เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง ปลื้มกรมปศุสัตว์ เชื่อมผู้ประกอบการรับซื้อไก่งวง เพื่อแก้ปัญหาด้านการตลาดอย่างยั่งยืน
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง ปลื้มกรมปศุสัตว์ เชื่อมผู้ประกอบการรับซื้อไก่งวง เพื่อแก้ปัญหาด้านการตลาดอย่างยั่งยืน

วันที่ 23 มีนาคม 2566 กรมปศุสัตว์ ได้เชิญสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย นำโดยนายชนินทร์  ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย (Thai Pet Food Trade Association) บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง โดยคุณศรีสุนันท์ พวงอินทร์ ประธานวิสาหกิจชุมชนไก่งวงราชบุรี ร่วมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไก่งวงได้ข้อสรุปจะมีการรับซื้อไก่งวงแช่แข็งที่ค้างสต็อกทั้งหมดประมาณ 40 ตัน พร้อมทั้งวางแผนการตลาดในอนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืน

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่าตามที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงประสบปัญหาด้านการตลาด ทำให้ปัจจุบันมีไก่งวงที่แช่แข็งค้างสต็อกอยู่ในห้องเย็นน้ำหนักประมาณ 40 ตัน ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงเกษตรกรในกลุ่มเครือข่ายที่กำลังเลี้ยงและรอส่งเชือดชำแหละในหลายพื้นที่ กรมปศุสัตว์จึงได้ประสานไปยังผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับซื้อและวางแผนการตลาดร่วมกันในวันนี้ ซึ่งได้รับการตอบรับจากสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย ในการตกลงร่วมกันกับผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง จะรับซื้อไก่งวงที่ค้างสต็อกไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet food) ส่วนของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะนำไก่งวงแช่แข็งไปแปรรูปเพื่อจำหน่ายให้ผู้บริโภค รวมถึงวางแผนการรับซื้อไก่งวงมีชีวิตที่รอเข้าโรงเชือด ส่งผลให้มีการระบายไก่งวงที่แช่แข็งค้างสต็อกออกไปได้ทั้งหมด เป็นการบรรเทาปัญหาของเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวง ส่วนในระยะยาวได้ร่วมกันจัดทำแผนการผลิต การตลาด ให้เหมาะสมต่อความต้องการของตลาด

ในส่วนของกรมปศุสัตว์ได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง โดยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานให้กับเกษตรกร เพื่อให้สามารถได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่งวงแบบปล่อยอิสระ (Free range) ประสานโรงฆ่าสัตว์เพื่อยกระดับการฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน เพื่อการส่งออกไก่งวง เจรจาการเปิดตลาดต่างประเทศเพื่อขยายโอกาสการส่งออกเนื้อไก่งวงและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งมีการฝึกอบรม ส่งเสริมให้มีการแปรรูปเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า อาทิเช่น ไส้กรอก ไก่จ๊อ เป็นต้น นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ยังได้ประสานไปยังกระทรวงพาณิชย์เพื่อขอให้ช่วยหาตลาดในประเทศและตลาดส่งออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย

“กรมปศุสัตว์ ยืนยันว่า พร้อมให้การสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงภายใต้นโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวในที่สุด

ข้อมูล: สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated