ม.เกษตรฯพัฒนาฉลากสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์หมุนเวียน “CIRCULAR MARK” เป็นครั้งแรกในโลก
ม.เกษตรฯพัฒนาฉลากสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์หมุนเวียน “CIRCULAR MARK” เป็นครั้งแรกในโลก

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 VGREEN (วีกรีน) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว CIRCULAR MARK, CIRCULAR ECONOMY IN ACTION โดยภายในงานมีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนา CIRCULAR MARK เป็นมาตรฐาน และระบบรับรองระดับชาติ  เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ  ระหว่างมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (มสท.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) รวมทั้งเปิดตัว 30 บริษัทนำร่อง 376 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและได้รับฉลาก CIRCULAR MARK สืบเนื่องมาจากการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน (CIRCULAR MARK) อันเป็นการส่งเสริมการหมุนเวียนวัสดุเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย โดย VGREEN (วีกรีน) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน หรือ กลุ่ม PPP Plastics ได้ร่วมกันวิจัย โดยมี บพข. เป็นผู้สนับสนุนทุนวิจัยหลัก และกลุ่ม PPP Plastic ร่วมสนับสนุนทุนบางส่วน

รศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการวีกรีน และ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวว่า งานวิจัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้อกำหนดและแนวทางการพัฒนาระบบรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน “CIRCULAR MARK” เป็นครั้งแรกในภูมิภาคและระดับโลก เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้เป็นเครื่องมือการตลาดผลิตภัณฑ์หมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างความเข้มแข็งให้กับแบรนด์สินค้าและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

สำหรับ CIRCULAR MARK หรือ ฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน พัฒนาครั้งแรกในโลก โดยประเทศไทย นั้น มีการพิจารณาข้อกำหนดจากประเด็นปัญหาการหมุนเวียนวัสดุ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ โดยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ มุ่งเป้าส่งเสริมการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า หมุนเวียนสู่ระบบเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ลดปริมาณขยะที่ถูกนำไปกำจัดด้วยการฝังกลบ และ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ ช่วยสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทยและประชาคมโลก โดยเน้น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ เกษตรอาหาร วัสดุก่อสร้าง พลาสติก บรรจุภัณฑ์ และแฟชั่นไลฟ์สไตล์ ซึ่งในขณะนี้ มี 30 บริษัทผู้นำเศรษฐกิจหมุนเวียน 376 ผลิตภัณฑ์แรก ได้รับการรับรอง CIRCULAR MARK เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรอาหาร 5 บริษัท 16 ผลิตภัณฑ์  กลุ่มวัสดุก่อสร้าง 11 บริษัท 170 ผลิตภัณฑ์ กลุ่มพลาสติก 4 บริษัท 9 ผลิตภัณฑ์  กลุ่มบรรจุภัณฑ์ 5 บริษัท 48 ผลิตภัณฑ์ กลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ 5 บริษัท 133 ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้ สามารถใช้ ใบรับรอง CIRCULAR MARK ในการทำการตลาด สร้างยอดขายจากนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง การส่งออกไปต่างประเทศที่ต่างขานรับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

รศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการวีกรีน กล่าวต่ออีกว่า ผลิตภัณฑ์ติดฉลาก CIRCULAR MARK สามารถตอบโจทย์ รับเทรนด์ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อสายกรีนที่กำลังมองหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวบ่งชี้ได้ว่า 1.เป็นผลิตภัณฑ์หมุนเวียน 2.มีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่คำนึงถึงการหมุนเวียนของวัสดุ 3.มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4.มีระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน5.มีคำแนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมเพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานที่สุด 6.มีคำแนะนำในการคัดแยกขยะ ตลอดจนรวบรวมของเสีย เพื่อนำกลับมาหมุนเวียน  ทั้งนี้ สมอ. และ กพร. กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อยกระดับมาตรฐานและระบบรับรอง CIRCULAR MARK เป็นมาตรฐานระดับชาติต่อไป ซึ่งคาดว่าใช้เวลาไม่เกิน 6 เดือน

ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ บริการตรวจสอบรับรอง CIRCULAR MARK ได้ที่ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย info@tei.or.th หรือ 0-2503-3333  ดาวน์โหลด ข้อกำหนดฉลาก CIRCULAR MARK ได้ฟรีที่ https://drive.google.com/…/15GrEw0NUAT…

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated