กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วม สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย จัดอบรมโดรนทางการเกษตร สร้างอนาคตเกษตรยุคใหม่ สู่การเป็น “สมาร์ทฟาร์มเมอร์”
กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วม สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย จัดอบรมโดรนทางการเกษตร สร้างอนาคตเกษตรยุคใหม่ สู่การเป็น “สมาร์ทฟาร์มเมอร์”

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย ครอปไลฟ์ เอเชีย และหน่วยงานภาคี จัดอบรมโดรนเพื่อการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับเกษตรกรไทยให้ก้าวไกล พร้อมเป็นเกษตรอัจฉริยะได้ในอนาคต โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนช่วยในการทำเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ การใช้โดรนในการปลูกข้าว บินโดรนเพื่อสำรวจและโดรนพ่นสารเพื่องานเกษตรสมัยใหม่ บินโดรนเพื่อสำรวจแผนที่ เป็นต้น โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมโดรนมากกว่า 3,000 คน (ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite)

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วม สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย จัดอบรมโดรนทางการเกษตร สร้างอนาคตเกษตรยุคใหม่ สู่การเป็น “สมาร์ทฟาร์มเมอร์”

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการอบรมโดรนเพื่อการเกษตรเป็นการมุ่งเน้นขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอัจฉริยะ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตรสมัยใหม่เข้ามาสนับสนุนการทำงานของเกษตรกร ปรับรูปแบบการเกษตร มุ่งสู่เกษตร 4.0 จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว มหาวิทยาลัยเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราช บริษัท นวัตกรรมเพื่อสังคมและเทคโนโลยี จำกัด (โดรนการเกษตร) บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด (โดรนเจ้าเอี้ยง)  บริษัท อีซี่ 2018 จำกัด (แน็คโดรน) บริษัท สยามยามาฮ่ามอเตอร์โรโบทิคส์ จำกัด และ บริษัท ทีเอสดี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะมุ่งเน้นให้เกิดการทำเกษตรแบบทำน้อยได้มาก ใช้ทรัพยากรในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการลดต้นทุน ลดการสูญเสีย คำนึงถึงการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรอย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพของสินค้าเกษตรของประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว อีกทั้งยังเป็นการการพัฒนาบุคลากรและเครือข่าย ด้านเกษตรอัจฉริยะ ที่กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ทางการเกษตรสู่เกษตรกร โดยเฉพาะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้กับการเกษตรของประเทศไทยอีกด้วย

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วม สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย จัดอบรมโดรนทางการเกษตร สร้างอนาคตเกษตรยุคใหม่ สู่การเป็น “สมาร์ทฟาร์มเมอร์”

โดยเนื้อหาการเข้าอบรมในการเข้าสู่เกษตรอัจฉริยะ ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในหลากหลายมิติ ดังนี้ 

  • เรียนรู้การใช้งานและการทำงานของโดรนเพื่อการเกษตรเบื้องต้น เพื่อปูทาง Smart Farmer และ Young Smart Farmer ก่อนเข้าเนื้อหาความเข้มข้น
  • เรียนระบบประมวลผลการทำงานและบันทึกข้อมูลการบินอัจฉริยะของโดรนเพื่อการเกษตร
  • เพิ่มพูนเทคนิคการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยอากาศยานไร้คนขับ หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารฯ ลดความเสี่ยง เกิดความปลอดภัยทั้งระยะสั้น และระยะยาว ลดปริมาณการใช้สารฯ อย่างมีประสิทธิผล ลดต้นทุน และประหยัดเวลา
  • เรียนรู้ระบบประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจากโดรน สำหรับให้บริการด้านเกษตรแม่นยำ แก่อุตสาหกรรมอ้อย มันสำปะหลัง และพืชพลังงาน 
  • การบินโดรนเพื่อสำรวจทำแผนที่ เพื่อใช้แผนที่ผืนนา ผืนไร่ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำเกษตรกรรม
  • แนวทางการปรับใช้โดรนเพื่อการเกษตรในการปลูกข้าว สามารถลดเวลาลงเมื่อเทียบกับการใช้แรงงานคน
กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วม สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย จัดอบรมโดรนทางการเกษตร สร้างอนาคตเกษตรยุคใหม่ สู่การเป็น “สมาร์ทฟาร์มเมอร์”

ด้านสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย กล่าวว่า โครงการอบรมโดรนทางการเกษตรนี้นอกจากเป็นการรวมกลุ่มร่วมกันส่งเสริมให้เป็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer ยังเป็นเสมือนแปลงเกษตรขนาดใหญ่นำบุคลากรที่ชื่นชอบ และประกอบอาชีพเกษตรได้มาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ทดลอง และเติบโตขึ้นสู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะ พร้อมออกไปถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สู่คนรุ่นใหม่ให้รู้จักการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาปรับใช้ในภาคการเกษตรของประเทศไทย ให้มีศักยภาพพร้อมสู่การแข่งขันในตลาดโลก 

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วม สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย จัดอบรมโดรนทางการเกษตร สร้างอนาคตเกษตรยุคใหม่ สู่การเป็น “สมาร์ทฟาร์มเมอร์”

ทั้งนี้ เป้าหมายสูงสุดของโครงการอบรมโดรนเพื่อการเกษตร คือการได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรผู้นำ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ ทางการเกษตรสู่เกษตรกรให้กระจายในวงกว้าง  สู่การเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยผลผลิต และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ล้ำสมัยต่อไป

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วม สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย จัดอบรมโดรนทางการเกษตร สร้างอนาคตเกษตรยุคใหม่ สู่การเป็น “สมาร์ทฟาร์มเมอร์”

สำหรับผู้สนใจหลักสูตร “การอบรมโดรนทางการเกษตร” สร้างอนาคตเกษตรกรยุคใหม่ ภายใต้โครงการการใช้โดรนเพื่อประโยชน์ในภาคเกษตร สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ https://www.facebook.com/taitacroplifethailand และ Facebook Fan page : กรมส่งเสริมการเกษตร

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated