลักษณะคล้ายเดือยไก่ ทรงพุ่มใหญ่ ผลดก ผลอ่อนจะมีสีเหลืองอ่อน เมื่อผลแก่จะมีสีเหลืองทองส้มอมแดง ให้ผลผลิตตลอดอายุการเก็บเกี่ยว 1-2 ปี เฉลี่ย 1.5-2 กิโลกรัมต่อต้น มีรสเผ็ดจัด มีกลิ่นหอม ไม่เหม็นเขียว จึงนิยมนำไปทำเครื่องแกง

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า เพื่อให้เกษตรกรได้รับพริกเดือยไก่พันธุ์ดี มีคุณภาพ คงความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง และศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ทำการเพาะพันธุ์พริกเดือยไก่พันธุ์ดี พร้อมเปิดให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเป็นประจำ

ส่วนเทคนิคการปลูกให้ได้ผลดก ต้องคัดเลือกเมล็ดพันธุ์จากต้นที่เจริญเติบโตดี ปลูกในที่โล่งแจ้ง ระบายอากาศได้ดี และควรทำการเด็ดยอดต้นกล้าพริก เมื่ออายุ 3-4 สัปดาห์ หรือก่อนย้ายลงแปลงปลูกเพื่อให้ต้นพริกแตกกิ่งเป็นพุ่มใหญ่ พร้อมเตรียมดินให้พร้อมปลูก โดยไถพรวนแล้วตากแดดไว้ประมาณ 2-3 สัปดาห์ จากนั้นใส่ปูนขาว 100-200 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 3,000 – 4,000 กิโลกรัมต่อไร่ หลุมปลูกขนาด 25x25x30 เชนติเมตร ระยะปลูก 100×100 เชนติเมตร (1600 ต้น/ไร่) รองกันหลุมด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 จำนวน 50 กิโลกรัมต่อไร่ก่อนปลูก 2-3 วัน ส่วนปุ๋ยอินทรีย์ ใส่ปริมาณ 500 กรัมต่อหลุม หรือ 2-4 ตันต่อไร หรือปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 ใส่ปริมาณ 25 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่เมื่อพริกอายุ 15-20 วัน หลังปลูก และสามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 70-90 วัน เก็บเกี่ยวได้ทุก 5-7 วัน

สำหรับเกษตรกรที่มีความสนใจจะเข้าเรียนรู้วิธีการผลิตและขยายพันธุ์พริกพันธุ์เดือยไก่ หรือสนใจสั่งซื้อ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่จุดบริการพืชพันธุ์ Doae ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง  ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ 11 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง โทร 075-582312-3 และศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่เลขที่ 58 หมู่ 5 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร 075-845196

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated