นายมณี ภาคะเปลื้อง ประธานแปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ 6  ตำบลวังตะโหนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า การที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ระดับสวนเกษตรกร หรือ Zero Covid ถือว่า เรื่องที่ดีมาก และ 11 มาตรการที่กำหนดนั้น เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้อย่างสะดวก

นายมณี ภาคะเปลื้อง

“สำหรับมุมมองส่วนตัวผมยืนยันว่า หากพบว่า มีการติดเชื้อโควิด 19  ในทุเรียนที่ส่งออกไปยังประเทศจีนนั้น ไม่ได้ติดเชื้อมาจากต้นทาง คือทึ่สวนทุเรียนของเกษตรกร และล้งที่รวบรวมผลผลิตอยางแน่นอน จากที่ผมติดตามนั้น คาดว่า หากจะเกิดการติดเชื้อ ต้องเกิดในช่วงกลางทางแน่นอน ไม่มีทางติดจากต้นทางแน่นอน โดยช่วงที่จะติดเชื้อได้คือ การเปิดตู้คอนเทนเนอร์เพื่อตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ด่านของจีน” นายมณี กล่าว

นายมณี กล่าวต่อไปว่านอกจากสวนเกษตรกรที่ต้องปฏิบัติแล้ว ในส่วนของล้งที่รวบรวมผลผลิตก็ต้องมีมาตรการการฆ่าเชื้อโดยนำผลผลิคทุเรียนที่เกษตรกรนำไปส่งขายผ่านอุโมงค์ที่มีการพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออีกครั้ง จึงทำให้มั่นใจว่า ไม่มีทางที่จะมีการติดเชื้อโควิดจากต้นทางในประเทศไทย

ด้านนางปัทมา นามวงษ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดจันทบุรี โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการยกระดับมาตรการ Zero Covid โดยกำหนดให้ทุกล้งจัดวันทำความสะอาดฆ่าเชื้อสถานที่ล้งและตรวจ ATK พนักงานทุกคน หรือ Big Cleaning & ATK day ขึ้นทุกวันศุกร์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 22เม.ย. 65 เป็นต้นไป

นางปัทมา นามวงษ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี

ขณะที่ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งสริมการเกษตร กล่าวว่า มาตรการ Zero Covid ระดับสวนเกษตรกรนั้น ถือเป็นมาตรการที่ตัองดำเนินการอย่างจริงจัง และถือเป็นเรื่องสำคัญที่เกษตรกรผู้ปลูกทุกเรียนทุกคนต้องดำเนินการ เพราะในฤดูกาลผลไม้ปีนี้ จีนในฐานะประเทศคู่ค้าสำคัญของผลไม้ของภาคตะวันออกได้กำหนดไว้ว่าต้องตรวจไม่พบเชื้อ COVID -19 ทั้งในคน ผลไม้ และองค์ประกอบอื่นในการขนส่ง ทั้งนี้ มาตรการระดับสวนเกษตรกร ที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้แนะนำให้ดำเนินการ ประกอบด้วย

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งสริมการเกษตร

1.มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย อย่างน้อย 1 จุด

2. มีจุดล้างมือพร้อมน้ำยาล้างมือหรือเจล/สเปรย์แอลกอฮอล์ อย่างน้อย 1 จุด

3. มีแนวกั้นบริเวณอาณาเขตของสวน และมีจุดเข้าออกทางเดียว 

4. การเข้าออกของแรงงานและคนในสวน ห้ามไม่ให้แรงงานของสวนออกจากสวน หรือถ้ามีการออกจากสวนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิหรือมีมาตรการดำเนินการอื่นๆ

5. การเข้าออกของบุคคลภายนอก ห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกสวนโดยไม่มีความจำเป็น และถ้ามีการเข้าออกต้องผ่านการคัดกรอง และมีการจดบันทึกทั้งคนและรถที่ผ่านเข้าออก

6. ให้แรงงานและผู้เกี่ยวข้องในสวนได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม

7. มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและทุกคน

8. มีการตรวจ ATK ทุก 7 วัน ทั้งเจ้าของสวนและแรงงาน และคนเข้าออกสวนต้องมีใบรับรองผลตรวจ ATK

9. สวมถุงมือที่สะอาดในขณะที่มีการปฏิบัติงานในสวน

10. ต้องมีการเว้นระยะห่างของบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร

11. มีการจดบันทึกทุกขั้นตอนในแต่ละวัน ได้แก่ การเข้าออกสวน ผลตรวจ ATK การวัดอุณหภูมิ การฉีดวัคซีน เป็นต้น 

พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ยังกล่าวถึงการเตรียมแผนสำรองกระจายผลไม้ภายในประเทศ ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID – 19 ว่า สำหรับสถานการณ์เก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนจังหวัดจันทบุรีล่าสุด (ข้อมูล 19 เม.ย.65) มีจำนวน 496,760 ตัน โดยเป็นเกรด A ร้อยละ 80 ซึ่งผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วงพฤษภาคม – มิถุนายน กระจายผลผลิตในประเทศร้อยละ 18.77 แปรรูปร้อยละ 10.64 และส่งออกร้อยละ 70.59

“สำหรับเตรียมแผนสำรองในการกระจายผลไม้ภายในประเทศ กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำโครงการซื้อขายผลไม้ล่วงหน้า (Pre-Order) โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับ E-Commerce มีรูปแบบการกระจายสินค้า ได้แก่ 1) การขายสินค้าในปริมาณที่มาก โดยผู้ผลิตคือกลุ่มแปลงใหญ่ กลุ่มสมาคมผลไม้ในพื้นที่ 2) การกระจายสินค้าผลไม้ผ่านทาง บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท เคอร์รี่ เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) ตลาดสินค้าในห้างสรรพสินค้า และ Platform ThailandPostmart รวมถึงมาตรการการเก็บรักษาผลผลิตทุเรียนไว้ในห้องเย็นเพื่อรอการจำหน่าย ผ่านโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (EFC = Eastern Fruit Corridor) ผลักดันลงทุนห้องเย็นเปิดตลาดเพื่อส่งออกทุเรียนพรีเมี่ยม” นายเข้มแข็ง กล่าว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated