ประธานฯ สสท. แถลงข่าวยื่นหนังสือ ขอให้ ยกเลิกหรือทบทวนระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ การพ้นตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์
ประธานฯ สสท. แถลงข่าวยื่นหนังสือ ขอให้ ยกเลิกหรือทบทวนระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ การพ้นตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์

(วันที่ 11 มกราคม 2566) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย แถลงข่าวการยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องขอให้พิจารณาสนับสนุนให้มีการดำเนินการตามแนวนโยบายแห่งรัฐ และ ยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง ขอให้ยกเลิกหรือทบทวนระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ โดยการยื่นหนังสือดังกล่าว สืบเนื่องจากมติที่ประชุมการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสหกรณ์ทั่วประเทศ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 และสหกรณ์มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่เห็นด้วยกับระเบียบดังกล่าว    

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม กล่าวว่า การยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะของนายะทะเบียนผู้ออกระเบียบเพื่อขอให้ยกเลิกหรือทบทวน พร้อมกันนี้ได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้พิจารณาสนับสนุนให้มีการดำเนินการตามแนวนโยบายแห่งรัฐ  ทั้งนี้ เหตุผลที่จำเป็นต้องยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการฯ เนื่องด้วย เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่บริหารนโยบาย ให้เป็นไป ตามนโยบายแห่งรัฐ ตามรัฐธรรมนูญในหมวดที่ 6 คือต้องออกกฎหมายตามที่จำเป็นและยกเลิกกฎหมายที่ไม่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องสอบถามความเห็นก่อนทุกครั้ง เมื่อระเบียบฯที่ออกมามีผลกระทบต่อสหกรณ์โดยรวมสันนิบาตสหกรณ์ฯ ต้องรับผิดชอบคุ้มครองปกป้องสิทธิประโยชน์ของสหกรณ์ที่พึงได้จากราชการ ภายหลังการยื่นหนังสือหากไม่มีความคืบหน้าหรือการตอบรับภายในวันที่ 20 มกราคม 2566  สันนิบาตสหกรณ์ฯ จะยื่นฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอนระเบียบดังกล่าวต่อไปตามมติที่ประชุม และจะแถลงความคืบหน้าให้สหกรณ์สมาชิกทราบอีกครั้งในวันที่  21 มกราคม นี้ พร้อมทั้งกล่าวทิ้งท้ายว่าขอให้สหกรณ์สมาชิกมั่นใจว่าปีที่ผ่านมา “เราจะไม่ทิ้งสหกรณ์ใดไว้ข้างหลัง” อีก 4 ต่อไปนี้ “เราขอความเป็นอิสระและปกครองตนเอง ”คืนให้กับสหกรณ์ ตามหลักการสหกรณ์.

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated