ARV และ VARUNA เปิดรับสมัครนักศึกษา สตาร์ทอัพ นักวิจัย และนวัตกรทั่วโลก
ARV และ VARUNA เปิดรับสมัครนักศึกษา สตาร์ทอัพ นักวิจัย และนวัตกรทั่วโลก

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนา และให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ในเครือ ปตท.สผ. และบริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด (VARUNA) ผู้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ภายใต้เครือ ARV จัดงาน AI & Robotics Hackathon 2022: Open House เปิดตัวการแข่งขัน Hackathon ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ Enabling AI for Zero Hunger and Climate Action การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงด้าน AgriTech เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเกษตรกรรมที่ก่อให้เกิดภาวะการขาดแคลนอาหาร อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และแนวทางการต่อยอดเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน พร้อมต่อยอดการแข่งขันจากระดับประเทศสู่ระดับนานาชาติ เปิดโอกาสให้ผู้สมัครทุกอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น นักศึกษา Start-up, Programmer, Innovator หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ทั้งชาวไทยและผู้สมัครจากประเทศอื่นๆ ทั่วโลก มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ และนับเป็นก้าวสำคัญสู่โอกาสที่จะได้ร่วมงานกับ ARV ในอนาคต

ดร. ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) กล่าวว่าARV มีความมุ่งมั่นในการเฟ้นหาโซลูชั่นต่างๆ ที่จะมาต่อยอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้ตอบโจทย์บรรลุตามเป้าหมายและนำพาสังคมโลกไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เห็นได้จากความสำเร็จในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมาใน ด้วยจำนวนบุคลากรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงกว่า 300 คนในปัจจุบัน การก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท.สผ. หรือ PTIC และโครงการ 5G x UAV SANDBOX ที่วังจันทร์ วัลเลย์ รวมทั้งการจัดตั้งหน่วยธุรกิจในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำมาต่อยอดทางธุรกิจต่าง ๆ ตลอดจนการจัดแข่งขัน AI & Robotics Hackathon อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งหมดนี้คือส่วนสำคัญในการสร้างสนามทดลองนวัตกรรมขนาดใหญ่ที่จะนำมาซึ่งเทคโนโลยีและโซลูชั่นที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า คู่ค้า และสังคมโลก โดยบริษัทมีความพร้อมในทรัพยากรด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนเพื่อเร่งพัฒนาบุคลากรผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยี หรือการลงทุนในสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและธุรกิจในอุตสาหกรรมการเกษตร แก้ไขวิกฤตความมั่นคงทางอาหารของโลก ลดความอดอยากหิวโหย (Zero Hunger) ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักที่สำคัญสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และไม่ใช่แค่เพียงการมุ่งหวังผลในประเทศไทย แต่ครอบคลุมไปถึงระดับนานาชาติ”

โดยทาง คุณพณัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์ ผู้บริหารด้านธุรกิจและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด (Varuna) ได้กล่าวถึงแนวโน้มการใช้ AI และ Robotics ในการรับมือกับภาวะการขาดแคลนอาหาร อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปว่า “ปัจจุบัน กว่า 25% ของประชากรวัยทำงานของโลกต้องแบกรับภาระในการผลิตอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงประชากรโลกกว่า 7,500 ล้านคน และด้วยแนวโน้มการเติบโตของประชากรโลกวันนี้ ในช่วงเวลาอีก 30 ปีนับจากนี้ โลกจะต้องผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงดูผู้คนในปริมาณที่เท่ากับอาหารที่ผลิตได้ช่วงเวลาถึง 5,000 ปีที่ผ่านมา ยิ่งไปกว่านั้น วิกฤติโควิด-19 ยังส่งผลให้ผู้คนทั่วโลกยากจนขึ้น เกิดเป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่คือเราจะสร้างระบบอาหารของโลกที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้อย่างไร

Hackathon Open House 2022 Bell_page-0012

Varuna จึงมีพันธกิจในการนำเทคเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรและส่งเสริมระบบนิเวศ ภายใต้สองแนวทางที่สำคัญคือ การผลิตอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างผลผลิตที่สูงขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยลง ควบคู่ไปกับการใช้มาตรการลดการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยได้พัฒนาแพลตฟอร์มเกษตรกรรมอัจฉริยะแบบครบวงจร (End-to-End Smart Farm Management) ที่ใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่มี อาทิ Data Analytics, UAV, Remote Sensing และ Machine Learning (ML) ตลอดจนแพลตฟอร์มเพื่อใช้ตรวจวัดปริมาณคาร์บอนเครดิต มาพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยนวัตกรรมต่างๆ เช่น บริการฉีดพ่นปุ๋ยและสารเคมีอย่างแม่นยำโดยใช้โดรนในแปลงเกษตร การสร้างระบบวิเคราะห์ข้อมูลและแผนที่การใช้ที่ดิน ระบบการตรวจสอบสารอาหารในดินเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินและเลือกปลูกพืชที่เหมาะสม และการคาดการณ์ผลผลิตเพื่อการบริหารจัดการด้านอุปสงค์-อุปทาน เป็นต้น รวมไปถึงการใช้ AI เพื่อการรับมือกับภัยธรรมชาติต่าง ๆ

ทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของแนวคิดหลักของการแข่งขัน AI & Robotics Hackathon 2022 ในปีนี้ ภายใต้หัวข้อ Enabling AI for Zero Hunger and Climate Action เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้มีโอกาสได้พัฒนานวัตกรรมด้าน AgriTech ที่จะสามารถรับมือกับความท้าทายจากภาวะขาดแคลนอาหาร จากสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมขยายขอบเขตการรับสมัครทีมผู้เข้าแข่งขันจากระดับประเทศสู่ระดับนานาชาติเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลก มีโอกาสแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม”

ด้านคุณสาโรจน์ ปุญญพัฒนกุล, Head of Technology, Amazon Web Services (Thailand) (AWS) กล่าวถึงอนาคตของการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความยั่งยืนว่า “Amazon มีบทบาทสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกในฐานะผู้ซื้อพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ที่สุดของโลก โดย AWS ได้พัฒนาโซลูชั่นที่ช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน ตั้งแต่การติดตามผลการลดก๊าซเรือนกระจก การอนุรักษ์พลังงาน ไปจนถึงการลดปริมาณของเสีย โดยใช้บริการของ AWS เพื่อนำเข้า วิเคราะห์ และจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืนอย่างเป็นระบบ”

โดยในงาน AI & Robotics Hackathon 2022: Open House ยังมีการเสวนาพิเศษในหัวข้อ Reimagine the Future: How AI-ML Empowering Sustainable Agriculture ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในหลากหลายสาขาชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ Dr. Ravi Khetarpal Executive Secretary สมาคมสถาบันวิจัยการเกษตรแห่งเอเชียแปซิฟิก (APAARI) และผศ.พท.ดร. สรวิศ สุภเวชย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตั้งแต่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี AI และ ML ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ลดต้นทุน อนุรักษ์น้ำ และลดการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร เพื่อสร้างความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหาร ความท้าทายต่าง ๆ ทั้งทางเทคนิค ทางสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ต้องได้รับการแก้ไขก่อนที่จะนำข้อมูลในระบบไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมมาทำแผนที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจำแนกประเภทพืชผลในพื้นที่เกษตรกรรม

ปิดท้ายที่การประกาศโจทย์การแข่งขัน โดยคุณธนากร ปัญญาเปียง Machine Learning Engineer, Varuna และผศ.ดร. อนุเผ่า อบแพทย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยโจทย์การแข่งขันครั้งนี้คือ Create a machine learning model to classify crop types in fields using Sentinel-2 satellite images and crop data from Thailand’s eastern region” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเฟ้นหาวิธีการจำแนกพืชผลโดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลและภาพถ่ายจากดาวเทียม ซึ่งมีศักยภาพในการนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นฟีเจอร์ที่สำคัญของแพลตฟอร์ม Varuna ต่อไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรไทยในอนาคต

การแข่งขัน AI & Robotics Hackathon 2022 เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันจากทั่วโลก ในรูปแบบทีม 2 – 5 คน ไม่จำกัดอายุ ทั้งนักศึกษา สตร์ทอัพ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Remote Sensing และ ML ตั้งแต่ 18-31 พฤษภาคม 2565 และกิจกรรมการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 และ Final pitching ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 50,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับสอง 20,000 บาท พร้อมโอกาสในการร่วมงานกับ ARV หรือบริษัทภายใต้เครือ ARV

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ https://www.arvhackathon2022.riseaccel.com/ หรืออีเมล sindy@riseaccel.com

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated