โครงการคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ เปิดเฟส 2 จะมอบจักรกลเกษตรอีก 100 กลุ่ม โชว์ผลสำเร็จอบต.รางจรเข้สร้างรายได้จากฟางอัดก้อน
โครงการคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ เปิดเฟส 2 จะมอบจักรกลเกษตรอีก 100 กลุ่ม โชว์ผลสำเร็จอบต.รางจรเข้สร้างรายได้จากฟางอัดก้อน

สยามคูโบต้า เดินหน้าโครงการคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ ส่งเสริมเครื่องจักรกลการเกษตรให้เข้าถึง ชุมชน ยกระดับรายได้ของเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานรากให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน พร้อมเดินหน้าลุยเฟส 2 ต่อเนื่อง เพิ่มกลุ่มสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายให้ครอบคลุม 72 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมจัด กิจกรรมประกวดคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ อวอร์ด

นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด เปิดเผยว่า หนึ่งในเจตนารมณ์ของสยามคูโบต้าคือการขับเคลื่อนภาค การเกษตรไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดทํา โครงการคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ ภายใต้ แนวทางโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของภาครัฐ โดยการส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับกลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายทั่วประเทศ เพื่อให้มีรายได้เพิ่ม สามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมพัฒนาและยกระดับ เศรษฐกิจฐานรากให้ดีขึ้น

สําหรับกระบวนการทํางานนั้น สยามคูโบต้าจะเป็นผู้ส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตร ได้แก่ แทรกเตอร์อุปกรณ์ต่อ พ่วง รถเกี่ยวนวดข้าว รถขุดขนาดเล็ก รถดํานา โรงเรือนเกษตร โดรนเพื่อการเกษตร รวมถึงจัดอบรมการใช้งาน การบํารุงรักษา การบริหารจัดการเครื่องจักรแบบรวมกลุ่ม การทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย และการบริหารจัดการ เงินทุนเพื่อการบํารุงรักษาเครื่องจักรอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งให้คําปรึกษาโซลูชั่นการทําเกษตรของสยามคูโบต้า อาทิ การทําเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) การทําเกษตรปลอดนาหว่าน (Zero Broadcast) การขุดบ่อเพื่อ การเกษตร ตลอดจนให้บริการคําแนะนําการดูแลรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรอย่างใกล้ชิดโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ ของสยามคูโบต้าที่มีอยู่ทั่วประเทศ 

ทางด้านหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกกลุ่มสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการฯนี้ สยามคูโบต้าจะเลือก จากความเข้มแข็งในการรวมกลุ่ม ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่สยามคูโบต้าสามารถเข้าไปต่อ ยอดได้ รวมถึงมีผลผลิตของกลุ่มที่ชัดเจน เหมือนกับองค์การบริหารส่วนตําบลรางจรเข้อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นนาข้าว มีศักยภาพในการเป็นชุมชนต้นแบบที่มีความพร้อมในการทําเกษตร ปลอดการเผา (Zero Burn) และการทําฟางอัดก้อน เพื่อจําหน่ายให้แก่โรงงานปูนซีเมนต์และโรงงานผลิตกระดาษ บรรจุภัณฑ์ในเครือเอสซีจีสําหรับแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน ทางสยามคูโบต้าจึงได้สนับสนุน แทรกเตอร์ รุ่น L5018 ติดตั้งอุปกรณ์ KIS จํานวน 2 คัน เครื่องอัดฟาง HB 135 จํานวน 2 เครื่อง และชุดบุ้งกี๋ LA588-1 จํานวน 2 เครื่อง รวมทั้งให้คําปรึกษาด้านโซลูชั่นเกษตรปลอดการเผา พร้อมบริการจากทีมช่างที่มีมาตรฐาน ซึ่งช่วยสร้างงาน และรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนช่วยลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาในพื้นที่ภาคการเกษตร สอดคล้องกับ เป้าหมายภาครัฐในการลดการเผาในพื้นที่การเกษตรให้เป็นศูนย์

โครงการคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ ในเฟส 1 ได้เริ่มดําเนินโครงการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 จนถึงกุมภาพันธ์ 2565 โดยสยามคูโบต้าได้ส่งมอบเครื่องจักรกลทางการเกษตรไปแล้วทั้งสิ้นมูลค่ารวมกว่า 98 ล้านบาท ซึ่งประกอบ ไปด้วยแทรกเตอร์95 คัน อุปกรณ์ต่อพ่วง 446 ชุด รถเกี่ยวนวดข้าว 12 คัน รถดํานา 19 คัน และรถขุดขนาดเล็ก 4 คัน ให้กับกลุ่มสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนจํานวน 123 กลุ่ม มีเกษตรกรจํานวน 10,900 ราย ใน 48 จังหวัดทั่ว ประเทศ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตรกว่า103,163 ไร่ที่หลากหลาย อาทิ ข้าวอินทรีย์ ฟางข้าว อ้อย มัน สําปะหลัง กาแฟ เป็นต้น โดยในเฟสแรกของโครงการคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มขึ้น 10% จากการทําเกษตรที่สะดวกและสบายขึ้นผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล การเกษตรและการบริหารจัดการที่ดีผสานองค์ความรู้โซลูชันต่างๆ ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับชุมชน อย่างยั่งยืน

สยามคูโบต้ายังคงดําเนินการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง จึงได้สานต่อโครงการคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ เฟส 2 โดยหลังเดือนเมษายน จนถึงธันวาคม 2565 จะส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับกลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนเพิ่มอีก 100 กลุ่ม เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรทั่วประเทศ รวมถึงการจัดกิจกรรม ประกวดคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ อวอร์ด ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิด ความคืบหน้าในการบริหารจัดการของกลุ่มสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับเครื่องจักรกลการเกษตรไปแล้วใน เฟสแรก

นอกจากนี้สยามคูโบต้ายังมีแผนการต่อยอดโครงการคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ โดยใช้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุข สยามคูโบต้า (SIAM KUBOTA Community Enterprise) ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบที่มุ่งเน้นการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การเกษตร การตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่ม และการพัฒนาคุณภาพบุคลากร เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้และพี่เลี้ยง ด้านการบริหารจัดการชุมชนให้กับสมาชิกของโครงการคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ เกิดการเรียนรู้ระหว่างชุมชน เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรที่ช่วยเหลือกันทั้งด้านการขายและการตลาด ใช้พลังของเกษตรกรขับเคลื่อนเกษตรกร ด้วยกันเอง สู่การเป็นเครือข่ายเกษตรกรเข้มแข็ง อีกทั้งในอนาคตจะขยายความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกับ พันธมิตรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้ครอบคลุมในทุกมิติ

นายพงศกร มงคลหมู่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลรางจรเข้ อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จากที่ได้รับเครื่องจักรกลทางการเกษตรจากสยามคูโบต้า จึงได้มีการวางแผนและจัดสรรการใช้งานโดย จัดทําประชามติร่วมกับวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกเกษตรกรทั้ง 7 หมู่บ้าน ที่อยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วน ตําบลรางจรเข้ เพื่อให้เกษตรกรลงทะเบียน และแจ้งวันเก็บเกี่ยว ทางอบต.จะจัดลําดับคิวนําเครื่องอัดฟางลงไป ทํางานโดยเร็วที่สุด โดยจะจ้างงานแรงงานในชุมชน ทั้งการขับแทรกเตอร์อัดฟางข้าว และขับรถขนส่งฟางก้อนไป ส่งยังโรงงานปูนซีเมนต์ และโรงงานผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ในเครือเอสซีจีในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อนําไปแปรรูปเป็น พลังงานทดแทน รวมทั้งเจ้าของนาก็จะมีรายได้เพิ่มจากการขายฟางข้าว

ซื่งจากความสําเร็จที่ผ่านมา กลุ่มเกษตรกรตําบลรางจระเข้สามารถอัดฟางก้อนได้วันละ 40 ไร่ ได้ปริมาณฟางอัด ก้อน 25-30 ตัน ซึ่งฟางก้อนเหล่านี้จะถูกนําไปจําหน่ายได้ในราคาตันละ 800 บาท และจะนําเงินมาจัดสรรให้กับ เกษตรกรในกลุ่ม เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ตลอดจนช่วยงานการกุศลในพื้นที่ ที่ผ่านมากลุ่มเกษตรกรตําบล รางจระเข้ได้ใช้แทรกเตอร์และเครื่องอัดฟางที่ได้รับมาทั้งในตําบลและพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งสามารถช่วยลดการเผาใน พื้นที่เกษตร ลดปริมาณฝุ่น PM2.5 และยังสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated