สยามคูโบต้า รุกขยาย “ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่” แห่งแรกใน จ.มหาสารคาม ตั้งเป้า 40 แห่งทั่วประเทศ
สยามคูโบต้า รุกขยาย “ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่” แห่งแรกใน จ.มหาสารคาม ตั้งเป้า 40 แห่งทั่วประเทศ

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เดินหน้าขยาย “ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ โดยผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า” เปิดแห่งแรกใน จ.มหาสารคาม ภายใต้ชื่อ ณ นา ฟาร์ม สนับสนุนผู้แทนจำหน่าย คูโบต้า มหาสารคาม ยก “คูโบต้า ฟาร์ม” ต้นแบบ มาเนรมิตเป็นฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ในระดับจังหวัด เพื่อนำองค์ความรู้ และโซลูชั่น พร้อมเทคโนโลยีการเกษตร สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนมีรายได้ที่ยั่งยืน ชูจุดเด่นด้วย 6โซน ตั้งเป้าขยายฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ให้ครบ 40 แห่งทั่วประเทศในอีก 5 ปีข้างหน้า  

นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า หลังจากสยามคูโบต้าได้เปิดคูโบต้า ฟาร์มอย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อเป็น Innovative Farming Experience Center ฟาร์มสร้างประสบการณ์การเกษตรสมัยใหม่ของคูโบต้าในภูมิภาคอาเซียน ที่ออกแบบภายใต้แนวคิด End to End Solutions จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยนำเอาองค์ความรู้ KUBOTA (Agri) Solutions หรือนวัตกรรมเกษตรครบวงจร เอกลักษณ์เฉพาะของคูโบต้ามาประยุกต์ใช้จริง ให้เกษตรกร หรือผู้สนใจ ได้เรียนรู้ ศึกษาวิถีการทำเกษตรที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่ง “คูโบต้า ฟาร์ม” ได้รับการตอบรับอย่างดีทั้งจากเกษตรกรทั่วประเทศไทย องค์กรภาครัฐ และ เอกชน ที่เข้ามาชมคูโบต้าฟาร์มแล้วกว่า 17,500 คน

“สยามคูโบต้า ได้เล็งเห็นว่าเรามีเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ซึ่งมีศักยภาพในการร่วมกันขับเคลื่อนและขยายผลแนวคิดการทำเกษตรสมัยใหม่ จึงได้ริเริ่ม “โครงการฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ โดยผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า” โดยส่งเสริมให้ผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งผู้แทนจำหน่ายจะเป็นเจ้าของฟาร์มและดำเนินกิจกรรมธุรกิจฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ด้วยตนเอง โดยทางสยามคูโบต้าฯ จะเข้ามาช่วยเป็นพี่เลี้ยง พร้อมทั้งสนับสนุนให้องค์ความรู้ โซลูชั่นและการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรควบคู่ไปกับเทคโนโลยี IoT โดยวางแผนในอีก 5 ปีข้างหน้าจะขยายโครงการนี้อีกกว่า 40 แห่งทั่วประเทศ”

“สำหรับ “ณ นา ฟาร์ม” เราได้มีการวิเคราะห์ในเรื่องปริมาณน้ำฝน สภาพดิน รายได้ของเกษตรกรส่วนใหญ่และข้อมูลเกี่ยวกับภาคเกษตรในจังหวัด วางแผนนำองค์ความรู้ โซลูชั่น และเทคโนโลยีการเกษตรที่มีมากกว่า 20 โซลูชั่น พร้อมทั้งการออกแบบฟาร์มตั้งแต่เรื่องต้นทุนน้ำ เพื่อมาประกอบพิจารณาว่าควรปลูกพืชอะไรได้บ้างในแต่ละช่วงของปี เพื่อทำให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส รายปี ซึ่งทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในการทำการเกษตรมากขึ้น” นางวราภรณ์ กล่าว

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า “จังหวัดมหาสารคาม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคการเกษตรให้เกิดความเข้มแข็ง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากร และผลักดันเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยการก่อตั้งฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่แห่งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาจังหวัดสู่ “เกษตรกรรมยั่งยืน นำภูมิปัญญาสร้างคุณค่า พัฒนาการค้าการลงทุน สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี”

นอกจากนี้ นางสุนิษา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท คูโบต้ามหาสารคาม จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าที่อยู่เคียงข้างพี่น้องเกษตรกรชาวมหาสารคาม เรามีเจตนารมณ์ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยคาดหวังในการสร้าง ณ นา ฟาร์ม เพื่อเป็น Smart Farm ต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ให้สามารถปลูกพืชได้หลากหลาย ช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูก รวมทั้งลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบต่อผลผลิต เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้น อีกทั้งหวังสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรต่างๆ ของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคามให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น”

ณ นา ฟาร์ม (NANA FARM) ถือเป็นฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ที่แรกในโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจด้านการทำการเกษตร ได้เรียนรู้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ โคกหนองนาโมเดล ตามรูปแบบของ “คูโบต้า ฟาร์ม” แบ่งออกเป็น 6 โซนสร้างประสบการณ์ ประกอบด้วย 1.โซนแกลอรี่น้ำ : ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำ ภายในฟาร์ม ได้แก่ การคำนวณต้นทุนน้ำ การบริหารจัดการน้ำผิวดิน การใช้นวัตกรรม Cement Fabric การให้น้ำพืชแบบอัจฉริยะด้วยโทรศัพท์มือถือ การใช้ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศ การขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร 2.โซนมีนาแล้ว เมื่อไหร่จะมีใจ (เกษตรแม่นยำข้าวและพืชหลังนา) : เป็นโซนปลูกข้าว กข43 เพื่อนำเสนอพันธุ์ข้าวที่ดีต่อสุขภาพ และข้าวหอมใบเตย 3.โซนเกษตรทฤษฎีใหม่ : เป็นการปลูกพืชผสมผสาน ทั้งพื้นผักสวนครัวตามรั้ว ผลไม้ยืนต้นและพืชสมุนไพรแซม การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการใส่ปุ๋ยและกำจัดวัชพืช 4.โซนแกลอรี่ดิน : เป็นอาคารที่ให้ความรู้เกี่ยวกับดินชนิดต่างๆ การปรับปรุงคุณภาพดินเค็ม การเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินทรายด้วยการปลูกปอเทือง การไถกลบตอซังและใช้เป็นพื้นที่รองรับการจัดงานสัมมนา 5. โซนเกษตรรายได้สูง : มีโรงเรือนที่เป็นระบบอัจฉริยะ การปลูกพืช ผัก ผลไม้ ที่มีราคาสูง 6. โซน ผักก่อนไหม ถ้าใจเหนื่อยล้า (พืชสลัด พริก และมะเขือ) : เป็นโซนปลูกผักชนิดต่างๆ โดยการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ของคูโบต้า ด้วยการนำนวัตกรรมเครื่องยกร่องผัก และเครื่องปลูกผักที่มาช่วยลดต้นทุนแรงงาน อีกทั้งมีอาคารนิทรรศการและร้านอาหาร เป็นพื้นที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ของ ณ นา ฟาร์มและจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

ณ นา ฟาร์ม ตั้งอยู่ที่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สำหรับการเข้าเยี่ยมชม จะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบรายบุคคล สามารถ Walk in เข้ามาเยี่ยมชม ใช้บริการร้านอาหาร รวมถึงอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนเกษตรกรได้ทุกวัน และแบบหมู่คณะ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มราชการ กลุ่มนักศึกษา สามารถเข้าเยี่ยมชมโดยมีวิทยากรร่วมบรรยายได้สัปดาห์ละ 2 วัน ได้แก่วันอังคารและวันพฤหัสบดี โดยสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง Facebook Nana Farm (ณ นา ฟาร์ม)  และ Official line : @nanafarm

(เกษตรก้าวไกลLIVE—พิธีเปิด ณ นา ฟาร์ม https://fb.watch/bsGyx0g3Ky/)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated