กรมส่งเสริมการเกษตร เผยความสำเร็จ 6 กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ปี 2564 ชูตลาดนำการผลิต สร้างความมั่นคง เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ลดความเสี่ยงด้านราคา
กรมส่งเสริมการเกษตร เผยความสำเร็จ 6 กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ปี 2564 ชูตลาดนำการผลิต สร้างความมั่นคง เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ลดความเสี่ยงด้านราคา

กรมส่งเสริมการเกษตรเผยรายชื่อเกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564 พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลผ่านระบบออนไลน์ ชูความสำเร็จของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ที่ใช้ “ตลาดนำการผลิต” จนพัฒนากระบวนการผลิต เพิ่มรายได้ และสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร เผยความสำเร็จ 6 กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ปี 2564 ชูตลาดนำการผลิต สร้างความมั่นคง เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ลดความเสี่ยงด้านราคา
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงความสำเร็จของการทำโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในโอกาสเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2564 ว่าจากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรสามารถแข่งขันได้ โดยเน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน มีระบบการบริหารจัดการแปลงที่ดี และมีการจัดการด้านการตลาด พร้อมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด

“การดำเนินงานในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่นั้น เป็นการดำเนินงานที่มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีผู้จัดการแปลงเป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่ในทุกกิจกรรมตลอด supply chainซึ่งระบบนี้ทำให้เกษตรกรต้องมีการรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการร่วมกัน และมีการเชื่อมโยงตลาดต่างๆ เพื่อให้สามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และทำให้ผลผลิตที่ได้มีตลาดรองรับที่แน่นอน เช่น ตลาด Modern trade ส่งผลให้เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตเพิ่มขึ้น จึงช่วยลดความเสี่ยงด้านราคา ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอนและมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรมากขึ้น สำหรับการมอบรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่นถือเป็นการเผยแพร่ผลงานและนำเอาตัวอย่างความสำเร็จที่จับต้องได้ มาเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนให้กับเกษตรกรจำนวนมากทั่วประเทศ ได้เรียนรู้และนำไปปรับปรุง พัฒนา เพิ่มขีดความสามารถการผลิตทางการเกษตรของตนเองหรือกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืนในอาชีพการเกษตรต่อไป”

กรมส่งเสริมการเกษตร เผยความสำเร็จ 6 กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ปี 2564 ชูตลาดนำการผลิต สร้างความมั่นคง เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ลดความเสี่ยงด้านราคา
ดร.ทองเปลว กองจันทร์

ด้าน ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมถึงการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564 ว่าแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมประกวดนั้น จะต้องเป็นแปลงใหญ่ที่ร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่มาตั้งแต่ปี 2559 – 2562 และไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศมาก่อน ซึ่งขั้นตอนการคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น จะเริ่มจากการคัดเลือกระดับจังหวัด ที่จะมีคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (COO) เป็นผู้ดำเนินการตัดสิน จากนั้นจะเป็นการคัดเลือกระดับเขต โดยคณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2564 และรอบสุดท้ายจะเป็นการคัดเลือกระดับประเทศ ที่ดำเนินการตัดสินโดย คณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564 ซึ่งในปีนี้มีเกษตรกรแปลงใหญ่ที่ผ่านการคัดเลือก และได้รับรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 6 แปลง ซึ่งจะได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่และเกียรติบัตร ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ แปลงใหญ่พืชผัก หมู่ 7 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 3

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน (นิคมสหกรณ์พนม) ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 5

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4, 6, 7 ตำบลไร่มะขาม หมู่ 5ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เขต 2

รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 2 ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เขต 1 แปลงใหญ่กลุ่มเลี้ยงปลานิลบ้านวังม่วง ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เขต 4  และ แปลงใหญ่ลำไย ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เขต 6กรมส่งเสริมการเกษตร เผยความสำเร็จ 6 กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ปี 2564 ชูตลาดนำการผลิต สร้างความมั่นคง เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ลดความเสี่ยงด้านราคา

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดพิธีมอบรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์นี้ ถือเป็นการร่วมแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทั้ง 6 กลุ่ม ซึ่งมีผลงานดีเด่น สามารถเป็นตัวอย่างในการขยายผล และช่วยกระตุ้นการพัฒนาขีดความสามารถการดำเนินงานแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยถือเป็นแบบอย่างความสำเร็จให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ ได้หันมาสนใจระบบการทำเกษตรแปลงใหญ่ ที่ต้องมีการรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อทำให้เกิดการรวมกันผลิต และรวมกันจำหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน สามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามแนวทางระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงในอาชีพเกษตรต่อไป

เกษตรกรและผู้สนใจสามารถติดตามชมการถ่ายทอดพิธีมอบรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564 ย้อนหลังได้ทางเฟซบุ๊กเพจ “สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร”

กรมส่งเสริมการเกษตร เผยความสำเร็จ 6 กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ปี 2564 ชูตลาดนำการผลิต สร้างความมั่นคง เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ลดความเสี่ยงด้านราคา
รางวัลแปลงใหญ่พืชผัก
กรมส่งเสริมการเกษตร เผยความสำเร็จ 6 กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ปี 2564 ชูตลาดนำการผลิต สร้างความมั่นคง เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ลดความเสี่ยงด้านราคา
รางวัลแปลงใหญ่ปาร์มน้ำมัน
กรมส่งเสริมการเกษตร เผยความสำเร็จ 6 กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ปี 2564 ชูตลาดนำการผลิต สร้างความมั่นคง เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ลดความเสี่ยงด้านราคา
รางวัลแปลงใหญ่ข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร เผยความสำเร็จ 6 กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ปี 2564 ชูตลาดนำการผลิต สร้างความมั่นคง เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ลดความเสี่ยงด้านราคา
รางวัลแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
กรมส่งเสริมการเกษตร เผยความสำเร็จ 6 กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ปี 2564 ชูตลาดนำการผลิต สร้างความมั่นคง เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ลดความเสี่ยงด้านราคา
รางวัลแปลงใหญ่ลำใย
กรมส่งเสริมการเกษตร เผยความสำเร็จ 6 กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ปี 2564 ชูตลาดนำการผลิต สร้างความมั่นคง เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ลดความเสี่ยงด้านราคา
รางวัลแปลงใหญ่เลี้ยงปลานิลบ้านวังม่วง
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated