กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้ารณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร เสริมสร้างความรู้เกษตรกร จ.เพชรบุรี
กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้ารณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร เสริมสร้างความรู้เกษตรกร จ.เพชรบุรี

นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในปัจจุบันประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพและปริมณฑลได้ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจำทุกปี โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โล่ง ทั้งในพื้นที่ป่าและพื้นที่การเกษตร ซึ่งการเผาดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังส่งผลเสียต่อการทำอาชีพการเกษตรโดยตรง กล่าวคือ ทำให้ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ผลผลิตที่ได้รับต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบดำเนินการควบคุมการเผาในพื้นที่การเกษตร และมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ดำเนินการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ที่มีเป้าหมายในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และนำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผา รวมทั้งสร้างต้นแบบในการทำการเกษตรปลอดการเผาเพื่อสนับสนุนการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรในระยะต่อไป

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2566 กรมส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยมีเป้าหมาย อบรมเกษตรกร จำนวน 17,640 ราย และสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพื่อสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร รวม 337 เครือข่าย ในพื้นที่ 62 จังหวัด พร้อมจัดจัดอบรมความรู้พื้นฐานถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถเป็นวิทยากรด้านการทำการเกษตรปลอดการเผา ส่งเสริมให้มีจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผาทำลาย ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากเดิม มุ่งสู่การทำการเกษตรปลอดการเผาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเพื่อลดพื้นที่การปลูกพืชที่เสี่ยงจะเกิดการเผา โดยขณะนี้ได้ดำเนินการจัดอบรมความรู้พื้นฐานให้เกษตรกรแล้ว จำนวน 160 เครือข่าย เกษตรกรจำนวน 8,380 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.5 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566)

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนการจัดงานรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม 2566 ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ได้จัดงาน “รณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น” ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผา ในพื้นที่การเกษตร ปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ แปลงเกษตรกร หมู่ที่ 3 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี มีบุคคลเป้าหมายเข้าร่วมงาน จำนวน 150 ราย เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาในพื้นที่การเกษตร นําเสนอทางเลือกการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตร และเทคโนโลยีทางการเกษตรทดแทนการเผา เพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการ ผลิตไปสู่การทำการเกษตรปลอดการเผาและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมในงานประกอบไปด้วยสถานีเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในการย่อยสลายตอซัง สาธิตการนําเศษวัสดุทางการเกษตรมาแปรสภาพให้เกิดประโยชน์ การนําเสนอทางเลือกเพื่อทดแทนการเผาและการอัดฟางและการไถกลบทดแทนการเผา นิทรรศการความรู้จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และกิจกรรมสาธิตการไถกลบตอซัง หว่านเมล็ดปอเทือง และการแข่งขันเพาะเห็ดฟางตะกร้า

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated