นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร( กฟก.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธุ์ 2566 กฟก. ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่ปรับปรุงเพิ่มเติม ให้กับเจ้าหน้าที่ กฟก. ณ โรงแรมเดอะ รีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วน พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบงานด้านงานบริหารสำนักงาน ด้านบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ งานบุคลากร และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกว่า 100 คน

มีเป้าหมายให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและสาขาจังหวัด ได้เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับความรู้ ระเบียบปฏิบัติใหม่ ๆ  และตัวชี้วัดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความคล่องและเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรได้อย่างเต็มที่ตามจุดประสงค์การจัดตั้งกองทุนฯทั้งการสนับสนุนด้านอาชีพ การให้ทุนดำเนินการในโครงการต่าง ๆ การให้องค์ความรู้ และการจัดการหนี้ให้เกษตรกรทั่วประเทศ

“การเพิ่มทักษะความรู้ ความชำนาญ และการระดมความคิดเห็นของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนล้วนเป็นกลไกสำคัญ และเป็นกำลังหลักในการแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร ดังนั้นการอบรมให้ทุกฝ่ายเข้าใจในแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟู แก้ปัญหา และพัฒนาพี่น้องเกษตรกรทุกคน”เลขาธิการ กฟก.กล่าว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated