ม.เกษตร จับมือภาคีเครือข่ายร่วมยกระดับ “ทุเรียนน้ำแร่” โนนสุวรรณ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมระดับครัวเรือน
ม.เกษตร จับมือภาคีเครือข่ายร่วมยกระดับ “ทุเรียนน้ำแร่” โนนสุวรรณ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมระดับครัวเรือน

“ทุเรียนน้ำแร่” โนนสุวรรณ ทุเรียนที่ดูดซับน้ำแร่ใต้ดินธรรมขาติ จากแดนดินถิ่นภูเขาไฟภาคอีสาน จึงได้รสชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น มีเอกลักษณ์เฉพาะ คือ กลิ่นไม่แรง รสชาติหวานมัน กรอบนอกนุ่มใน เนื้อนุ่มละมุนเหมือนคัสตาร์ด เป็นทุเรียนที่เกษตรกรเจ้าของสวนบอกว่าใครได้ลองลิ้มชิมรสจะติดใจ 100% ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เฉพาะพื้นที่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะทำงานโครงการนวัตกรรมยกระดับไม้ผลคุณภาพและผลิตภัณฑ์จากไม้ผล ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ สหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด วิสาหกิจชุมชน พืชผักผลไม้ สายน้ำแร่ แดนดินถิ่นภูเขาไฟ(ในพื้นที่ ส.ป.ก.) อำเภอโนนสุวรรณ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมยกระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผลไม้ 2023 KU-พลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมจัดเทศกาล “ทุเรียนน้ำแร่” ภายใต้โครงการเกษตร &เกษตร 2021-23 ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 30 – 31 พ.ค.66 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของไม้ผลคุณภาพ และผลิตภัณฑ์จากไม้ผล ให้สามารถผลิตและเกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ พัฒนาศักยภาพการจัดการธุรกิจและเศรษฐกิจที่เป็นองค์ประกอบสร้างรายได้ ความมั่นคง และความกินดีอยู่ดีได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์

ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การผลิตสินค้าและบริการของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จะต้องมีการปรับตัว และเสริมความเข้มแข็งจากภายในให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบหมายให้สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มก. ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และสำนักหอสมุด มก. ถ่ายทอดองค์ความรู้ การวิจัยร่วมกับชุมชน และร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ สหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด วิสาหกิจชุมชน พืชผักผลไม้ สายน้ำแร่ แดนดินถิ่นภูเขาไฟ(ในพื้นที่ ส.ป.ก.)อำเภอโนนสุวรรณ ในการยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าให้กับชุมชนด้วยเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมได้อย่างยั่งยืน โดยนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาช่วยลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้และโอกาสสู่ภูมิภาค เพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

อนึ่ง เทศกาลทุเรียนน้ำแร่โนนสุวรรณ ที่จัดขึ้นครั้งนี้ได้รับความสนใจมาก ปรากฏว่าแค่ครึ่งวันทุเรียนที่เกษตรกรนำมาถูกจองหมดในพริบตาเดียว ตามปกติงานจะมีถึงวันที่ 31 พ.ค. คือวันพรุ่งนี้ ซึ่งก็จะมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานสหกรกรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

หากท่านใดลองชิมแล้วติดใจในรสชาติของทุเรียนน้ำแร่ เทศกาล “ทุเรียนน้ำแร่” โนนสุวรรณ จะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 10 – 11 มิ.ย.66 ณ สหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

สำหรับ ทุเรียนสายน้ำแร่ ได้ปลูกในแดนดินถิ่นภูเขาไฟ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ในพื้นที่ที่เป็นดินลูกรัง และเป็นดินที่มีคุณค่าทางอาหารของพืช ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าพื้นที่ของ อ.โนนสุวรรณ มีเวิ้งหินบะซอลท์ที่มีรูพรุนในเนื้อหินอยู่ใต้ดิน และน้ำบาดาลถูกกักเก็บอยู่ในรอยแตกแยก และรูพรุนในเนื้อหิน จึงเป็นแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติที่มีคุณภาพสูง ที่เกิดจากการระเบิดตัวของภูเขาไฟเขาพระอังคาร ธารลาวาไหลปกคลุมพื้นที่ 52 กม. เป็นหินอัคนีประเภทหินบะซอลท์ ที่มีแร่โอลิวีล ในชั้นใต้ดิน ทำให้หินภูเขาไฟมีการผุสลายบางแห่งเป็นดินแดง และหินศิลาแลง เพราะเหตุนี้จึงทำให้ทุเรียนมีอัตลักษณ์ด้านธรณีวิทยา เนื่องจากใช้น้ำแร่ธรรมชาติที่มาจากน้ำใต้ดินในการรดหล่อเลี้ยงต้นทุเรียน และมีการปลูกแบบผสมผสานปราศจากสารพิษ ที่สำคัญสมาชิกผู้ปลูกตัดทุเรียนแก่จัด อายุเกิน 120 วัน เปลือกบาง เมื่อได้ลิ้มชิมรส ทำให้ทุกคนได้ทราบและรับรู้ได้ทันที ว่าทุเรียนที่นี่มีรสชาติที่แตกต่างจากที่อื่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว กลิ่นไม่แรง หอมหวานมัน ละมุนลิ้น เนื้อนุ่มเหมือนคัสตาร์ด เป็นที่ถูกใจอย่างยิ่งสำหรับผู้บริโภคที่ชื่นชอบทุเรียนเป็นอย่างยิ่ง

โดยได้รับคำแนะนำและให้ความรู้ พร้อมทั้งควบคุมการปลูกจากเกษตรกรผู้มีความชำนาญของประธานเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้ปลูกทุเรียนจังหวัดจันทบุรี ซึ่งให้ความรู้กันแบบแปลงต่อแปลง โดยการควบคุมแปลงอย่างใกล้ชิดของสหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ์ จำกัด

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated