อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านอาสาสมัครเกษตร ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาการเกษตรและการให้บริการแก่เกษตรกรในระดับพื้นที่ ตามหลักการบริหารราชการแผ่นดินแนวใหม่ ที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในรูปแบบร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผลประโยชน์

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) คือ ตัวแทนของอาสาสมัครเกษตรที่ได้รับการคัดเลือกจากอาสาสมัครเกษตรทั้ง 16 ประเภทของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านเพื่อทำหน้าที่ช่วยในการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน โดยมีโครงสร้างการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรในรูปแบบของคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรในระดับต่าง ๆ ต่อไป

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในปี 2566 กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร (คน.กษ.) ได้ดำเนินการจัดให้มีการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ชุดใหม่ (ปี 2566 – 2570) ตามโครงสร้างการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรให้เกิดความต่อเนื่องของการดำเนินงานในภาคการเกษตร ซึ่ง อกม. ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ และการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยความเสียสละ   และมีจิตอาสาในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ปัจจุบันมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)  ที่เข้ามาร่วมปฏิบัติงานช่วยเหลือเกษตรกร และขับเคลื่อนงานพัฒนาการเกษตรทั่วประเทศด้วยจิตอาสา จำนวน 75,095 ราย ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 เมษายน 2566 นี้

นายพิเชษฐ์ วัสธูป ( ที่ 2 จากขวา)

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า นายพิเชษฐ์ วัสธูป ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อกษ.กษ.) (ปี 2562-2566) เป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ของจังหวัดอุทัยธานี นับเป็นอีกหนึ่งบุคคลตัวอย่างที่มีความเสียสละมีจิตอาสา และมีบทบาทสนับสนุนการขับเคลื่อนงานภาคการเกษตรร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ในรูปแบบบูรณาการประสานงานเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรทุกระดับ การช่วยเหลือเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ชุมชนในรูปแบบประชารัฐ ตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนดไว้ โดย นายพิเชษฐ์ วัสธูป เป็นอาสาสมัครเกษตรประเภทเกษตรหมู่บ้าน (กม.) และประเภทหมอดินอาสา ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ในระดับหมู่บ้าน และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด (อกษจ.) ของจังหวัดอุทัยธานี

ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร ถือเป็นเกษตรกรผู้นำที่ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน  เข้าใจลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ และมีความเข้าใจเกษตรกรในท้องถิ่นหมู่บ้านนั้น ๆ ทำให้รู้ถึงสภาพปัญหา และศักยภาพที่แท้จริงในการขับเคลื่อนการเกษตรของหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี ดังนิยามของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)   ที่ว่า “รวดเร็ว ทั่วถึง แม่นยำ นำความรู้ สู่บริการ ประสานความช่วยเหลือ เพื่อเกษตรกร”

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated