สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางฯ เลือกนายกคนใหม่ “อุทัย สอนหลักทรัพย์
สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

เมื่อเร็วๆ นี้ ( 28 เมษายน 2566) สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์  Zoom  เวลา 14.00-16.00 น. โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์สมาคมฯ และสรุปผลงานสมาคมฯในช่วงที่ผ่านมา โดยมียุทธศาสตร์ 5 ด้าน แบ่งเป็น

1.ด้านการพัฒนายางคุณภาพให้ตรงกับความร้องการของตลาด

2.ด้านการวิจัยและพัฒนาด้านวิชาการยาง

3.ด้านการรวบรวมคาร์บอนเครดิตในสวนยาง

4.ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

และ 5.ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาในการสรรหานายกสมาคมฯคนใหม่หลังจากที่หมดวาระลง โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ดร.อุทัย สอนหลักทรัพย์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย โดยจะดำรงตำแหน่ง 3 ปี (2566-2568) นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติให้อำนาจ นายกสมาคมฯ คนใหม่ไปแต่งตั้งที่คณะปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และคณะกรรมการสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ซึ่งจะได้มีการพิจารณาร่วมกันในการประชุมครั้งต่อไป

ทั้งนี้ทางสมาคมฯ มุ่งนั้นในการสร้างเด็กรุ่นใหม่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย  ในการพัฒนาด้านนวัตกรรมยางในเขตพื้นที่ EEC โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ได้มีการพิจารณาเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประเมินคาร์บอนเครดิตในสวนยาง และกิจกรรมด้านความรับชอบต่อสังคม (CSR) เริ่มจากโรงงานยางและขยายผลไปยังโรงงานทั่วไปในเขตพื้นที่ EEC รวมทั้งการสื่อสาร และมีมติที่จะมีการจัดงานมหกรรมยางพารา ไทย -จีน ในเขตพื้นที่ EEC ครั้งที่ 2 ด้วย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated